Zbornica računovodskih servisov

Program za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«

velja od 6. 10. 2015.

Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije je na svoji 33. seji dne 7. 5. 2014 sprejel naslednji

PROGRAM ZA PRIDOBITEV NAZIVA »STROKOVNI VODJA RAČUNOVODSKEGA SERVISA«

I. SPLOŠNI DEL

1. Ime programa

Program za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«.

2. Cilji programa

Cilj programa je opredeliti znanja in pogoje, ki so potrebni za opravljanje izpita za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«.

Uspešno opravljen izpit (vsaj enega) zaposlenega v računovodskem servisu predstavlja enega od pogojev, ki ga mora izpolnjevati računovodski servis - član Zbornice računovodskih servisov, da se lahko vpiše v Katalog računovodskih servisov.

3. Način preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpit se opravlja pisno, z uporaba računalniškega programa eTesting na sedežu Zbornice računovodskih servisov.

Za vsak tematski sklop se določi ustrezno število vprašanj, kandidat mora za uspešno opravljen izpit zbrati najmanj 60% vseh možnih točk iz vseh tematskih sklopov skupaj in najmanj 50% iz vsakega posameznega sklopa.

Vprašanja za e-testing pripravi strokovna komisija za pripravo izpitov, ki jo imenuje UO ZRS.

Kandidat se seznani s tehniko opravljanja izpita neposredno pred opravljanjem izpita.

Roki za opravljanje izpita se razpišejo dvakrat letno (spomladanski in jesenski rok)

V primeru reklamacij in pritožb v zvezi z opravljanjem izpita ali rezultati izpita, UO ZRS imenuje posebno neodvisno komisijo za pritožbe, sestavljeno iz strokovnjakov s področja računovodske stroke.

4. Pogoji za pristop k izpitu

Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Za ustrezne delovne izkušnje se šteje najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj pet let delovnih izkušenj na področju računovodstva.

Za pristop k izpitu kandidat izpolni prijavnico, objavljeno na spletni strani Zbornice računovodskih servisov https://www.gzs.si/zrs ter plača nadomestilo v višini 195 EUR.

5. Potrdilo - certifikat o pridobljenem nazivu »Strokovni vodja računovodskega servisa«

Zbornica računovodskih servisov izda kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, certifikat, s katerim mu podeli naziv »Strokovni vodja računovodskega servisa«.

Certifikat podpišeta direktor in predsednik Zbornice računovodskih servisov.


II. TEMATSKI SKLOPI IN VSEBINA PROGRAMA

Tematski sklopi

1. Računovodstvo in računovodski predpisi
1.1. Računovodski predpisi
1.2. Računovodski izkazi in njihova analiza
1.3. Poslovodno računovodstvo in matematika v računovodstvu

2. Davki in druge dajatve 
2.1. Davki v Sloveniji
2.2. Neposredni davki
2.3. Posredni davki
2.4.Obdavčitev premoženja, dediščin in daril
2.5.Davčni postopek in davčna služba

3. Pravni vidiki gospodarskega in finančnega poslovanja 
3.1. Temelji prava EU
3.2. Pravna ureditev gospodarskih in drugih pravnih subjektov
3.3. Obligacijska razmerja
3.4. Finančno poslovanje
3.5. Delovno pravo

4. Organiziranje in vodenje računovodskega servisa
4.1. Organizacija storitev
4.2. Organizacija zmožnosti
4.3. Odnos do naročnika


Vsebina programa po tematskih sklopih

1. RAČUNOVODSTVO IN RAČUNOVODSKI PREDPISI

 • Računovodski predpisi
 • Računovodski izkazi in njihova analiza
 • Poslovodno računovodstvo in matematika v računovodstvu
 TEMATSKI SKLOP VSEBINA
RAČUNOVODSKI PREDPISI
 • temelji bilančnega prava po ZGD
  • splošna pravila o računovodenju
  • posebne določbe o vodenju knjig za samostojnega podjetnika
  • pravila o vodenju poslovnih knjig za tuje osebe
  • vsebina Kodeksa poklicne etike računovodje
 • temeljne računovodske predpostavke in kakovostne značilnosti računovodenja po SRS
 • pravila vrednotenja po četrti direktivi ES 
 • spremembe računovodskih ocen, spremembe računovodskih usmeritev in popravki napak 
 • vsebina splošnih SRS (SRS 1 - 30)
 • namen in cilji revidiranja, vrste revizij ter področja revidiranja
 • računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih
 • računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah
 • računovodske rešitve v gospodarskih javnih službah
 • računovodske rešitve v zadrugah
 • računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava
 • računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji
 • vodenje poslovnih knjig ter izdelava letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za določene pravne osebe javnega prava
 • povezanost mednarodnih in slovenskih računovodskih standardov
RAČUNOVODSKI IZKAZI IN NJIHOVA ANALIZA
 • sestavljanje bilance stanja in izrazna moč informacij v bilanci stanja za gospodarske družbe in druge poslovne subjekte
 • izbor ustreznih računovodskih kazalcev in oblikovanje računovodskih kazalnikov na podlagi računovodskih podatkov, njihovo pojasnjevanje
 • različice izkazov poslovnega izida, sestavljanje izkaza poslovnega izida gospodarske družbe in drugih poslovnih subjektov in izrazna moč informacij v izkazu poslovnega izida
 • različice izkaza denarnih tokov, sestavljanje izkaza denarnega toka in izrazna moč informacij v izkazu denarnega toka
 • sestavljanje izkaza gibanja kapitala
 • različice in sestavljanje izkaza vseobsegajočega donosa
 • pojasnila in razkritja k računovodskim izkazom ter pomen in namen teh razkritij
 • vsebina letnega poročila in njegova priprava
 • določbe ZGD o letnem poročilu (konsolidiranje, revidiranje in javna objava letnih poročil, poročanje za namene državne statistike, sestavine letnega poročila in splošna pravila o členitvi izkazov in vrednotenju postavk v njih, rezerve, ugotavljanje dobička ali izgube, njeno kritje, možnosti uporabe bilančnega dobička)
 • računovodske informacije za potrebe odločanja poslovodstva
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO IN MATEMATIKA V RAČUNOVODSTVU
 • vsebina in namen poslovodnega računovodstva
 • računovodsko poročanje po mestih odgovornosti
 • relevantne informacije za odločanje o investiranju
 • računovodske informacije o stroških, analiza in ocenjevanje stroškov
 • kalkuliranje stroškovne cene, prodajne cene in nabavne cene
 • osnove poslovne matematike: kalkulacije, procentni račun, indeksi, koeficienti, povprečne vrednosti
 • obrestovanje: navadni in obrestno obrestni računu, efektivna obrestna mera,
 • diskontiranje v računovodstvu


Viri:

 • Kodeks poklicne etike računovodje
 • Mednarodni računovodski standardi (MRS)
 • Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP)
 • Nova računovodska direktiva 
 • Slovenski računovodski standardi in sprejeta pojasnila k njim
 • Zakon o društvih
 • Zakon o gospodarskih družbah
 • Zakon o gospodarskih javnih službah
 • Zakon o invalidskih organizacijah
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o revidiranju
 • Zakon o socialnem podjetništvu
 • Zakon o zadrugah
 • Zakon o zavodih

2. DAVKI IN DRUGE DAJATVE

 • Davki v Sloveniji
 • Neposredni davki
 • Posredni davki
 • Obdavčitev premoženja, dediščin in daril
 • Davčni postopek in davčna služba
 TEMATSKI SKLOP VSEBINA

DAVKI V SLOVENIJI

 • Značilnosti posrednihin neposrednih davkov
 • Vloga in pomen posameznih davkov
NEPOSREDNI DAVKI
 • Obdavčitev dohodkov pravnih oseb
  • koncept obdavčitve po načelu svetovnegadohodka
  • koncept obdavčitve po viru
  • davčni zavezanec - rezident in nerezident
  • povezane osebe in primerljive tržne cene
  • pravila za določanje davčne osnove, vključno z davčnimi olajšavami
  • odprava dvojnega obdavčevanja
  • pravila za pripravo davčnega obračuna
  • davčni odtegljaj
  • temeljna pravila obdavčitve pri prenosu dejavnosti, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
 • Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb
  • zavezanec za dohodnino in obseg davčne obveznosti
  • koncept določitve letne davčne osnove in davčnih olajšav
  • sistem obračunavanja in plačevanja dohodnine in akontacij dohodnine - osnove in stopnje ter metodika izpolnjevanja ustreznih obrazcev in evidenc
  • obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve
  • obdavčevanje dohodkov iz dejavnosti
  • obdavčevanje dohodkov iz premoženja
  • obdavčevanje dohodkov od dobička iz kapitala
  • obdavčevanje drugih dohodkov
  • najpomembnejše izjeme in oprostitve pri dohodnini
  • ureditev cedularne obdavčitve nekaterih dohodkov
  • odprava dvojnega obdavčenja dohodkov rezidenta
 • Obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost
  • vrste prispevkov za socialno varnost
  • zavezanci in osnove za obračun prispevkov za socialno varnost
 • Obračunavanje in plačevanje posebnega davka na določene prejemke

POSREDNI DAVKI

 • Davek na dodano vrednost
  • pravila za določitev davčnega zavezanca in identifikacijo zavezanca
  • značilnosti obdavčitve med zavezanci v Sloveniji, med zavezanci v Skupnosti ter obdavčitev pri poslovanju s tretjimi državami
  • pravila pri določanju kraja obdavčitve za transakcije z blagom
  • pravila obdavčevanja storitev glede kraja obdavčitvein institut obrnjene davčne obveznosti
  • pravila glede nastanka obveznosti za obračun davka na dodano vrednost,
  • pravila glede določitve davčne osnove
  • oprostitve
  • pravila pri transakcijah s »tretjimi« državami (uvoz in izvoz blaga ter storitve povezane z izvozom in uvozom blaga
  • pravila glede pravic do odbitka vstopnega davka
  • posebne ureditve
  • pravila glede izstavljanja računov, davčnega knjigovodstva in davčnega obračuna
 • Trošarine
  • temeljni instituti obdavčitvestrošarinami (trošarinski zavezanec, trošarinsko skladišče, trošarinsko blago)
  • pravila za nastanek obveznosti za obračun trošarin
  • pravila glede vodenja evidenc o trošarinah
 • Obdavčevanje prometa nepremičnin in osebnih vozil s posebnimi prometnimi davki
  • način obračuna in plačevanja posebnih prometnih davkov
  • davčna osnova, stopnja, oprostitev posameznih davkov
 • Obračun davka na finančne storitve
OBDAVČITEV PREMOŽENJA, DEDIŠČIN IN DARIL
 • Obdavčitev dediščin in daril, vodnih plovil ter premoženja (stavb)
  • obračun posameznih vrst premoženjskih davkov
  • vrste premoženja, ki so predmet premoženjskih davkov
  • davčne osnove, oprostitve, olajšave in izjeme

DAVČNI POSTOPEK IN DAVČNA SLUŽBA

 •  Načela davčnega postopka (vključno z načeli splošnega upravnega postopka)
 • Zavezanci za davek, njihove pravice in dolžnosti, vključno s pravili o:
  • vodenje poslovnih knjig
  • hramba dokumentacije
  • obveznost uporabe davčne številke
  • obveznost nakazovanja plačil na transakcijske račune
 • Organizacija in naloge davčne službe
 • Davčni register in naloge zavezancev v zvezi s sporočanjem podatkov
 • Postopek pobiranja posameznih vrst davkov
 • Pravila glede nastanka in izpolnitve davčne obveznosti
 • Cenitev davčne osnove
 • Vrste davčnega postopka
 • Potek davčnega postopka
 • Pravila vročanja
 • Pravice in obveznosti davčnih zavezancev v davčnem postopku
 • Vsebina in obličnost »sklepa«, »zapisnika« in »odločbe«, pravna sredstva
 • Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davčne obveznosti
 • Temeljna pravila davčne izvršbe
 • Zastaranje
 • Temeljna pravila o izvajanju mednarodnih pogodb o odpravi dvojnega obdavčevanja
 • Obveznosti Slovenije do drugih držav glede izmenjave podatkov

Viri:

 • Mednarodni akti in konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
 • Ustava RS
 • Zakon o davčni službi
 • Zakon o davčnem postopku
 • Zakon o davkih občanov
 • Zakon o davku na dediščine in darila
 • Zakon o davku na dodano vrednost
 • Zakon o davku na finančne storitve
 • Zakon o davku na motorna vozila
 • Zakon o davku na promet nepremičnin
 • Zakon o davku na vodna plovila
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
 • Zakon o dohodnini
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Zakon o posebnem davku na določene prejemke
 • Zakon o prispevkih za socialno varnost
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o trošarinah
 • Zakon o zdravstvenem zavarovanju


3. PRAVNI VIDIKI GOSPODARSKEGA IN FINANČNEGA POSLOVANJA

 • Temelji prava EU
 • Pravna ureditev gospodarskih in drugih pravnih subjektov
 • Obligacijska razmerja
 • Finančno poslovanje
 • Delovno pravo
 TEMATSKI SKLOP   VSEBINA
TEMELJI PRAVA EU
 • Pravni viri EU (primarno, sekundarno pravo)
 • Institucije EU
 • Razmerje med pravom EU in nacionalnim pravom
PRAVNA UREDITEV GOSPODARSKIH IN DRUGIH PRAVNIH SUBJEKTOV
 • Pravna ureditev gospodarskih družb
  • kapitalske družbe s poudarkom na družbi z omejeno odgovornostjo
  • osebne družbe
 • Pravni položaj podjetnika posameznika in svobodnih poklicev
 • Pravna ureditev drugih pravnih oseb (zavodov, društev, zadrug, ustanov, skladov, agencij)
 • Poslovanje tujega podjetja v Sloveniji
 • Pravna ureditev pogodbenih razmerij
OBLIGACIJSKA RAZMERJA
 • Nastanek in učinki obveznosti (osnove)
 • Prenehanje obveznosti (osnove)
 • Pravna ureditev denarnih obveznosti (obresti, zamuda z izpolnitvijo denarnih obveznosti)
 • Pravna ureditev spremembe upnika ali dolžnika
FINANČNO POSLOVANJE
 • Osnovna pravila plačilnega prometa
 • Blagajniško poslovanje
 • Pravna ureditev izvršbe (možnosti izvršbe na denarne terjatve, izvršba na plačo in nadomestila plače ter odgovornost delodajalca v zvezi s tem)
 • Odgovornost poslovodnih in nadzornih organov ter računovodstva in računovodskega servisa za finančno poslovanje in ukrepanje po ZFPPIPP
DELOVNO PRAVO
 • Pomen Zakona o delovnih razmerjih in Kolektivnih pogodb – poznavanje razlik med KP; sklenitev in prekinitev delovnega razmerja in zakonske osnove plač in ostalih prejemkov delavcev
 • Splošni akti delodajalca: kdaj mora imeti delodajalec splošne akte – število zaposlenih, kateri akti so obvezni in kateri smiselni za delo v podjetju
 • Sprejem delavca v delovno razmerje: pogodba o zaposlitvi – zakonski elementi, razlogi za sklenitev delovnega razmerja za določen čas, poskusno delo, priprava in oddaja ustreznih prijav in poročil
 • Letni dopust: obvestila o letnem dopustu
 • Obvezne evidence v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela: evidenca o zaposlenih delavci, stroških dela, o izrabi delovnega časa i.t.d.
 • Redna in izredna odpoved: vrste in razlike med redno in izredno odpovedjo
 • Plača delavca: izhodiščna plača, najnižja osnovna plača, osnovna plača, dodatki in osnova za izračun dodatkov: dodatek za delovno dobo, izmensko delo, nočno delo, nedeljsko delo i.t.d., zadnji datum izplačila plače; vrsta nadomestil in osnova za izračun nadomestil
 • Zaposlitev invalida; kvote
 • Povračila stroškov v zvezi z delom: prevoz na delo in iz dela, malica, službene poti, nadomestila za ločeno življenje
 • Drugi osebni prejemki: regres, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine ob upokojitvi, božičnica ali 13. plača
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Promocija zdravja na delovnem mestu

Viri:

 • Kolektivne pogodbe
 • Obligacijski zakonik
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
 • Zakon o gospodarskih družbah
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Zakon o minimalni plači
 • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
 • Zakon o urejanju trga dela
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

4. ORGANIZACIJA IN VODENJE RAČUNOVODSKEGA SERVISA

 • Organizacija storitev
 • Organizacija zmožnosti
 • Odnos do naročnika
 TEMATSKI SKLOP VSEBINA
ORGANIZACIJA STORITEV
 • Sistem knjigovodskih listin
  • vrste knjigovodskih listin
  • gibanje knjigovodskih listin
 • Sistem poslovnih knjig
  • vrste poslovnih knjig
  • organizacija poslovnih knjig
 • Zajem podatkov
  • v knjigovodske listine
  • v poslovne knjige
 • Sistem načrtovanja in poročanja
  • vrste poročil
  • izdelava strukture planov in poročil
  • uporaba finančnih kazalnikov
ORGANIZACIJA ZMOŽNOSTI 1
 • Organiziranje usposabljanja zaposlenih
  • načrt znanj
  • sistem notranjega prenašanja znanj
  • zunanja izobraževanja
  • zunanji svetovalci
  • literatura
 • Organizacijska struktura izvajalcev računovodskih storitev
  • naloge
  • znanja
  • izobrazba
  • sposobnosti
 • Programska oprema
  • minimalne tehnične zahteve
  • delovanje baze podatkov
  • orodja za analizo podatkov (OLAP…)
  • elektronsko arhiviranje
  • varnost v elektronskem poslovanju
 • Organizacija arhivske dokumentacije v računovodskem servisu
ODNOS DO NAROČNIKA
 • Vrednotenje storitev
  • količinsko in kakovostno merjenje
  • vrednotenje storitev
 • Izpolnjevanje pogodbenih razmerij
  • zavarovanje odgovornosti
  • izpolnjevanje pogodbenih rokov
 • Kodeks članov Zbornice računovodskih servisov in Kodeks poklicne etike računovodje
 • Naloge računovodskega servisa v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Pogodba z naročnikom
 • Odgovornost pravne osebe za kazniva dejanja
 • Primopredaja knjigovodske dokumentacije

Viri:

 • Kodeks članov Zbornice računovodskih servisov
 • Kodeks poklicne etike računovodje
 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v računovodski dejavnosti – kompetenčni model
 • Pravilnik o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih knjig (Zbornica računovodskih servisov)
 • Pravilniki in akti v računovodskem servisu
 • Sistematizacija delovnih mest v računovodskih servisih
 • Slovenski računovodski standard 21
 • Slovenski računovodski standard 22
 • Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov
 • Tipska pogodba (Zbornica računovodskih servisov)
 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
 • Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov

III. PODATKI O PROGRAMU

Program je pripravila delovna skupina ZRS.

 

Program začne veljati 08. 05. 2014.

Ljubljana, 08.05.2014


Aleksander Štefanac l.r.
Predsednik ZRS

Vsebina tega tematskega sklopa bo predmet izpita po sprejetju ustreznih usmeritev in pravil s strani Zbornice računovodskih servisov.