Zbornica računovodskih servisov

Zaključki 5. Kongresa računovodskih servisov


 1. Kongres predlaga GZS, da v okviru svojih predlogov spodbud za razvoj malega gospodarstva, ki jih bo posredovala MG,  posebno pozornost nameni spodbudam, ki bodo dosegljive tudi podjetjem z dobro poslovno idejo, podjetjem, ki še ne sodijo med najboljše v Sloveniji in podjetjem z dobrim razvojnim potencialom.
 2. Kongres podpira prizadevanja MG, da se večji poudarek nameni spodbudam, ki bodo zmanjševale razvojni razkorak med regijami.
 3. Kongres predlaga ZRS, da spremlja uradne objave v EU, na področju računovodstva ter jih v obliki seminarjev in usposabljanj prenaša med svoje članstvo.
 4. Evropska zveza računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja je pomembna asociacija, ki lahko doseže kvalitetne premike tudi na področju zakonodaje, zato bi bilo potrebno, da slovensko nacionalno združenje, za dosego svojih ciljev  izkoristi priložnost povezovanja in sodelovanja s to zvezo.
 5. Kongres predlaga  UO ZRS, da nadaljuje z aktivnostmi usposabljanja članstva, z namenom, da ga  dodatno motivira k dvigu strokovne usposobljenosti.
 6. Kongres predlaga UO ZRS da skuša s strokovnjaki za trženje oblikovati model strategije trženja, ki naj dobrim računovodskim servisom pomaga k dvigu njihovega imagea, k dvigu lastne samopodobe in samozavedanja in na trgu začne jasno oblikovati javno podobo o dobrem računovodskem servisu.
 7. Kongres predlaga, da se ponovno prouči možnost ureditve minimalnih pogojev za opravljanje dejavnosti računovodenja za zunanje uporabnike (licence).
 8. Kongres predlaga UO ZRS, da se pričnejo aktivnosti za jasnejše oblikovanje informacijskih potreb odjemalcev in na tej podlagi aktivnosti za racionalizacijo in standardizacijo, obsega, oblik  in vsebine poročil, še posebej za mala in srednja podjetja.
 9. Kongres daje pobudo Združenju podjetnikov Slovenije za spremembo zakonodaje, ki v preveliki meri zahteva od slovenskega gospodarstva, da razkrije svoje podatke in jim s tem poslabšuje konkurenčni položaj v primerjavi s konkurenco.
 10. Kongres predlaga UO ZRS, da v zvezi s spremembami DDV in uporabo sistema izmenjave podatkov o DDV poskrbi za konkretna strokovna usposabljanja celotnega članstva.
 11. Kongres predlaga ZRS, da spremlja vse spremembe na področju davčne reforme in zagotovi članstvu kvalitetno usposabljanje.
 12. Kongres predlaga UO ZRS, da na podlagi zaznanih tekočih težav računovodskih servisov, skuša zagotoviti strokovne rešitve za njihovo odpravo in o tem obvesti članstvo.

 


Avtor: Združenje računovodskih servisov