Zbornica računovodskih servisov

Zaključki 4. Kongresa računovodskih servisov


 1. ZRS bo s svojim programom usposabljanj poskrbelo za to, da bodo člani v čim večji meri seznanjeni z ustreznimi rešitvami na področju novega načina vrednotenja ekonomskih kategorij, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem praktičnem delu. 
 2. ZRS predlaga, da zakonodajalec Zakon o davčnem postopku prilagodi na tak način, da bi davčni organi za davčne namene uporabljali obdelane podatke AJPESa, v kolikor pa to ne bi bilo mogoče predlagamo, da bi se za davčne namene lahko uporabljali podatki po enakih shemah, kot za statistične namene in javno objavo.  Prav tako predlagamo, da zakonodajalec ustrezno spremeni ZGD v zvezi s plačili nadomestil za objavo.
 3. ZRS se bo v okviru izobraževalnih aktivnosti trudilo, da se bodo samostojni podjetniki, ki ne poznajo predpisov, posredno izobraževali tudi s pomočjo znanja, ki ga bodo pridobivali člani ZRS in ga prenašali na stranke.
 4. ZRS bo aktivno sodelovalo pri izdelavi mnenja k SRS 39, tako kot smo tudi pri izdelavi pripomb k temu standardu.
 5. ZRS se bo v okviru izobraževalnih aktivnosti, ki jih bo organiziralo, trudilo, da bo članstvo novosti na področju ZDR  lahko vpeljalo v svojo prakso, hkrati pa bo posredno s pomočjo znanja, ki ga bodo pridobivalo tega prenašalo na svoje stranke.
 6. ZRS bo spremljalo predloge sprememb Zakona o dohodnini, in Zakona o obdavčitvi pravnih oseb, Zakona o davku na dodano vrednost in aktivno sodelovalo pri oblikovanju pripomb k obema zakonoma.
 7. ZRS bo poskrbelo za ustrezno izobraževanje članstva v zvezi s predstavljenimi spremembami navedenih zakonskih aktov.
 8. ZRS bo z usposabljanjem članstva, promoviranjem in uveljavljanjem spoštovanja kodeksa računovodskih servisov, prispevalo k oblikovanju in  spoštovanju dobrih poslovnih običajev v stroki, s tem pa bo dalo tudi svoj prispevek k oblikovanju pozitivne poslovne morale in pozitivne podjetniške klime. 
 9. ZRS bo pozvalo svoje članstvo, da v smislu preprečevanja nelojalne konkurence o takšnih  primerih obvešča UO ZRS in le-ta posledično s skrajnimi primeri tudi Častno sodišče pri GZS.
 10. ZRS si bo prizadevalo, da bodo računovodski servisi svoje obveznosti po ZPPD izvajali na enostaven način, predvsem pa bo pripravljalo sprotna izobraževanja v zvezi s tem.
 11. ZRS bo proučilo vpliv ZPPD na lasten kodeks in ga po potrebi spremenilo

Avtor: Združenje računovodskih servisov