Zbornica računovodskih servisov

O Zbornici računovodskih servisov, 10.07.2013


Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je vseslovenska organizacija podjetij in samostojnih podjetnikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov. Register članov ZRS v tem trenutku združuje nekaj manj kot sedemsto članov.

Poglavitne naloge ZRS so skrb strokovnost računovodske dejavnosti, skrb za ugled zbornice, izobraževanje in mednarodno povezovanje članov ter zastopanje njihovih interesov tako do državnih institucij kot tudi v Evropski zvezi računovodij (EFAA).

Zbornica si prizadeva zagotavljati kar najvišjo raven kakovosti računovodskih storitev, zato izdaja Katalog računovodskih servisov. V katalogu so tako navedeni tisti računovodski servisi, ki so registrirani za opravljanje računovodske dejavnosti in so opravili ustrezno usposabljanje pri ZRS, Gospodarski zbornici Slovenije ali Inštitutu za revizijo. 
 

POSLANSTVO & VIZIJA

Poslanstvo
Zbornica računovodskih servisov zastopa interese članov, jih promovira ter skrbi za razvoj in prepoznavnost dejavnosti računovodskih servisov.

Vizija
Zbornica računovodskih servisov bo delovala kot pomemben sogovornik in v poslovni javnosti širila pomen kakovostnega računovodskega servisa.
Do leta 2017 bo več kot 75 odstotkov članov ZRS imelo certifikat o usposobljenosti.
Kot član mednarodnih stanovskih organizacij bomo zastopali in predstavljali slovenske računovodske servise, člane ZRS.     


OSEBNA IZKAZNICA

Naziv:
Sedež:
Predsednik:
Direktorica:
Ustanovitev:
Število članov:
Telefon:
Faks:
Internet:
Elektronski naslov:

GZS – ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Aleksander Štefanac
Polonca Podgoršek
1996
614
01 5898 316
01 5898 100
www.gzs.si/zrs
zrs@gzs.si   

Upravni odbor ZRS šteje 9 članov.
 

NALOGE ZRS

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) v zasledovanju cilja - dviga kakovosti računovodske dejavnosti - opravlja naslednje naloge:

Zastopa interese članov

 • podaja predloge in pripombe pri oblikovanju področne zakonodaje
 • Predlaga ukrepe za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • Zagotavlja poslovne informacije in nasvete s področja delovanja
 • Sodeluje s sorodnimi institucijami in strokovnimi organizacijami s področja računovodstva in davčnega svetovanja z domačimi inštitucijami ter z inštitucijami v državah EU in državah JV Evrope.

Organizira srečanja za zaposlene v računovodskih servisih in tako nudi priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj

 • Kongres računovodskih servisov
 • Zbor članov ZRS
 • Zimske športne igre ZRS
 • Poletne športne igre ZRS
 • Izlet ZRS

Gradi prepoznavnost in promovira računovodsko dejavnost, ZRS in njene člane

 • Katalog računovodskih servisov
 • Register članov ZRS
 • Izbor Naj računovodski servis
 • Brošura ZRS: Kako izbrati kakovosten računovodski servis?
 • Informiranje javnosti o delovanju ZRS in njenih članov (tiskovne konference, članki v medijih)
 • Analiza zadovoljstva uporabnikov računovodskih servisov

Nudi podporo poslovanju

 • Kodeks ZRS
 • Tipska pogodba
 • Protokol za primopredajo knjigovodskih listin
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti
 • Informiranje o novostih v zakonodaji
 • Pravno mnenje o kazenski odgovornosti računovodij
 • Sistemizacija delovnih mest v računovodskem servisu
 • Koledarski opomniki za oddajo davčnih obračunov in poročil
 • Strokovni posveti in izobraževanja
 • Kongres računovodskih servisov
 • Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov 

ZRS uresničuje naloge, ki jih zastavlja v letno oblikovanih programih dela. 
 

NAŠI DOGODKI

ZRS skrbi za številne priložnosti in srečanja, ki jih označuje tako strokovno druženje kot sproščeno druženje njenih članov.

Planirani dogodki ZRS do konca leta 2013:

 • 3 brezplačni Posveti ZRS s slovenskimi institucijami
 • Priprave za izpit in pridobitev naziva Strokovni vodja računovodskega servisa, april – november 2013
 • 6. izbor Naj računovodski servis 2012, oktober 2013
 • 15. kongres računovodskih servisov, oktober 2013
 • Zbor članov ZRS, oktober 2013
 • krajši brezplačni posveti za člane ZRS na strokovnem področju in/ali v sodelovanju z institucijami Republike Slovenije, ki s svojim delovanjem posegajo na področje delovanja računovodskih servisov 

Planirani projekti ZRS v 2013: 

 • Implementacija švedskega in norveškega standarda za računovodske storitve v slovenski prostor
 • Pregled zakonskih aktov in predpisov v računovodskem servisu
 • Analiza zadovoljstva strank z računovodskimi servisi
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Proaktivni odnosi z mediji