Zbornica računovodskih servisov

Zaključki 3. Kongresa računovodskih servisov 1. POROČILO O DELU

  Ugotavljamo, da poročilo o delu predsednika UO ZRS odseva delo združenja v  obdobju med kongresoma. Ne moremo mimo dejstva, da je bila v preteklem letu realizirana naša najpomembnejša naloga na področju izobraževanja, s katero smo omogočili razpoznavnost dobro usposobljenih računovodskih servisov.

  Naloga:
  ZRS bo poskrbelo, da bodo dobri računovodski servisi v bodoče v našem prostoru še bolj razpoznavni.

 2. DAVČNA REFORMA

  Ugotovitve kongresa:
  Davčna reforma je v fazi priprave in z ozirom na kompleksno problematiko terja aktivno  sodelovanje pri njeni pripravi.

  Naloga:
  V okviru GZS bomo organizirali javno strokovno razpravo glede sprememb, ki jih prinaša davčna reforma in s tem v zvezi posamezni zakoni.


 3. PRAVNA VARNOST ZAVEZANCEV

  Ugotovitve kongresa so, da je pravno varstvo zavezancev nezadovoljivo, saj nas državna uprava obravnava v postopkih kot objekt.

  Naloga:
  Prizadevali si bomo doseči takšen dialog z javno upravo, da bomo v teh postopkih tretirani kot subjekt.


 4. PRENOS PLAČILNEGA PROMETA IZ APP NA BANKE

  Ugotavlja se, da banke niso bile usklajene pri prenosu plačilnega prometa in ne zagotavljajo enovitnega sistema obdelave podatkov.

  Naloga:
  Pri združenju bank bomo poskušali doseči poenotenje elektronskega plačilnega sistema.

 5. SPREMEMBE ZGD

  Ugotovitve:
  Novela ZGD vsebuje rešitve po starejši smernici (4.smernica EU iz leta 1978), zato je moral INŠTITUT ZA REVIZIJO uskladiti SR STANDARDE, ki so bili že v javni razpravi in na katere smo dali številne pripombe, uskladiti z novelo ZGD.
  Glede na to, da smo po novem  ZGD mnenjedajalec k soglasju Ministrstva za finance pred sprejetjem ZGD, bomo v najkrajšem možnem času pripravili novo mnenje, na tako spremenjene standarde.

  Naloga:
  Glede na spremenjeno vsebino bomo organizirali temeljito izobraževanje s tega področja po regijah.


 6. SPREMEMBE DELOVNO PRAVNE ZAKONODAJE:

  Ugotovitve:
  Ugotavlja se, da spremembe delovnopravne zakonodaje v primerjavi z dinamiko dela na drugih zakonih kasni, kljub temu pa predlog rešitev prinaša številne in pomembne spremembe ter novosti.
  Stališče udeležencev kongresa ZRS: ZRS podpira prizadevanja GZS pri pripravi ZDR.

  Naloga:
  ZRS bo spremljalo nastajanje nove delovne zakonodaje ter se preko GZS po svojih možnostih v ta proces aktivno vključevalo.

 7. PROSTOVOLJNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

  Ugotovitve:
  Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja so velike. Na tem področju zavzemajo pomembno mesto prostovoljna dodatna zavarovanja. V praksi se pojavljajo potrebe po posameznih spremembah zaradi mnogih nejasnosti.

  Naloga:
  ZRS bo spremljalo nadaljnje spremembe navedene zakonodaje in o njih informiralo svoje članstvo. 

Avtor: Združenje računovodskih servisov