Zbornica računovodskih servisov

Pravilnik o pridobitvi naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« - prečiščeno besedilo


Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije je na svoji 1. seji dne 12. 6. 2019 sprejel naslednji

Pravilnik o pridobitvi naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«1. člen
(splošne določbe)

Ta pravilnik ureja pogoje in postopek opravljanja izpita za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« (v nadaljevanju izpit) ter način izdaje certifikatov »Strokovni vodja računovodskega servisa«.

Naziv »Strokovni vodja računovodskega servisa« lahko v skladu z določili tega pravilnika pridobi fizična oseba, ki uspešno opravi izpit, pod pogoji iz 4. člena tega pravilnika in iz vsebin opredeljenih v Programu za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«.

Certifikate podeljuje Zbornica računovodskih servisov (v nadaljevanju ZRS). 

2. člen
(program ZRS)

Program za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« (v nadaljevanju program) sprejme Upravni odbor ZRS in je objavljenem na spletnih straneh ZRS www.gzs.si/zrs.

3. člen
(izpitni roki)

(1) ZRS razpiše roke za opravljanje izpita najmanj dvakrat letno.

(2) Razpis za opravljanje izpita vsebuje:
• pogoje iz 4. člena tega pravilnika,
• rok za prijavo k izpitu,
• rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za pristop k izpitu,
• prijavni obrazec z ustreznimi navodili.

(3) Razpis za opravljanje izpita se objavi na spletnih straneh ZRS.

4. člen
(pogoji za pristop k izpitu, dokazila o izpolnjevanju pogojev in prijava)

(1) Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• imeti mora ustrezno izobrazbo,
• imeti mora ustrezne delovne izkušnje.

Kandidat mora ob prijavi na izpit predložiti dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
• overjena kopija diplome za dokazilo visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe (kopijo lahko overi tudi delodajalec z žigom in podpisom odgovorne osebe ter pripisom: Kopija je enaka originalu.)
• ustrezne delovne izkušnje (šteje se najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj pet let delovnih izkušenj na področju računovodstva)

(2) Izpolnjevanje pogojev ugotovi pristojni izpitni odbor, ki ga imenuje Upravni odbor ZRS.

(3) Za pristop k izpitu kandidat predloži prijavnico, objavljeno na spletni strani ZRS http://www.gzs.si/zrs, dokazila o izpolnjevanju pogojev za pristop k izpitu ter plača nadomestilo, ki ga določi Upravni odbor ZRS.

(4) Kandidat lahko pisno prekliče prijavo na izpit najkasneje pet delovnih dni pred začetkom izpitnega roka. V tem primeru se mu vrne 70 % vplačanega nadomestila. V primeru višje sile se mu vrne 80 % vplačanega nadomestila. Za kasnejše odjave se nadomestilo ne vrača.

5. člen
(obveščanje kandidata o izpolnjevanju pogojev)

(1) Izpitni odbor v treh delovnih dneh po izteku razpisnega roka obvesti kandidata, ki izpolnjuje razpisne pogoje, o datumu in kraju opravljanja izpita.

(2) V primeru, da izpitni odbor ugotovi, da je vloga kandidata nepopolna, ga pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev vloge je največ tri delovne dni po prejemu poziva za dopolnitev vloge.

(3) V primeru, da kandidat vloge ne dopolni v roku iz pisnega poziva, se šteje, kot da vloga ni bila vložena in izpitni odbor s sklepom zavrže prijavo.

6. člen
(obveščanje kandidata o neizpolnjevanju pogojev)

(1) V primeru, da izpitni odbor ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za pristop k izpitu, o tem strokovna služba ZRS obvesti kandidata. 

7. člen
(opravljanje izpita in ocenjevanje)

(1) K opravljanju izpita lahko pristopijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega pravilnika.

(2) Izpit se opravlja pisno, z uporabo računalniškega programa eTesting na sedežu ZRS.

(3) Izpitna vprašanja so sestavljena iz vsebin navedenih v Programu za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« objavljenem na spletnih straneh ZRS.

(4) Vprašanja za eTesting pripravi izpitni odbor, ki ga imenuje Upravni odbor ZRS.

(5) Izpit poteka v dveh delih v skupnem trajanju 210 minut.
• I. del preverja teoretično znanje iz štirih tematskih sklopov v trajanju 60 minut. Vprašanja vsebujejo odgovore po sistemu a-b-c-d (možen en odgovor).
• II. del izpita preverja praktično znanje v trajanju 150 minut. Kandidat prejme podatke o poslovanju namišljene družbe v excelu in jih zavede v poslovne knjige. Sestaviti mora računovodske izkaze: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz bilančnega dobička/izgube in davčni obračun.

(6) Kandidat mora za uspešno opravljen izpit zbrati skupaj najmanj 60 % vseh možnih točk.
Za vseh pet sklopov (štirje teoretični in en praktičen) mora doseči najmanj 50 % iz vsakega posameznega sklopa.

(7) Uspeh iz posameznih tematskih sklopov izpita se ocenjuje opisno: uspešen, neuspešen.

(8) Kandidat se lahko na izpit prijavi večkrat dokler ne pridobi naziva.

(9) Izpitni odbor rešuje primere reklamacij in pritožb ter omogoča vpoglede v izpitne naloge. Pritožba je možna v roku osem dni od objave rezultatov izpita. Izpitni odbor mora podati odgovor petnajst dni od prejema pritožbe.

8. člen
(obveščanje kandidata o rezultatih izpita)

(1) Strokovna služba ZRS obvesti kandidata o rezultatu izpita v osmih (8) delovnih dneh. 

9. člen
(register o opravljenih izpitih)

(1) ZRS vodi register o opravljenih izpitih.

(2) Register vsebuje podatke o imetniku certifikata (ime, priimek, številko certifikata), ki se strinja z objavo.

(3) Register je dostopen na spletnih straneh ZRS.

10. člen
(Certifikat o pridobljenem nazivu)

(1) Zbornica računovodskih servisov izda kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, certifikat, s katerim mu podeli naziv »Strokovni vodja računovodskega servisa«. Certifikat podpišeta direktorica in predsednik Zbornice računovodskih servisov.

11. člen
(začetek veljavnosti pravilnika in njegova objava)

(1) Ta pravilnik začne veljati 15. 6. 2019.

(2) Pravilnik se objavi na spletnih straneh ZRS.


Aleksander Štefanac l.r.
Predsednik ZRS