Zbornica računovodskih servisov

O Zbornici računovodskih servisov, 9.1.2015


 

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je vseslovenska organizacija podjetij in samostojnih podjetnikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov. Register članov ZRS v tem trenutku združuje 528 članov.

Poglavitne naloge ZRS so skrb strokovnost računovodske dejavnosti, skrb za ugled zbornice, izobraževanje in mednarodno povezovanje članov ter zastopanje njihovih interesov tako do državnih institucij kot tudi v Evropski zvezi računovodij (EFAA).

Zbornica si prizadeva zagotavljati kar najvišjo raven kakovosti računovodskih storitev, zato izdaja Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije. V katalogu so tako navedeni tisti računovodski servisi, ki so registrirani za opravljanje računovodske dejavnosti in so opravili ustrezno usposabljanje pri ZRS, Gospodarski zbornici Slovenije ali Slovenskemu Inštitutu za revizijo

OSEBNA IZKAZNICA

 • Naziv: GZS – ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV
 • Sedež: Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
 • Predsednik: Aleksander Štefanac
 • Direktorica: Polonca Podgoršek
 • Ustanovitev: 1996
 • Število članov: 563
 • Telefon: 01 5898 316
 • Internet: www.gzs.si/zrs
 • Elektronski naslov: zrs@gzs.si
 • Upravni odbor ZRS šteje 9 članov.

POSLANSTVO & VIZIJA

Poslanstvo

Zbornica računovodskih servisov zastopa interese članov, jih promovira ter skrbi za razvoj in prepoznavnost dejavnosti računovodskih servisov.

Vizija

Zbornica računovodskih servisov bo delovala kot pomemben sogovornik in v poslovni javnosti širila pomen kakovostnega računovodskega servisa.
Do leta 2017 bo več kot 75 odstotkov članov ZRS imelo certifikat o usposobljenosti.
Kot član mednarodnih stanovskih organizacij bomo zastopali in predstavljali slovenske računovodske servise, člane ZRS.

NALOGE ZRS

ZRS v zasledovanju cilja - dviga kakovosti računovodske dejavnosti - opravlja in uresničuje naloge, ki jih zastavlja v letno oblikovanih programih dela:

Zastopa interese članov

 • Podaja predloge in pripombe pri oblikovanju področne zakonodaje
 • Predlaga ukrepe za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • Zagotavlja poslovne informacije in nasvete s področja delovanja
 • Sodeluje s sorodnimi institucijami in strokovnimi organizacijami s področja računovodstva in davčnega svetovanja z domačimi inštitucijami ter z institucijami v državah EU in državah JV Evrope.

Organizira srečanja za zaposlene v računovodskih servisih in tako nudi priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj

 • Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • Zbor članov ZRS
 • Zimske športne igre ZRS
 • Izlet ZRS

Gradi prepoznavnost in promovira računovodsko dejavnost, ZRS in njene člane

 • Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije
 • Register članov ZRS
 • Izbor Naj računovodski servis
 • Brošura ZRS: Kako izbrati kakovosten računovodski servis?
 • Informiranje javnosti o delovanju ZRS in njenih članov (tiskovne konference, članki v medijih)
 • Analiza zadovoljstva strank z računovodskimi servisi, primerjava 2008 in 2013
 • Izpit po Programu Strokovni vodja računovodskega servisa

Nudi podporo poslovanju

 • Kodeks članov ZRS
 • Tipska pogodba
 • Protokol za primopredajo knjigovodskih listin
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti
 • Informiranje o novostih v zakonodaji
 • Pravno mnenje o kazenski odgovornosti računovodij
 • Sistemizacija delovnih mest v računovodskem servisu
 • Koledarski opomniki za oddajo davčnih obračunov in poročil
 • Strokovni posveti in izobraževanja
 • Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov
 • Pravilniki in akti v računovodskem servisu
 • Publikacija Priporočila za sistematično izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene v računovodskih servisih v Sloveniji
 •  Publikacija Absentizem in prezentizem v dejavnosti računovodskih servisov v Sloveniji

NAŠI DOGODKI IN PROJEKTI

ZRS skrbi za številne priložnosti in srečanja, ki jih označuje tako strokovno druženje kot sproščeno druženje njenih članov.

Projekti ZRS:

 • Izvajanje izpita Strokovni vodja računovodskega servisa
 • Priprave na izpit z učno spletno aplikacijo Jollydeck

Planirani projekti ZRS v 2015:

 • Implementacija Standarda izvajalcev računovodskih storitev v slovenski prostor
 • Obrazec za popis del in izračun porabe časa
 • Informacija za podjetnike glede obsega obveznih del, ki jih mora računovodski servis naredi za naročnika
 • Proaktivni odnosi z mediji

Planirani dogodki ZRS v 2015:

 • Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2014, 11 lokacij po Sloveniji, jan.-feb.
 • 4. zimske športne igre ZRS
 • Učinkovite priprave na izpit za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« s pomočjo spletne aplikacije, 4x
 • Izpit za pridobitev naziva Strokovni vodja računovodskega servisa, 4x
 • 5. izlet članov ZRS
 • Zbor članov ZRS
 • 17. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • Podelitev nagrad nagrajencem izbora Naj računovodski servis 2015
 • Podelitev certifikatov Strokovni vodja računovodskega servisa
 • strokovni seminarji
 • brezplačni posveti

Avtor: Zbornica računovodskih servisov