Zbornica računovodskih servisov

Dogodki in aktivnosti Zbornice računovodskih servisov v letu 2010


DOGODKI

V letu 2010 je za nami že nekaj izobraževanj in dogodkov, s katerimi smo poskrbeli, da so se ob prijetnem druženju razvile tudi številne nove ideje in poslovne priložnosti.

 • Izobraževanje
  Za člane ZRS je posebnega pomena, da so pravočasno seznanjeni z vsebino novih predpisov ter z njihovimi spremembami predvsem na področju računovodstva, davkov, delovno pravne in statusne zakonodaje.

  Izvedli smo dva seminarja in dva posveta:
  - Davčni obračun in letno poročilo za leto 2009
  - Seminar Kako do lastnega cenika računovodskih storitev
  - Posvet o varstvu osebnih podatkov v računovodskih servisih
  - Predstavitev Zavarovanja poklicne odgovornosti računovodij

 • 10. Športne igre ZRS
  Jubilejne športne igre so potekale v petek, 11. junija 2010 v Kranjski gori. 144 udeležencev se je zbralo iz vseh koncev Slovenije. V dopoldanskem delu so potekala ekipna športna tekmovanja, pohod na Martuljske slapove in kolesarski izlet do Mojstrane. V popoldanskem delu so se udeleženci pomerili v zabavnih rekreativnih družabnih igrah. Športni dan so udeleženci zaključili razglasitvijo rezultatov in podelitev medalj ter večerjo in plesom.
   
 • 12. Kongres računovodskih servisov
  bo potekal od 14. do 15. oktobra 2010 v kongresnem centru Portus, Hotel Slovenija v Portorožu. V prvem dnevu kongresu se bodo zvrstile aktualne teme s področij, pomembnih za delovanje računovodskih servisov ter tri delavnice, od katerih bo vsak udeleženec lahko izbral zase najprimernejšo, v drugem delu pa bomo poskrbeli za predstavitev novosti pristojna ministrstva in druge inštitucije, manjkal pa ne bo, tako kot vsako leto, tudi prispevek »za dušo«.
   
 • Zbor članov ZRS, 13. oktobra 2010
  se bodo v kongresnem centru Portus v Portorožu člani zbornice na vsakoletnem srečanju seznanili z aktivnostmi in projekti, ki se izvajajo v okviru ZRS.

  Pomembnejše točke na Zboru članov ZRS bodo:
  - Prenova tipske pogodbe (več spodaj)
  - Promocija ZRS (več spodaj)
  - Smernice, indikatorji in akti v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (več spodaj)
  - Delovanje računovodskih servisov v Evropi - povabili smo predstavnike EFAA - European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises.

 • Podelitev priznanja Naj računovodski servis 2010, 14.10.2010
  V letošnjem letu ZRS že tretje leto med svojimi člani organizira ta izbor. To je eden izmed dogodkov, s katerim želimo v širši poslovni javnosti širiti zavedanje o pomenu kakovostnega računovodskega servisa.
  Letos je izbor zasnovan drugače kot pretekla leta - izbirali bomo med tremi kategorijami računovodskih servisov: mali, srednji in veliki. Tako bodo računovodski servisi sami lahko doprinesli velik prispevek k promociji dejavnosti, za katero se na zbornici zavzemamo!

  Izbrani računovodski servisi bodo prejeli:
  - priznanje ZRS,
  - promocijo v medijih, na spletni strani izbora in portalu ZRS,
  - udeležbo na tiskovni konferenci v regiji,
  - intervju v reviji Glas gospodarstva, - pasico z logotipom izbora za objavo na svojih spletnih straneh.

  Naj računovodske servise 2010 v vseh treh kategorijah bomo razglasili na večernem delu 12. Kongresa računovodskih servisov, 14. oktobra 2010 v Portorožu.

  Več o izboru Naj računovodskega servisa 2010 najdete na http://najrs.gzs.si.

   

V letu 2011 so pred nami naslednji dogodki:

AKTIVNOSTI ZRS

Poleg dogodkov si je ZRS zadalo izvajati naslednje aktivnosti:

 • 11. Športne igre ZRS – junij 2011
 • Zbor članov ZRS – oktober 2011
 • 13. Kongres računovodskih servisov – oktober 2011

   
 • Katalog računovodskih servisov in ureditev računovodske dejavnosti
  Eden od pomembnih ciljev ZRS je skrb za visok nivo kakovosti storitev, ki jih opravljajo njeni člani. Pred desetimi leti smo na pobudo članov začeli s projektom, katerega namen je bil članom omogočiti, da svoje znanje preverijo pred strokovno komisijo in o svoji strokovni usposobljenosti pridobijo tudi potrdilo. Tako je nastal Program usposabljanja za vodenje računovodskih servisov, na podlagi katerega so člani lahko opravljali izpit za preverjanje strokovne usposobljenosti. Skozi leta in izkušnje se je spreminjala podoba in ime kataloga, prav tako pa so se dodelali tudi pogoji za vpis v katalog.
  Danes je v tem katalogu predstavljenih 92 računovodskih servisov, ki izpolnjujejo vse pogoje, predpisane s Pravilnikom o katalogu računovodskih servisov.
  Katalog postaja tudi vse bolj prepoznaven med uporabniki računovodskih storitev, kar v veliki meri lahko pripomore k uspešni promociji računovodske dejavnosti - taka promocija je ena od temeljih nalog, ki si jih je dolgoročno zastavila ZRS.

   
 • Promocija članov in zbornice poteka preko:

  Mediji o ZRS
  V medijih so bili v 2010 objavljeni številni članki na temo dejavnosti računovodskih servisov in njihovih storitev, predsednik ZRS pa je opravil nekaj intervjujev, v katerih je predstavil tudi delovanje ZRS.
  Aktivnosti ZRS v zvezi s promocijo računovodske dejavnosti se kažejo tudi v prilogah o računovodstvu časnika Finance in časopisa Dnevnik, ki izhajata redno dvakrat letno.

  Elektronski register članov ZRS
  ZRS vodi Register članov ZRS (https://www.gzs.si/katalogi), ki je med najbolj obiskanimi spletnimi vsebinami ZRS. Nanj se napoti vse uporabnike računovodskih storitev, ki iščejo storitve računovodskih servisov

 • Obveščanje članov ZRS
  v največji meri poteka preko spletnih strani ZRS, saj je elektronsko poslovanje med našimi člani del vsakdanjika.

  Člani po e-pošti iz ZRS prejemajo tudi pomembnejše aktualne informacije ter vsak mesec pismo članom, kjer se seznanijo s tekočimi aktivnostmi in projekti, ki se izvajajo v okviru ZRS.

  Že od preteklega leta pa člani po elektronski pošti dnevno prejemajo pregled sprememb zakonodaje s področja davčnih, računovodskih in drugih pomembnejših predpisov, ki so pomembni za večino članov ter pregled zakonodaje v pripravi (z istih področij). Dnevne zakonodajne novosti za ZRS pripravlja Tax-fin-lex d.o.o..

 • Regijske sekcije
  ZRS sodeluje s sekcijami računovodskih servisov, ki delujejo pri območnih zbornicah in samostojnih regionalnih zbornicah v okviru sistema Gospodarske zbornice Slovenije.


Aktivnosti za podporo poslovanju računovodskih servisov so:

 • Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
  Zavezanci po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) so med drugimi tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev. Zato smo na ZRS z Uradom za preprečevanje pranja denarja (UPPD) pripravili seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij za pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve. V pripravi so tudi smernice za računovodske servise za izvajanje ZPPDFT, ki bodo predstavljale članom ZRS delovni pripomoček za izdelavo notranjih aktov v skladu z zakonom. 
   
 • Tipska pogodba o opravljanju računovodskih storitev.
  Sestavni del prenovljene tipske pogodbe je tudi t.i. protokol, ki natančneje opredeljuje naloge in obveznosti izvajalca in naročnika računovodskih storitev.
  Tipsko pogodbo je pripravila delovna skupina ZRS, pregledana in usklajena pa je bila tudi s pravnimi strokovnjaki s področja obligacijskega prava. Dokument predstavlja delovni pripomoček za člane ZRS. Vsebuje primer pogodbenih določil, ki jih lahko član ZRS vključuje v pogodbe s svojimi naročniki.
  Pred pripravo tipske pogodbe je ZRS pridobila tudi pravno mnenje o zadrževanju naročnikovih listin in dokumentacije zaradi neplačanih računov naročnika; vsebina tega mnenja je upoštevana v določilih tipske pogodbe. 
   
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti
  ZRS je za člane ZRS sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov ZRS z Zavarovalnico Maribor d.d. in Zavarovalnico Triglav d.d.. S pogodbami so jasno in pregledno določeni pogoji zavarovanja, ki so usklajeni s poslovnimi aktivnostmi članov ZRS. Dosežene ugodnosti, predvsem iz naslova zavarovanja poklicne odgovornosti so pri kršitvah izpolnitvenih rokov, plačilu kazni in glob, določilu kršitve iz naslova malomarnosti, sistemu bonus/malus. Na zaprtih spletnih straneh članov ZRS je na voljo spletni obrazec za izbiro zavarovalnega programa, kjer si lahko pripravijo informativne izračune za posamezna zavarovanja. 
   
 • Sodelovanje z organizacijami in institucijami, katerih delovanje vključuje tudi sodelovanje računovodskih servisov
  V letu 2010 so se člani Upravnega odbora ZRS sestali s predstavniki Slovenskega podjetniškega sklada, Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev, Statističnega urada RS. 
   
 • Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov
  V letu 2009 imenovana strokovna komisija je na pobudo članov ZRS na DURS v februarju 2010 naslovila vprašanja v zvezi z izvajanjem Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Na podlagi zastavljenega vprašanja z vključenimi možnimi rešitvami je ZRS prejela obširno pojasnilo v zvezi z izpostavljeno problematiko. Pojasnilo je bilo tudi objavljeno na spletni strani DURS
   
 • Včlanjevanje v mednarodne organizacije
  Eden od ciljev ZRS je tudi vključitev v mednarodne organizacije.
  V letošnjem prvem polletju so potekali intenzivni pogovori za včlanitev v EFAA - European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises.
   
 • Koledar z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil za tekoče leto v elektronski in tiskani obliki.

Avtor: Zbornica računovodskih servisov