Zbornica računovodskih servisov

O Zbornici računovodskih servisov, 15.7.2014


 

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je vseslovenska organizacija podjetij in samostojnih podjetnikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov. Register članov ZRS v tem trenutku združuje skoraj 600 članov.

Poglavitne naloge ZRS so skrb strokovnost računovodske dejavnosti, skrb za ugled zbornice, izobraževanje in mednarodno povezovanje članov ter zastopanje njihovih interesov tako do državnih institucij kot tudi v Evropski zvezi računovodij (EFAA).

Zbornica si prizadeva zagotavljati kar najvišjo raven kakovosti računovodskih storitev, zato izdaja Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije. V katalogu so tako navedeni tisti računovodski servisi, ki so registrirani za opravljanje računovodske dejavnosti in so opravili ustrezno usposabljanje pri ZRS, Gospodarski zbornici Slovenije ali Slovenskemu Inštitutu za revizijo

OSEBNA IZKAZNICA

 • Naziv: GZS – ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV
 • Sedež: Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
 • Predsednik: Aleksander Štefanac
 • Direktorica: Polonca Podgoršek
 • Ustanovitev: 1996
 • Število članov: 563
 • Telefon: 01 5898 316
 • Internet: www.gzs.si/zrs
 • Elektronski naslov: zrs@gzs.si
 • Upravni odbor ZRS šteje 9 članov.

POSLANSTVO & VIZIJA

Poslanstvo

Zbornica računovodskih servisov zastopa interese članov, jih promovira ter skrbi za razvoj in prepoznavnost dejavnosti računovodskih servisov.

Vizija

Zbornica računovodskih servisov bo delovala kot pomemben sogovornik in v poslovni javnosti širila pomen kakovostnega računovodskega servisa.
Do leta 2017 bo več kot 75 odstotkov članov ZRS imelo certifikat o usposobljenosti.
Kot član mednarodnih stanovskih organizacij bomo zastopali in predstavljali slovenske računovodske servise, člane ZRS.

NALOGE ZRS

ZRS v zasledovanju cilja - dviga kakovosti računovodske dejavnosti - opravlja in uresničuje naloge, ki jih zastavlja v letno oblikovanih programih dela:

Zastopa interese članov

 • Podaja predloge in pripombe pri oblikovanju področne zakonodaje
 • Predlaga ukrepe za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • Zagotavlja poslovne informacije in nasvete s področja delovanja
 • Sodeluje s sorodnimi institucijami in strokovnimi organizacijami s področja računovodstva in davčnega svetovanja z domačimi inštitucijami ter z institucijami v državah EU in državah JV Evrope.

Organizira srečanja za zaposlene v računovodskih servisih in tako nudi priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj

 • Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • Zbor članov ZRS
 • Zimske in poletne športne igre ZRS
 • Izlet ZRS

Gradi prepoznavnost in promovira računovodsko dejavnost, ZRS in njene člane

 • Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije
 • Register članov ZRS
 • Izbor Naj računovodski servis
 • Brošura ZRS: Kako izbrati kakovosten računovodski servis?
 • Informiranje javnosti o delovanju ZRS in njenih članov (tiskovne konference, članki v medijih)
 • Analiza zadovoljstva strank z računovodskimi servisi, primerjava 2008 in 2013
 • Izpit po Programu Strokovni vodja računovodskega servisa

Nudi podporo poslovanju

 • Kodeks članov ZRS
 • Tipska pogodba
 • Protokol za primopredajo knjigovodskih listin
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti
 • Informiranje o novostih v zakonodaji
 • Pravno mnenje o kazenski odgovornosti računovodij
 • Sistemizacija delovnih mest v računovodskem servisu
 • Koledarski opomniki za oddajo davčnih obračunov in poročil
 • Strokovni posveti in izobraževanja
 • Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov
 • Pravilniki in akti v računovodskem servisu

NAŠI DOGODKI IN PROJEKTI

ZRS skrbi za številne priložnosti in srečanja, ki jih označuje tako strokovno druženje kot sproščeno druženje njenih članov.

Projekti ZRS:

 • Projekt Celosten pristop k sistematični promociji in izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih in zmanjšanju absentizma v dejavnosti
 • Izvajanje izpita Strokovni vodja računovodskega servisa
 • Priprave na izpit z učno spletno aplikacijo Jollydeck

Planirani projekti ZRS v 2014:

 • Implementacija Standarda izvajalcev računovodskih storitev v slovenski prostor
 • Informacija za podjetnike glede obsega obveznih del, ki jih mora računovodski servis naredi za naročnika
 • Proaktivni odnosi z mediji

Planirani dogodki ZRS do konca leta 2014:

 • Brezplačna delavnica Usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, september 2014
 • Delavnica Samostojna priprava načrta promocije zdravja pri delu, september 2014
 • Izbor Naj računovodski servis 2014, oktober 2014
 • 16. kongres izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2014
 • Zbor članov ZRS, oktober 2014
 • Brezplačna delavnica Absentizem in prezentizem - en problem z dvema obrazoma, oktober 2014
 • Učinkovite priprave na izpit za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« s pomočjo spletne aplikacije Jollydeck, november 2014
 • Izpit za pridobitev naziva Strokovni vodja računovodskega servisa, november 2014
 • Krajši brezplačni posveti za člane ZRS na strokovnem področju in/ali v sodelovanju z institucijami Republike Slovenije, ki s svojim delovanjem posegajo na področje delovanja računovodskih servisov

Avtor: Zbornica računovodskih servisov