Zbornica računovodskih servisov

Poročilo o delu ZRS za leto 2019

1 SPLOŠNO O ZBORNICI

Zbornica računovodskih servisov (v nadaljevanju ZRS) združuje družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov in so v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti 2008 razvrščeni pod šifro dejavnosti 69.200.

V obdobju zadnjega leta je bilo 212 novoustanovljenih s.p.-jev in gospodarskih družb z glavno dejavnostjo 69.200, 246 jih je prenehalo s poslovanjem ali pa so spremenili glavno dejavnost.

Število malih samostojnih podjetnikov posameznikov v dejavnosti 69.200 po SKD, ki prehajajo med »normirce«, se vztrajno povečuje. 

 

1.1 Članstvo v ZRS

ZRS je na dan 31. 12. 2019 združevala 500 članov, od tega 395 družb in 105 samostojnih podjetnikov posameznikov.

Tabela 1: Število članov Zbornice računovodski servisov na dan 31. 12. 2019

datum družbe s.p.p. skupaj
31. 12. 2019 395 105 500

 

Tabela 2: Število članov po posameznih regijah GZS na dan 31. 12. 2019

GZS regija št. družb št. s.p.p. skupaj
Gorenjska regija 44 9 53
Goriška regija 17 6 23
Jugovzhodna regija 10 4 14
Koroška regija 9 4 13
Obalno-kraška regija 34 7 41
Osrednjeslovenska regija 192 29 211
Podravska regija 34 17 51
Posavska regija 2 4 6
Primorsko-notranjska regija 4 2 6
Pomurska regija 10 6 16
Savinjska regija (Celje) 22 8 30
Savinjska regija (Velenje) 9 7 16
Zasavska regija 8 2 10
SKUPAJ 395 105 500

 

1.2 Organiziranost ZRS

V Zbornici računovodskih servisov delujejo naslednji organi:

 • Upravni odbor (10 članov)
 • Strokovna služba

Delovanje ZRS je urejeno s Pravilnikom o delovanju Zbornice računovodskih servisov.

 

1.3 Poslanstvo in vizija ZRS

Poslanstvo ZRS:

Zbornica računovodskih servisov zastopa interese članov, jih promovira ter skrbi za razvoj in prepoznavnost dejavnosti računovodskih servisov.

Vizija ZRS:

Zbornica računovodskih servisov bo delovala kot pomemben sogovornik v poslovni javnosti in bo širila pomen kakovostnega računovodskega servisa.
Kot član mednarodnih stanovskih organizacij bo zastopala in predstavljala slovenske računovodske servise, člane ZRS.

 

1.4 Kodeks članov ZRS

Kodeks članov ZRS je zapis pravil, po katerih se le-ti ravnajo pri opravljanju svoje dejavnosti. Zajema odnos med računovodskim servisom, okoljem, naročniki storitev in zaposlenimi v računovodskemu servisu:

 • okolje: gledamo na stroko, druge računovodske servise, lokalno okolje
 • naročniki: poudarek na odpravljanju potencialnih nevarnosti pri opravljanju dejavnosti računovodskih servisov
 • zaposleni: poudarek na etiki, strokovnosti in izobraževanju

Določbe Kodeksa veljajo za vse člane ZRS, ki so se s članstvom zavezali k spoštovanju kodeksa. Vsak računovodski servis je dolžan seznaniti svoje zaposlene in pogodbeno vezane delavce z določbami tega Kodeksa in zagotoviti njihovo dosledno spoštovanje.

 

1.5 Registracija blagovnih znamk ZRS

Na Uradu RS za intelektualno lastnino so registrirane naslednje blagovne znamke ZRS:

 1. Zbornica računovodskih servisov
 2.  Chamber of Accounting Services
 3. Združenje računovodskih servisov
 4. Association of Accounting Services
 5. Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije
 6. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 7. Standard izvajalcev računovodskih storitev
 8. Standard FRP - Finančna razkritja poslovanja
 9. Naj računovodski servis
 10. Kongres računovodskih servisov

 

1.6 Volitve v organe GZS in ZRS

V letu 2019 so potekale volitve organov GZS in ZRS za mandat 2019-2023.

V Upravni odbor ZRS so izvoljeni: 

 • Katja Dražnik, FINERA, d.o.o., Celje
 • Anica Horvat, FIRST, Murska Sobota d.o.o., Murska Sobota
 • Erika Kostanjšek, ERIKA KOSTANJŠEK s.p., Šenčur
 • Špela Kumelj, REGISTRATOR d.o.o., Ljubljana
 • Tomaž Okorn, SOVA d.o.o., Ljubljana
 • Polonca Podgoršek, GZS-ZRS - direktorica
 • Ksenija Prosen, NUCLEUS PLUS d.o.o., Trzin
 • Neven Škrokov, BE.EF.ES d.o.o., Ljubljana
 • Aleksander Štefanac, FACTA d.o.o., Maribor
 • Marija Tomc Muc, BIRO BONUS d.o.o., Ljubljana

Izvoljena predstavnika ZRS v Skupščino GZS sta Anica Horvat in Neven Škrokov.

Za predsednika ZRS v mandatu 2019-2023 je bil izvoljen Aleksander Štefanac.
Za direktorico ZRS v mandatu 2019-2023 je bila imenovana Polonca Podgoršek.

 

2 ZASTOPANJE INTERESOV ČLANOV

2.1 Sodelovanje z organizacijami in institucijami, katerih delovanje vključuje tudi sodelovanje računovodskih servisov

V zadnjem letu dni so člani UO ZRS sodelovali s predstavniki organizacij in inštitucij, ki s svojim delom posegajo na področje delovanja računovodskih servisov:

 1. OPRPS: Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, več sestankov
 2. FURS: Letni sestanek vodstva ZRS z vodstvom FURS, 5. 6. 2019
 3. Združenje bank Slovenije, Odbor za računovodstvo: Projekt ZRS za poenotenje vlog slovenskih bank za odobritev kreditov, več sestankov
 4. Strateški svet GZS za davčni sistem
 5. UPPD: Sodelovanje ZRS v okviru priprave Nacionalne ocene tveganja za področje pranja denarja in financiranja terorizma za področje nefinančnih dejavnosti, več sestankov
 6. SAZOR avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja
 7. Banka Slovenije, Nacionalni svet za plačila
 8. Nacionalni forum za eRačun

V nadaljevanju je podrobneje predstavljeno sodelovanje s posamezno institucijo.

1.  Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine (OPRPS)
V OPRPS so povezane izobraževalne inštitucije, strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki sistematično presojajo računovodske podatke. V odboru kot predstavnik ZRS aktivno sodeluje predsednik ZRS - glej 4.3.

2. Letni sestanek vodstva ZRS z vodstvom FURS, 5. 6. 2019
Direktorica ZRS, predsednik ZRS in podpredsednica ZRS so se udeležili rednega letnega sestanka na FURS z vodstvom FURS (J. Ahčin, P. Grum, J. Preac in M. Mihelin). Sestanek je potekal v konstruktivnem tonu.
Predstavnika ZRS sta izpostavila:

 • eDavki:
  o    Pregled kartice - dolgo osveževanje podatkov na kartici.
  o    Bolj pregleden seznam, kaj je pripravljeno oz. že oddano ob oddaji davčnih obračunov na vstopni strani, kjer je seznam strank.
  o    Problem prilaganja večjega števila prilog na zahtevo FURS in vsakokratnega digitalnega podpisa vsake posamezne priloge – predlaga se, da se paket prilog podpiše 1x (zip je omejen z velikostjo).
  o    Kdaj bo na voljo xml (SEPA nalog) za prispevke?
  o    REK-1 uvoz in popravki.
  o    Začasno shrani - predlaga se, da se omogoči ročni vnos v program eDavki (podatki se začasno shranijo in oddajo kasneje).
  o    Odločba za identifikacijo DDV - predlaga se, da je odložena pod podatki zavezanca.
  o    Obračun prispevkov za zavezance - predlaga se med 1.-5. v mesecu; popravki bolniške kasneje kot popravek obračuna.
 • Obrazec DDPO:
  o    Neprijazen uporabniku - medle barve, majhen izpis.
  o    Vnos datuma oddaje letnega poročila na AJPES v obrazcu DDPO – dovolj bi bila pred nastavljena kljukica, da si oddal.
 • POPRAVEK OBRAČUNA DDV NA ZAHTEVO REFERENTA
  o    Obrazec se ne da popravit, ko je enkrat zaklenjen, čeprav referent pozove zavezanca, da ga popravi.
 • Pregledi DDV številke - v določenih primeri se še vedno zavleče tudi do 45 dni.
 • Individualni REK in M4 obrazec - preverjanje datoteke na letni bazi.
 • Protokol FURS glede povratnega klica referentu za pojasnilo, dopolnitev.
 • Bonton FURS - referenti se ne predstavijo oz. celo zavrnejo razkritje imena.

3. Združenje bank Slovenije: Projekt ZRS za poenotenje vlog slovenskih bank za odobritev kreditov
Delovna skupina ZRS je projekt Standard FRP predstavila na seji Odbora za računovodstvo, ki deluje v okviru ZBS - glej 3.3.2

4. Strateški svet GZS za davčni sistem
T. Okorn je od ustanovitve Strateškega sveta GZS za davčni sistem septembra 2018 imenovan kot predstavnik ZRS v strateškem svetu. Svet se je sestal trikrat.

5. UPPD: Sodelovanje ZRS v okviru priprave Nacionalne ocene tveganja za področje pranja denarja in financiranja terorizma za področje nefinančnih dejavnosti
ZRS je bila povabljena na sestanek na UPPD, 5. 11. 2019 v okviru priprave Nacionalne ocene tveganja (NOT) za področje pranja denarja in financiranja terorizma za področje nefinančnih dejavnosti. Tokratna ocena bo imela poudaek na:
- vidik ocene ogroženosti posameznega sektorja/poklica/dejavnosti za pranje denarja in financiranje terorizma (produkti za zlorabo in stranke iz tveganih držav) in
- virtualne valute.
Dodatno je ZRS sodelovala 13. 12. 2019 na sestanku z EU ocenjevalci implementacije Četrte direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma

6. SAZOR avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja
SAZOR želi urediti tudi pravice kolektivnega upravljanja avtorskih del in obremenitev za gospodarstvo, zato so GZS so pozvali k pogajanjem. ZRS aktivno spremlja pogajanja za sklenitev sporazuma GZS s SAZOR glede tarif reproduciranja, ki bodo obremenile tudi člane ZRS.
SAZOR je avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja, ki jih kolektivno upravlja (omogoča uporabnikom dostop do varovanih avtorskih del, sklepa sporazume, na podlagi katerih lahko ta razmnožujejo in distribuirajo avtorska dela, prejeta nadomestila za reprodukcijo varovanih del SAZOR deli avtorjem in založnikom) na podlagi 50. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP).
50. člen ZASP tudi določa, da je ob plačilu pravičnega nadomestila reproduciranje že objavljenega dela prosto, če je izvršeno v največ treh primerkih. Ko gre za reproduciranje preko obsega iz 50. člena ZASP, torej preko treh primerkov za privatno in drugo lastno uporabo, so zavezanci za plačilo nadomestila šole, vrtci, gospodarski subjekti in zavodi, kar zajema podpisani sporazum s SAZOR GIZ k.o. Fotokopiranje preko obsega iz 50. člena ZASP, torej tudi fotokopiranje dopolnilnih učnih gradiv za potrebe pouka, sodi v obvezno kolektivno upravljanje, kar pomeni, da SAZOR na podlagi dovoljenja po zakonu upravlja celoten svetovni repertoar del s področja književnosti, znanja in publicistike.
SAZOR deli avtorjem in založnikom prejeta nadomestila za reprodukcijo varovanih del, ki so delo prijavili. SAZOR pričakuje, da bi se pogajanja končala v letu 2018 z veljavnostjo dogovorjenega sporazuma za leto 2019 in naprej. V nasprotnem primeru SAZOR določi pavšal za reproduciranje, če se ugotovi, da določena dejavnost uporablja fotokopirne stroje.
Predlog SAZOR je, da se vstopna tarifa začne z 2 € letno na zaposlenega (2019) ter postopoma prilagodi polni tarifi v času veljave prvega sporazuma (5 let). Minimalna tarifa za mikro podjetja bi bila 20 € letno. Tarifa bi v polni fazi skladno z evropskim povprečjem znašala 4 € letno na zaposlenega. Opozoriti je treba, da tarifa na zaposlenega vključuje tako izdelavo fotokopij (reprografijo), ki jo lahko izvaja manjše število ljudi od celotnega kadra, kot tudi distribucijo vsem zaposlenim.
V letu 2019 ni napredka pri pogajanjih na tem področju.

7. Banka Slovenije-Nacionalni svet za plačila
T. Okorn je predstavnik GZS v Nacionalnem svetu za plačila pri Banki Slovenije.

8. Nacionalni forum za eRačun
V forumu sta aktivna K. Prosen in T. Okorn kot predstavnika ZRS.

 

2.2 Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov

Strokovna komisija je bila s strani UO ZRS imenovana v letu 2009. Naloga komisije je obravnava sistemskih vprašanj oziroma problemov na področju celotne zakonodaje, ki vpliva na delovanje računovodskih servisov ter ustrezna komunikacija z državo in njenimi organi z namenom odprave dilem in reševanja teh problemov.

Strokovna komisija je bila aktivna na naslednjih področjih:

 1. FURS: Počasno delovanje eDavkov, marec 2019
  ZRS je po prejemu ogromnega števila opozoril članov ZRS, FURS opozorila na počasno delovanje aplikacije eDavkov, kar povzroča težave zavezancem in pooblaščencem pri vnosu podatkov v davčni obračun DDPO in DohDej in v priloge, ki so sestavni del obračuna.. FURS je odgovorila, da prav tako ugotavljajo obstoj težav in tehniki FURS skupaj z zunanjim izvajalcem intenzivno iščejo vzrok za težave in se opravičil za nastalo situacijo.
  Posledično je bil 21. 3. 2019 podaljšan rok za oddajo davčnih obračunov DDPO in DohDej najkasneje do 8. 4. 2019. V teh primerih FURS ne bo kaznovala zavezancev zaradi prepozne oddaje.
 2. ZBS: Poslovne banke zavračajo otvoritev TRR pravnim osebam s tujim lastnikom (npr. iz Italije, Srbije), junij 2019
  Člani ZRS opažajo drastični porast situacije v praksi: Poslovne banke zavračajo otvoritev TRR pravnim osebam s tujim lastnikom (npr. iz Italije, Srbije). Kot razlog poslovne banke navedejo, da v skladu z internimi akti v takem primeru niso dolžne odpreti TRR. Pravna oseba posledično ne more odpreti TRR v Sloveniji.
  Zato je ZRS je zastavila vprašanje Združenju bank Slovenije.
  Odgovor ZBS: Razlogi za ne odprtje računa so na strani bank lahko zelo različni (tudi npr. PPDFT) in jih ne moremo komentirati. Pri odpiranju transakcijskega računa gre za poslovno odločitev banke, ali bo z določeno stranko poslovno sodelovala ali ne.
  Banke poudarjajo, da največkrat niso naklonjene takšnim firmam, kjer lastniška struktura ni jasna, logična ali stranke ne znajo najbolje pojasniti poslovnih modelov, partnerjev in ostalega, kar spada v segment dobrega poznavanja stranke.
  Če je pa vse v skladu z zahtevami zakonodaje, banke vendarle odpirajo račune družbam, ki imajo tuje lastnike. Banke torej generalno ne zavračajo odpiranja tovrstnih računov, seveda pa mora družba pojasniti, kaj bo počela, s kom bo počela in v kakšnem obsegu. Bolj restriktiven pristop do tovrstnih strank je samo posledica preteklih izkušenj, na katere so se banke morale odzvati.
 3. Pripombe in predlogi GZS – Zbornice računovodskih servisov na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, julij 2019
  Podajamo pripombe in predloge GZS - Zbornice računovodskih servisov:
  na osnutek predloga sprememb ZPPDFT-1 (osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA: 2019-1611-0060)) in na obstoječi ZPPDFT-1.
  Kolikor je razbrati iz pojasnila na spletni strani UPPD je bil osnutek predloga zakona potreben zaradi dodatne ureditve ustreznega prenosa nekaterih določb Direktive 2015/849/EU.
  Razumemo, da bo v kratkem posredovan v javno obravnavo tudi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katerim bodo v slovenski pravni red prenesene določbe Direktive 2018/843/EU z dne 30.5.2018, ki spreminja Direktivo 2015/849/EU.
  Glede na navedeno že v tej fazi podajamo predloge in pripombe na ostalo vsebino ZPPDFT-1 in prosimo, da v kolikor tega ni mogoče upoštevati v tej spremembi ZPPDFT-1, da jih upoštevate pri pripravi naslednjih sprememb in dopolnitev ZPPDFT-1.
 4. Pripombe in predlogi GZS – Zbornice računovodskih servisov na predloge sprememb davčnih predpisov – ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDavP-2 in ZDDOIFI, avgust 2019ZRS pozdravlja in podpira davčno razbremenitev dohodkov iz dela, vendar pa se v pretežnem delu ne strinja z obremenitvijo fizičnih in pravnih oseb, kot so predstavljeni v predlogih sprememb in dopolnitev vseh treh materialnih davčnih predpisov. Prav tako se GZS – ZRS ne strinja z nekaterimi predlaganimi spremembami postopkovnih pravil v ZDavP-2.
  Ob pregledu primerjav z drugimi državami ugotavljamo, da se v predlogu zakona predlagatelj pri določitvi davčnih stopenj ali opredelitvi obdavčitve zgleduje po drugi državi, ne zgleduje se pa v istem primeru po tej državi tudi glede izjem, oprostitev, davčne osnove itd. Menimo, da je potrebno pri pripravi davčne zakonodaje slediti nekim celovitim rešitvam, ki bodo imele utemeljitve ne samo v učinkih za polnjenje proračuna, ampak tudi v vsebinskih rešitvah podprtih s teorijo in dobro prakso drugih, predvsem dejansko primerljivih držav.
 5. Pripombe in predlogi GZS – Zbornice računovodskih servisov na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA: 2019-1611-0031), december 2019
  Na ZRS pozdravljamo nekatere predloge sprememb in dopolnitev ZPPDFT-1, ki so že zajete v predlogu obravnavanega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in ki ustrezajo tudi našim prehodno podanim predlogom.
  Še vedno pa smo prepričani, da se v ZPPDFT-1 lahko še dodatno spremeni in dopolni v delu, ki se nanaša na obveznosti in ravnanja računovodskih servisov in davčnih svetovalcev, predvsem tiste, na katere opozarjamo že od leta 2017, ko smo z UPPD začeli sodelovati pri pripravi smernic za računovodske servise in davčne svetovalce.

 

2.3 Ureditev računovodske dejavnosti

Na ZRS že več let ugotavljamo, da je področje računovodskih storitev izredno neurejeno, saj za opravljanje dejavnosti niso predpisani nobeni pogoji. Ker pogojev ni, lahko računovodski servis ustanovi kdorkoli, brez ustrezne izobrazbe, brez tekočega strokovnega izobraževanja in brez ustreznega zavarovanja za poklicno odgovornost.

2.3.1 Standard izvajalcev računovodskih storitev

Preko članice EFAA s podobno izkušnjo glede ureditve dejavnosti na Švedskem je bil pridobljen Švedski standard za računovodske storitve, Reko (vključuje načine postopkov z ustreznimi smernicami za računovodske svetovalce pri opravljanju svojega poklica). Namen standarda je navesti to, kar bi morala zunanja računovodska podjetja vzeti kot podlago za dobro prakso na področju teh storitev. Določene zahteve so obvezne (se nanašajo na naloge, ki potekajo v skladu s pogodbo o računovodskih storitvah), ostalo predstavljajo priporočila.

Leto dni kasneje je ZRS pridobila še norveški standard, ki sta ga pripravila Norveško združenje pooblaščenih revizorjev (NARF) in »0konomiforbundet« (Finančna zveza).

ZRS je v letu 2013 ustanovila delovno skupino, ki je preučila možnost implementacije švedskega in norveškega standarda v slovenski prostor. Predlog besedila Standarda izvajalcev računovodskih storitev je bil julija 2014 poslan v presojo na institucije AJPES, DURS, NLB, Združenje bank Slovenije, Zvezo računovodij, revizorjev in finančnikov Slovenije. Delovna skupina je nato na Zboru članov ZRS oktobra 2014 predstavila končno besedilo standarda, ki velja od 1. 1. 2015 dalje.

Namen standarda je opredeliti osnovne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec pri opravljanju dejavnosti. Standard opredeljuje osnovne pogoje za kakovosti izvedbe storitev, zagotavljanje ustreznega kadra, delovnega okolja in ustreznega odnosa do naročnikov. Standard kompleksno povezuje že pripravljena orodja ZRS (Kodeks članov ZRS, postopek primopredaje knjigovodski listin, Tipska pogodba, pregled zakonskih aktov in pravilnikov …).

S standardom želi ZRS dvigniti kakovost izvajalcev računovodskih storitev in posledično zaščititi naročnike storitev.

Angleško ime Standarda izvajalcev računovodskih storitev se glasi Standard for Providers of Accounting Services. Besedilo standarda v angleškem jeziku je objavljeno na angleški spletni strani ZRS cas.gzs.si.

Standard je bil v 2016 preveden v štiri jezike (angleški, nemški, italijanski in madžarski).

Na spletni strani ZRS www.gzs.si/standard-zrs so dodana najbolj pogosta vprašanja v zvezi s standardom.

V letu 2019 je 114 izvajalcev računovodskih storitev uspešno podaljšalo pridobljeno potrdilo (poleg so prejeli tudi personaliziran logotip v slovenščini in angleščini), da opravljajo dejavnost v skladu z določili Standarda izvajalcev računovodskih storitev s strani članov ZRS – objavljen na slovenski in angleški spletni strani ZRS.

 

2.4 Včlanjevanje v mednarodne organizacije

Evropska zveza računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja (EFAA) je krovna organizacija nacionalnih združenj računovodij in revizorjev, katerih posamezni člani opravljanja poklicne storitve predvsem za mala in srednja podjetja (MSP) znotraj Evropske unije in Evrope kot celote.

Evropska zveza vsebuje trinajst rednih članov tj. nacionalnih združenj "računovodij in revizorjev" iz cele Evrope, ki predstavljajo več kot 370.000 računovodij in revizorjev.

ZRS je polnopravna članica EFAA, Evropske zveze računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja s sedežem v Bruslju od junija 2016. Od oktobra 2010 do maja 2016 je bila ZRS pridružena članica EFAA. http://www.efaa.com/Slovenia,177.html

Volitve v UO EFAA
22. junija 2018 so potekale volitve v Upravni odbor EFAA. Aleksander Štefanac, predsednik ZRS, je bil izvoljen za člana UO EFAA z mandatom dveh let.

Ekspertna skupina za računovodstvo pri EFAA
Š. Kumelj je kot predstavnica ZRS članica »Accounting Expert Group«, ki podaja predloge za izboljšave in spremembe na predlagano zakonodajo na področju davkov in računovodstva na nivoju EU, pregleduje evropske smernice na področju davkov in računovodstva, opravlja raziskave o sprejetih zakonodajnih zahtevah in poročanjih na nivoju posamezne države članice EU in opravlja raziskave o splošnem delovanju računovodij po posameznih državah …

V zadnjem letu so bile ključne strokovne teme:

 • Nefinančno poročanje (angl. »Non-financial reporting«)
 • Pregled zahtev mednarodnega standarda poročanja IAS 38 glede stroškov raziskav in razvoja
 • Sodelovanje pri pregledu MSRP za majhna in srednja podjetja
 • Sodelovanje pri vsebinah in poročilih podanih s strani EFRAG & IASB organizacij

Model zrelosti digitalne kompetence (DCMM™)
EFAA je pripravila e-vprašalnik DCMM, ki omogoča izvajalcem računovodskih storitev oceniti svojo trenutno stopnjo digitalnih kompetenc, prepoznati področja, kjer so kompetence močne ali pa jih primanjkuje, in nato razviti načrt za doseganje višje stopnje digitalnih kompetenc.

Vprašalnik DCMM™ vključuje naslednje dimenzije digitalne zrelosti, organizirane v sklope:

 • Sklop A: Raven avtomatizacije notranjih procesov podjetja.
 • Sklop B: Razpoložljivost baze kvalificiranih kadrov in razvoja talentov v zvezi z digitalnimi kompetencami.
 • Sklop C1: Raven avtomatizacije glede revizijskih postopkov in vrste opravljenih revizijskih storitev.
 • Sklop C2: Raven avtomatizacije glede računovodskih procesov in vrste opravljenih računovodskih storitev.

Zakaj so digitalne kompetence pomembne?
Digitalizacija ima za majhne in srednje velike računovodske prakse (IRS, tj. izvajalce računovodskih storitev) pomembne posledice, ki bodo zahtevale spremembe v načinu poslovanja. Nove digitalne tehnologije se bodo še naprej razvijale. IRS morajo te spremembe predvideti in se pravočasno odzvati. Kljub temu pa imajo IRS pogosto omejena sredstva, zato potrebujejo navodila in usmeritve, kako se najbolje odzvati na te spremembe. Tukaj pa nastopi Model DCMM™.
Model DCMM ™ je prvotno razvil Inštitut za pooblaščene računovodje iz Indije (ICAI), izboljšala in prilagodila za evropska mala in srednja podjetja pa ekipa Evropske zveze računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja (EFAA), katere član je ZRS.
Član ZRS bo lahko podal dovoljenje, da se njegov odgovor, uvrsti med odgovore vseh drugih anketirancev, ki so oddali svoj odgovor. Tako bo lahko primerjal, kam se uvršča njegova praksa glede na druge SMPje v Sloveniji in v Evropi.

 

3 ZA ČLANE ZRS

3.1 Ugodnosti

3.1.1 Izobraževalni dogodki ZRS

Za člane ZRS je posebnega pomena, da so pravočasno seznanjeni z vsebino novih predpisov ter z njihovimi spremembami, predvsem na področju računovodstva, davkov, delovne in statusne zakonodaje.

V preteklem letu dni smo za člane ZRS izvedli kongres, Zbor članov ZRS, seminar z 9 izvedbami v regijah, pet seminarjev v Ljubljani in dva brezplačna posveta za člane ZRS.

Naziv izobraževanja št. izvedb št. udeležencev
Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2018, januar 2019 9 226
Seminar: Napotitev zaposlenih skozi pravilno zavarovalno osnovo in davčno obravnavo stroškov, Ljubljana, 5. 2. 2019 1 17
Seminar Izplačila dohodkov med družbo in družbeniki, odkupi lastnih deležev, Ljubljana, 21. 5. 2019 2 25
12. Zbor članov ZRS, Laško, 9. 10. 2019 1 116

21. Kongres izvajalcev računovodskih storitev, Laško, 8.-9. 10. 2019

1 302
Posvet ZRS: s FURS: Aktualnosti na področju eDavkov in eVročanja, Ljubljana, 23. 9. 2019 1 107
Posvet ZRS: Kako banke gledajo na vaše bilance in zakaj je FRP pomemben, Ljubljana, 12. 11. 2019 1 71
 Seminar: DDV spremembe v 2020, Ljubljana, 26. 11. 2019  1  24
 Seminar: Vse kar morajo delodajalci vedeti o urejanju delovnopravnih razmerij, Ljubljana, 3. 12. 2019  1  24
Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2019, Ljubljana,11. 12. 2019 1 25
SKUPAJ 19 937

 

3.1.2 Zavarovanje poklicne odgovornosti

Konec 2019 se je po desetih letih iztekla Krovna pogodba za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov ZRS z Zavarovalnico Triglav, d.d. in Zavarovalnico SAVA d.d., ki sta jasno in pregledno določili pogoje zavarovanja, ki so usklajeni s poslovnimi aktivnostmi članov ZRS.

Zato je bilo v juniju 2019 izvedeno povpraševanje za zavarovalni program ZRS za novo zavarovalno obdobje. Na razpis sta se za resna pogajanja javili dve zavarovalnici.

ZRS je za zavarovalno obdobje 2020-2029 podpisala krovni pogodbi za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov ZRS z Zavarovalnico Triglav, d.d. in Zavarovalnico SAVA d.d.

Pri zavarovanju splošne odgovornosti in predvsem pri zavarovanju poklicne odgovornosti so bile ohranjene že dosežene bistvene ugodnosti (kot npr.: zavarovalno kritje zaradi kršitve izpolnitvenih rokov, razen določene spremembe pri plačilu kazni in glob*, določila v zvezi z malomarnostjo, sistem bonus/malus, itd.) oziroma omejitve določil glede izključitev, ki so navedene v posameznih členih zavarovalnih pogojev zavarovalnic. Glede na število vključenih članov v zavarovalni program sklenjen preko ZRS in uspešno rešenih zavarovalnih primerov ocenjujemo, da se je odločitev za tovrstni pristop izkazala kot pravilna.

Pri zavarovanju odgovornosti v okviru zavarovalnega programa ZRS za novo zavarovalno obdobje smo zasledovali med drugim poiskali še boljše rešitve za:

 • za lastniško povezane pravne subjekte in samostojne podjetnike z možnostjo sklenitve zavarovanja odgovornosti z eno zavarovalno polico za zavarovanca in vključitev ostalih kot sozavarovance (ter v zavarovalno kritje možnost vključitve navzkrižne oziroma medsebojne odgovornosti);
 • za osebe, ki izvajajo storitev računovodja in tudi kot storitev davčnega svetovalca bolj ugodno ponudbeno zavarovalno premijo in
 • možnost ostalih razširitev zavarovalnega kritja glede na potrebe oziroma poslovni model članov ZRS.

* V zavarovalno kritje niso vključene globe, kazni, ki bi bile neposredno naslovljene na zavarovanca (računovodski servis), so pa krite kazni, globe, ki jih mora kot posledico strokovne napake plačati naročnik, in sicer:

 • Zavarovalnica Sava: iz pogojev zavarovalnice je črtana izključitev zahtevkov za povračilo kazni, ki jih je dolžna plačati tretja oseba, pri čemer je določena odbitna franšiza v višini 20 % od dajatev zavarovalnice;
 • Zavarovalnica Triglav: s spremembo pogojev je določeno: »… zavarovalnica brani zavarovanca pred morebitnimi zahtevki v zvezi z globo, izročeno naročniku v povezavi s strokovno napako pri opravljanju registrirane dejavnosti zavarovanca. V kolikor je zavarovancu s pravnomočno sodbo sodišča naložena povrnitev globe kot pravno priznane škode, je zavarovalnica zavezana k povrnitvi te škode«.

Na podlagi izvedenega povpraševanja smo dosegli cilj pridobitve najboljših možnih ponudb z najmanj možnih izključitev in omejitev zavarovalnega kritja iz zavarovalnega trga za novo obdobje ter pri tem:

 • ohranili obstoječo raven zavarovalne premije;
 • v novo zavarovalno obdobje se prenesejo že dosežen skupni bonus na poslovno tehnični rezultat in individualni korekcijski faktor (bonus/malus) za
 • posameznega člana ZRS pri zavarovanju odgovornosti; zavarovanje poklicne odgovornosti sklenjeno za novo zavarovalno obdobje pri isti zavarovalnici se šteje za neprekinjeno zavarovanje, v kolikor je imel član sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti po obstoječi zavarovalni pogodbi do 31. 12. 2019.

Zavarovalni program oziroma ponudba obsega:

 • Zavarovanje odgovornosti;
  o   Zavarovanje splošne odgovornosti iz registrirane dejavnosti;
  o    Zavarovanje poklicne odgovornosti računovodske storitve (računovodij) in davčnih svetovalcev (pogoj je sklenitev zavarovanja po predhodni alineji);
 • Kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje (plačnik premije in upravičenec zavarovalnin je delodajalec);
 • Nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov na službeni poti;
 • Prostovoljno kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje.

3.1.3 Program za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa

Program za pridobitev naziva Strokovni vodja računovodskega servisa« opredeljuje znanja in pogoje, ki so potrebni za opravljanje izpita za pridobitev naziva.

Za pristop k izpitu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« se v prehodnem obdobju do konca leta 2018 šteje izpolnjen pogoj višješolska izobrazba. Kandidat, ki ima višješolsko izobrazbo, mora imeti vsaj deset let ustreznih delovnih izkušenj kot vodja računovodskega servisa oz. najmanj deset let delovnih izkušenj na zahtevnejših strokovnih nalogah v računovodskem servisu. Potrdilo o zahtevanih delovnih izkušnjah podpiše direktor ali lastnik računovodskega servisa.

Priprave za izpit za pridobitev naziva Strokovni vodja računovodskega servisa

V okviru ZRS se organizira priprave za izpit za pridobitev naziva Strokovni vodja računovodskega servisa s pomočjo spletne aplikacije Jollydeck (učna spletna aplikacija, ki omogoča učinkovito izobraževanje v kratkem časovnem obdobju).

Priprave so bile v 2019 izvedene dvakrat. Aplikacijo je uporabilo 14 udeležencev.

Izpit za pridobitev naziva Strokovni vodja računovodskega servisa

Izpit za pridobitev naziva strokovni vodja računovodskega servisa je potekal dvakrat (3. 6. 2019 in 25. 11. 2019) z uporabo računalniškega programa e-testing na sedežu ZRS.
Od 12 prijavljenih je izpit uspešno opravilo 8 oseb. Certifikati so osebam podeljeni v okviru večernega dela Kongresa izvajalcev računovodskih storitev.

Izpit je izveden v dveh delih v skupnem trajanju 210 minut:

 • 1. del preverja teoretično znanje iz štirih tematskih sklopov v trajanju 60 minut. Vprašanja vsebujejo odgovore po sistemu a-b-c-d (možen en ali več odgovorov).
 • 2. del izpita preverja praktično znanje v trajanju 150 minut. Kandidat prejme podatke o poslovanju namišljene družbe v excelu in jih zavede v poslovne knjige. Praktična naloga je bila v 2016 bistveno spremenjena. Kandidati morajo izdelati bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz bilančnega dobička/izgube in davčni obračun (na obrazcih kot se oddajajo na AJPES).

Kandidat mora za uspešno opravljen izpit zbrati najmanj 60 % vseh možnih točk iz petih tematskih sklopov skupaj in najmanj 50 % iz vsakega posameznega sklopa.

Od decembra 2013 je bilo podeljenih 77 nazivov.
Certifikati se slavnostno podelijo v oktobru na Kongresu izvajalcev računovodskih storitev.


3.1.4 Ugodnosti in popusti za člane ZRS

Za člane ZRS so bile dosežene naslednje ugodnosti in popusti:

 1. 10 % popust na kotizacijo za 43. davčno izobraževalne dneve in 8. kongresa davčnih svetovalcev v izvedbi DIZI, Terme Olimje, 9.-11. 5. 2019
 2. do 47 % popust na 5. Konferenco o analizi poslovanja, VŠR v sodelovanju z IPR, Ljubljana, 16.5.2019
 3. 15 % popust na kotizacijo za 22. letno konferenco računovodij, Slovenski inštitut za revizijo, Ptuj, 23.-24. 5. 2019
 4. 25 % popust na kotizacijo Kongresa davčnih svetovalcev Slovenije 2019, Izola, 28.-29. 11. 2019

3.1.5 Spletne strani ZRS

Obveščanje članov ZRS v največji meri poteka preko spletnih strani ZRS, saj je elektronsko poslovanje med našimi člani del vsakdanjika.

ZRS vzdržuje naslednje spletne strani:

 1. Zbornica računovodskih servisov (www.gzs.si/zrs)
 2. Kongres izvajalcev računovodskih storitev (kongres-zrs.gzs.si)
 3. Chamber of Accounting Services (cas.gzs.si/)
 4. Standard Finančna razkritja poslovanja (standard-frp.gzs.si)
 5. Projekt promocije zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih (zdravje-zrs.gzs.si)
 6. Na mavrici zdravja (mavricazdravja.gzs.si/)
 7. Športne igre ZRS (igre-zrs.gzs.si)
 8. Naj računovodski servis (najrs.gzs.si)

Iz statističnega poročila o obisku spletnih strani ZRS v letu 2019 izhaja, da je zabeleženo povprečno 5.940 ogledov na mesec. Med panožnimi združenji so tudi najbolj obiskane spletne strani ZRS.

Na spletnih straneh ZRS se objavljajo tekoče aktualne e-novice (68 e-novic v letu 2019, 3.575 naročnikov), vabila na izobraževalne dogodke ZRS, informacije o stanju projektov ZRS, sodelovanje (državnimi) institucijami in pojavljanje v medijih. Najbolj obiskane so vsebine na zaprtih spletnih straneh ZRS, ki podpirajo poslovanje članov (primopredaja knjigovodskih listin, tipska pogodba, zavarovanje poklicne odgovornosti …).

3.1.6 Obveščanje članov

Člani po e-pošti iz ZRS prejemajo tudi pomembnejše aktualne informacije ter Pismo članom ZRS, kjer se seznanijo s tekočimi aktivnostmi in projekti, ki se izvajajo v okviru ZRS. Od junija 2012 ga člani prejmejo enkrat do dvakrat mesečno. V letu 2019 je bilo poslano 18-krat.

Nalepka član ZRS

Ob zaključku leta je bila članom poslana čestitka ZRS in koledar z opomniki za oddajo poročil v letu 2019. Priložena je bila tudi nalepka »Član ZRS«, s pomočjo katere bodo člani lahko prispevali k promociji računovodske dejavnosti in izkazovali članstvo v ZRS strankam in poslovnim partnerjem.

3.1.7 Priznanja članom

ZRS je članom poslala priznanja ob obletnici delovanja: skupno 9 priznanj ob 10. obletnici, 10 priznanj ob 20. obletnici, 25 priznanj ob 25. obletnici ter 5 priznanj ob 30. obletnici delovanja v letu 2019.


3.2 Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije

Eden od pomembnih ciljev ZRS je skrb za visok nivo kakovosti storitev, ki jih opravljajo njeni člani. Pred desetimi leti smo na pobudo članov začeli s projektom, katerega namen je bil članom omogočiti, da svoje znanje preverijo pred strokovno komisijo in o svoji strokovni usposobljenosti pridobijo tudi potrdilo. Tako je nastal Program usposabljanja za vodenje računovodskih servisov, na podlagi katerega so člani lahko opravljali izpit za preverjanje strokovne usposobljenosti. Ta izpit je bil (in je še) eden od najpomembnejših pogojev za vpis računovodskega servisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije.

Skozi leta in izkušnje se je spreminjala podoba in ime kataloga, prav tako pa so se dodelali tudi pogoji za vpis v katalog. V katalogu je predstavljenih 106 računovodskih servisov, ki izpolnjujejo vse pogoje, predpisane s Pravilnikom o Katalogu certificiranih računovodskih servisov Slovenije. Posebej tujci cenijo podatke iz kataloga.


3.3 Podpora pri poslovanju

3.3.1 Novosti v zakonodaji

Že od leta 2009 člani po elektronski pošti dnevno prejemajo pregled sprememb zakonodaje s področja davčnih, računovodskih in drugih pomembnejših predpisov, ki so pomembni za večino članov ter pregled zakonodaje v pripravi (z istih področij). Za člane ZRS je namreč posebnega pomena, da so pravočasno seznanjeni z vsebino novih predpisov ter z njihovimi spremembami.

Dnevne zakonodajne novosti za ZRS pripravlja Tax-fin-lex d.o.o.

3.3.2 Poenotenje vlog slovenskih bank za odobritev kreditov in Standardizirano FRP – Finančno razkritje poslovanja

Poslovne banke in Banka Slovenije že danes dobijo kvalitetne podatke o poslovanju velikih in srednjih podjetij, računovodski podatki malih podjetij pa so slabše kvalitete. Zaradi navedenega je otežena presoja bonitete komitenta in njegove plačilne sposobnosti. Kvalitetni podatki omenjenega segmenta bodo v Banki Slovenije boljša podlaga za določanje bonitete v kreditnem registru in posledično za povečanje obsega kreditiranja.

Kakovostni izvajalci računovodskih storitev uporabljajo različne poslovno informacijske sisteme (računalniške programe – ERP – Enterprise resource planning), ki so namenjeni celoviti podpori podjetjem pri njihovem poslovanju. ERP aplikacije omogočajo izpis najrazličnejših poročil iz izpisov podatkov.

Vloge za odobritev kreditov slovenskih bank so v word ali pdf formatu. To pomeni, da izvajalci računovodskih storitev v dobi visoko razvite informatike prepisujejo podatke iz ERP aplikacij v word, excel in papir. Vse to posledično vodi v večjo možnost za nastanek napak, prirejanje podatkov in neproduktivno izgubo časa za prepisovanje podatkov.

Na drugi strani banke po prejemu podatkov v takšni obliki porabijo preveč časa za odgovor komitentom glede odobritve kredita, ker podatke za izračun bonitete vnašajo ročno iz obrazcev v svoje zaledne ERP aplikacije.

Tako prihaja do izgube časa na obeh straneh, kar povzroči nepotrebno zamudo pri odobravanju kreditov. Na ZRS se zavedamo, da podjetja v teh kriznih časih potrebujejo strokovno podporo kvalitetnih izvajalcev računovodskih storitev in tudi podporo bank s hitro odobrenimi krediti.

Finančna razkritja poslovanja je eden pomembnejših projektov, ki ga ZRS razvija od leta 2014 naprej. Ta napoveduje digitalno transformacijo procesov, ki potekajo v podjetjih, pri izvajalcih računovodskih storitvah in v bankah.

Predstavniki ZRS so decembra 2015 predstavili projekt FRP tudi vodstvu GZS in sekciji S3P pri ZIT (Sekcija ponudnikov poslovnih programov).

V 2016 je ZRS zasnovala »Standard FRP - Finančno razkritje poslovanja« (FRP), ki je registrirana blagovna znamka ZRS.
Vzpostavljena je spletna stran projekta: www.standard-frp.gzs.si.

Sodelujoči v projektu:

 • Zbornica računovodskih servisov – vsebinska zasnova
 • NLB d.d. – pilotna banka
 • ZZI d.o.o. – IT razvoj
 • NIKI d.o.o. – IT razvoj

ZRS je v okviru svojih finančnih zmožnosti že financirala ta del projekta. Naslednji korak projekta mora opraviti deset glavnih proizvajalcev ERP (pripraviti izvoz podatkov iz glavnih knjig v xml datoteko, da bo možen izvoz podatkov v xls).

Predstavitev FRP na ZBS

Odbor za upravljanje tveganj pri Združenju bank Slovenije (ZBS) je zelo zainteresiran, da projekt zaživi tudi v praksi. Delovna skupina se je zato v drugi polovici leta 20018 udeležila več sestankov na ZBS, kjer so proučili status projekta ter možnosti za skupno sodelovanje z uporabniki informacij v bankah.
S strani ZRS je pripravljen bil projektni načrt in plan realizacije projekta FRP.
Članice ZBS so nato podale predloge za razširitev obrazca FRP in zahtevo po uporabi ZBS B2B komunikacijskega vmesnika. Izveden je bil tudi tehnični sestanek glede komunikacijskega vmesnika.

Integracija ERP z Bizbox platformo za prenos FRP podatkov

ZRS je v 2019 z Vasco d.o.o., Opal d.o.o., Datalab d.d. in Saop d.o.o. podpisala pogodbe o integraciji ERP z Bizbox platformo za prenos FRP podatkov. 
Sledi testna faza projekta s testno banko NLB d.d. do 1. 11. 2019 in implementacija v banke s 1. 1. 2020.

3.3.3 Prenovljena tipska pogodba o opravljanju računovodskih storitev in razmejitev odgovornosti

ZRS je v sodelovanju z odvetniško družbo Jerman & Bajuk davki, pravo, računovodstvo in svetovanje, d.o.o. v 2019 pripravila prenovljen osnutek pogodbe o opravljanju računovodskih storitev s splošnimi pogoji poslovanja.

ZRS je že do sedaj izvajalcem računovodskih storitev pomagala pri sklepanju pogodb z naročnikom. S prenovljenim vzorcem tipske pogodbe želi ZRS okrepiti pomoč svojim članom glede na probleme, ki so se pokazali v praksi, in tako prispevati k dvigu kvalitete sklenjenih pogodb, zniževanju poslovnih tveganj in posledično k zadovoljstvu naročnikov z računovodskimi storitvami.

Nova tipska pogodba je sestavljena iz dveh delov, in sicer tipske pogodbe ter splošnih pogojev poslovanja, ki so sestavni del pogodbe. Na ta način je bilo mogoče povečati obseg pogodbe, ne da bi pogodba izgubila na jasnosti.

V pogodbo so vključene bistvene sestavine pogodbenega razmerja. Konkretno vsebino glede teh sestavin mora računovodja, ko sklepa pogodbo z novim naročnikom, izrecno dogovoriti in dogovorjeno vključiti v predvideni osnutek tipske pogodbe.

Namen splošnih pogojev poslovanja pa je podrobneje opredeliti pravice in obveznosti izvajalca in naročnika glede posameznih izpolnitvenih ravnanj ter njuno odgovornost in posledice kršitve. Določbe splošnih pogojev poslovanja so primerne za vse pogodbe o računovodenju. Če pa želita računovodja in naročnik posamezno vsebino urediti drugače, njun (drugačen) dogovor zapišeta v pogodbo in v njunem odnosu velja dogovorjeno v pogodbi. Celotni pogodbeni odnos se uredi s podpisom vseh dokumentov, naštetih v tipski pogodbi.

Tipska pogodba o opravljanju računovodskih storitev je do konca 2019 na voljo za morebitne pripombe članov ZRS. V 2020 jo bomo prevedli v 4 jezike.


3.3.4 Analiza sodne prakse kjer je bil izvajalec računovodskih storitev stranka postopka

ZRS je pri odvetniški družbi Jerman & Bajuk davki, pravo, računovodstvo in svetovanje, d.o.o. v 2019 naročila analizo sodne prakse kjer je bil izvajalec računovodskih storitev stranka postopka.

Opravljen je bil pregled sodne prakse slovenskih sodišč s področja gospodarskih sporov in kazenskih zadev v katerih je kot stranka postopka nastopal računovodski servis. Pregled sodne prakse je zajel 91 sodb in sklepov s področja civilnih in gospodarskih sporov ter 203 sodbe s področja kazenskih zadev, skupno 294 sodb in sklepov vseh štirih (Ljubljana, Maribor, Celje in Koper) višjih sodišč (civilnega, gospodarskega in kazenskega oddelka) in Vrhovnega sodišča RS (civilnega, gospodarskega in kazenskega oddelka).

Posebej so izpostavljene tiste sodbe, ki se vsebinsko nanašajo na izvrševanje računovodskih storitev ali pa so z njim povezane in zato zanimive za izvajalce računovodskih storitev. Podan je tudi komentar, ki bo opozoril na zaključke, ki jih je mogoče izluščiti iz posamezne zadeve.


3.3.5 Orodja po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

25. maja 2018 je stopila v veljavo stopila Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

ZRS je zato 8. 3. 2018 izvedla posvet ZRS na temo varstva osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov in kako jo implementirati (134 udeležencev).

V zvezi s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) je Odvetniška pisarna Pirc Musar in partnerji d.o.o. v 2018 pripravila vzorce pogodb prilagojene za računovodske servise:

 • Vzorec pogodb o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov,
 • Vzorec pogodb o podpogodbeni obdelavi osebnih podatkov,
 • vzorec Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov za računovodske servise z Izjavo o varovanju zaupnih podatkov in primeri evidenc dejavnosti obdelave.

Dodatno je bilo za člane ZRS urejen še:

 • prevod vzorca pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov v angleški jezik

3.3.6 Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Zavezanci po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) so določeni v 4. členu zakona. Med drugimi so zavezanci tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev.

Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov

o bile v sodelovanju ZRS in Urada RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) prvič sprejete decembra 2010, konec leta 2017 pa bi morale biti ažurirane v skladu z novostmi ZPPDFT-1, vendar je nastala zamuda na strani UPPD. Delovna skupina ZRS je ves čas aktivno sodelovala, pripravila je popis tipičnih poslovnih razmerij računovodskih servisov in davčnih svetovalcev in si prizadevala za bolj poenostavljene smernice za računovodske servise. Glavno vodilo ZRS v zvezi s smernicami je bilo, da postanejo operativen pripomoček za naše člane.

Smernice in Indikatorji za prepoznavanje sumljivih transakcij za pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ter seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja financiranja terorizma, so bile sprejete avgusta 2018.

Inšpekcijski pregledi UPPD

UPPD je na podlagi pooblastil, ki po izhajajo iz ZPPDFT-1, začel z inšpekcijskimi pregledi v računovodskih servisih in pri davčnih svetovalcih, o čemer nas je že obvestilo nekaj članov. Na Uradu so nam pojasnili, da inšpektorji prve preglede izvajajo predvsem s preventivnim in opozorilnim namenom. Čeprav Urad s smernicami zamuja, pa novi zakon že velja in imajo inšpektorji Urada na tej podlagi vsa pooblastila, da pri zavezancih preverjajo izvajanje zakona.

Paket vzorcev notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-1

Delovna skupina ZRS je pripravila paket vzorcev notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-1, ki ga lahko naročijo le člani ZRS in vsebuje:

 • Vzorec dokumentov:
  • Notranji akt o postopkih izvajanja ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
  • Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma
 • Vzorec obrazcev:
  • pregled stranke, ki je gospodarski subjekt – pravna oseba
  • pregled stranke, ki je gospodarski subjekt – pravna oseba – poenostavljeni pregled
  • pregled stranke, ki je samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost
  • pregled stranke, ki je samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost – poenostavljeni pregled
  • pregled stranke, ki je tuj sklad ali tuja ustanova
  • pregled stranke, ki je subjekt, ki nima deležev ali ustanova
  • pregled stranke, ki je fizična oseba
  • pregled stranke, ki je fizična oseba – poenostavljeni pregled
  • za prijavo pooblaščenca in namestnika za pošiljanje na UPPD
  • seznam zaposlenih, ki ga zaposleni podpišejo, ko se seznanijo z notranjim aktom in oceno tveganja
 • Pripomočki:
  • Evidenca – popis strank z oznako tveganja
  • Primer programa izobraževanja
  • Seznam izvedenih aktivnosti/ukrepov v letu ____ po ZPPDFT-1

Paket se članom ZRS prodaja po ugodni ceni.

UPPD ob inšpekcijski pregledih sprejema paket vzorcev notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-1, ki ga lahko naročijo le člani ZRS.

3.3.7 Obrazec za popis del in izračun porabe časa

Izdelano orodje za člane ZRS objavljeno na zaprtih spletnih straneh ZRS je namenjeno za podporo poslovanja članov ZRS na način, da se opravila, ki jih opravijo zaposleni v računovodskem servisu, definirajo v času.

3.3.8 Pravilnik o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih knjig

Delovna skupina ZRS je v maju 2017 prenovila oz. poenostavila Kontrolnik dokumentacije v primopredajnem postopku. Izdelano orodje je objavljeno na zaprtih spletnih straneh ZRS.

3.3.9 Koledar z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil

ZRS je tako za leto 2018 kot tudi 2020 izdala tiskani in elektronski koledar z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil.

Elektronski koledar ZRS

je objavljen bo na zaprtih spletnih straneh ZRS in ga je možno uvoziti v različne operacijske sisteme (google, outlook, android, IOS).


3.4 Druženje članov

3.4.1 Kongres izvajalcev računovodskih storitev

21. Kongres izvajalcev računovodskih storitev je potekal 10. in 11. oktobra 2019 v Kongresnem centru Thermana Laško. Na tradicionalnem kongresu sta se v kongresnem centru zbrala 302 udeleženca (300 v letu 2018).

Kongres sta s pozdravnim govorom slavnostno otvorila Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov in Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije.

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS je vsem prisotnim izrekel dobrodošlico na 21. tradicionalnem kongresu. Predsednik ZRS Aleksander Štefanac je v uvodu spregovoril o trendih, na katere se mora računovodstvo pripraviti in prilagoditi. Eno izmed glavnih razvojnih usmeritev predstavlja digitalizacija, ki avtomatizira računovodstvo ter zmanjšuje stroške in napake.

Boštjan Gorjup, predsednik GZS, je dejal: "Prihodnost bo računovodstvu prinesla velike izzive. Trdno sem prepričan, da bo prehod zanimiv, mogoče za nekatere usoden, vsekakor pa se zavedam, da je dober računovodja ključna oseba v ključnih odločitvah v podjetju."

Za nemoten potek Kongresa je skrbela moderatorka Erika Kostanjšek.

S strokovnim delom Kongresa je pričela Petra Brus, generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov pri Ministrstvu za finance. Podrobneje je pojasnila predloge za spremembo davčne zakonodaje, s katerimi bi razbremenili stroške dela in okrepili konkurenčnost poslovnega okolja.

Marija Tomc Muc iz Biro Bonus d.o.o. je nadaljevala s predavanjem o računovodskih in davčnih vidikih slabitve sredstev. Na predavanju smo pregledali osnovna pravila slabitev sredstev v skladu z SRS, dodatna določila davčne zakonodaje ter sodno prakso in pojasnila FURS na to temo.

Sledilo je predavanje diamantnega sponzorja SAOP d.o.o., kjer je Uroš Leban zastavil vprašanje »Kakšne barve je vaša črna kocka?«

Sklepanje pogodbe o zaposlitvi je najpomembnejša faza dogovora o delovnem razmerju. Tamara Kek iz odvetniške pisarne Tamara Kek in partnerji je udeležence seznanila s postopkom priprave, obveznimi in priporočenimi sestavinami teh listin ter aktualno sodno prakso.

Po kosilu je sledilo predavanje mag. Tadeja Rupnika z Ministrstva za finance, ki je govorila o davčnih posledicah sprememb pri najemih in prihodkih po MSRP in SRS ter pojasnila kako te spremembe bistveno vplivajo na izkazovanje odhodkov v obračunu DDPO pri najemnikih v poslovnih najemih.

Diamantni sponzor AccountingBox je letos predavanje zastavil nekoliko drugače - z računovodskim stand-upom Roka Bohinca.

Tomaž Borštner iz Bankart d.o.o. je v predavanju »PSD2 direktiva in takojšna plačila« predstavil aktualne spremembe na področju plačilnega prometa kot posledica uvedbe infrastrukture za takojšnja plačila in dostope do bančnih računov (PSD2). Predstavitev je na kratko povzela značilnosti obeh infrastrukturnih sistemov, storitve, ki so ali bodo omogočene na njih ter možnosti za nadaljnji razvoj storitev.

Sledilo je predavanje diamantnega sponzorja Algoritmik d.o.o. na katerem je direktor Rihard Jarc predstavil »Typless Invoice: Se avtomatizacija v računovodstvu sploh izplača?«

Po odmoru je sledilo predavanje dr. Igorja Pšunderja, člana uprave diamantnega sponzorja Sava pokojninska, d.d. ki je predstavil sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja pri nas, sklade življenjskega cikla in davčne spodbude za podjetja ter posameznike.

Prvi dan kongresa je s predavanjem o novostih davka na dodano vrednost v letu 2020 sklenila mag. Tanja Urbanija iz podjetja BDO svetovanje. Predstavila je nove pogoje za EU dobavo blaga, nova pravila za konsignacijska skladišča, pravila za zaporedne in verižne dobave, elektronske knjige, prodajo blaga fizičnim osebam v EU ter spremembe pri kaznih.

Član UO ZRS Neven Škrokov nas je kot moderator popeljal skozi večerni del 1. dne Kongresa.

Pozdravil nas je predstavnik sponzorja večernega dogodka iz Erste card d.o.o.

Sledila je svečana podelitev 4 certifikatov novim Strokovnim vodjem računovodskega servisa, ki jih je podelil Aleksander Štefanac, predsednik ZRS skupaj z generalno direktorico GZS ga. Sonjo Šmuc.

Podeljene so bile tudi zahvale za prispevek k razvoju dejavnosti in aktivno ter angažirano delo v upravnih odborih ZRS trem bivšim članicam UO ZRS.

Predstavniki diamantnih sponzorjev so nagovorili udeležence. Neven Škrokov se je zahvalil sponzorjem, ki so nas spremljali na našem osrednjem dogodku.

Kot presenečenjem večera je nastopila operna pevka Dunya Tinauer, večer pa se je nadaljeval z zabavo in plesom skupaj z glasbeno skupino Odiseja.

Drugi kongresni dan je z nori idejami, a premišljeno taktiko za doseganje uspehov začel Domen Rozman, vodja športno-akrobatske ekipe Dunking Devils. Prisluhnili smo kako s pogumom, ranljivostjo in ekipnim duhom živeti za skupno vizijo ter si ogledali nekaj norih akrobatskih podvigov.

Sledila je predstavitev diamantnega sponzorja Borza terjatev d.o.o. Vodja marketinga Katja Hančič, se je z nami pogovarjala o vrednotah.

Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, je predstavil spremembe trga dela z načrtovanimi spremembami ZPIZ, ki jih mora poznati izvajalec računovodskih storitev.

Po odmoru sta Brigita Meglič iz Datalab Tehnologije d.d. in Klemen Remic iz Telekom Slovenije d.d. predstavila napredna orodja obeh diamantnih sponzorjev.

Nadaljeval je Matija Mazalović iz sektorja trgovinskega bančništva pri NLB, ki je predstavil varno, sodobno in hitro pot do denarja s prodajo terjatev preko njihove nove spletne aplikacije NLB Odkup terjatev.

Dejan Pristovnik, direktor regije za poslovanje z malimi in srednjimi podjetji, NLB d.d. je v imenu diamantnega sponzorja predstavil mobilno aplikacija za pametne telefone Klikpro, ki omogoča izvajanje enostavnih bančnih poslov 24/7.

Sledila je podrobna analiza sodb in sklepov slovenskih sodišč, v katerih kot stranke nastopajo računovodski servisi. Uroš Jeftič iz družbe Jerman & Bajuk davki, pravo, računovodstvo in svetovanje je opozoril tudi na zaključke, ki jih je mogoče izluščiti iz posamezne zadeve.

Po kosilu je Kongres z zadnjim predavanjem sklenil izredni profesor dr. Aleš Kobal, univ. dipl. prav., ki je govoril o aktualni problematiki odkupov lastnih poslovnih deležev in drugih podobnih poslov med družbo in družbeniki.

Na koncu je nekaj sponzorjev žrebalo uporabne nagrade za udeležence kongresa.

Zaključno besedo kongresa je imel Aleksander Štefanac, predsednik ZRS, ki se je zahvalil vsem udeležencem in predavateljem.

Udeleženci kongresa so se z aplavzom zahvalili Upravnemu odboru ZRS za odlično izveden jubilejni kongres in delo na Zbornici računovodskih servisov.

Za potrebe promocije Kongresa izvajalcev računovodskih storitev je postavljena ločena spletna stran kongresa http://kongres-zrs.gzs.si.


3.4.2 Zbor članov ZRS

116 članov ZRS se je 9. oktobra 2019 družilo in izobraževalo v Kongresnem centru Thermana Laško na jubilejnem 11. Zboru članov ZRS (118 v letu 2018).

Člane je uvodoma pozdravil predsednik ZRS, Aleksander Štefanac:
»Tudi v prihodnje se obetajo velike spremembe na področju delovanja računovodskih servisov. Bodimo tisti, ki strankam in podjetnikom nudi nujno potrebno podporo in svetovanje v prepoznavanju bodočih poslovnih tveganj ter jim pomaga do boljših poslovnih odločitev. Le tako bomo strankam zagotovili uspešnejše poslovanje in posledično tudi svojo vlogo naredili nepogrešljivo. Tehnologije ne delujejo proti nam, ampak nam celo prinašajo priložnosti, da postanemo strateški svetovalci in da se ne ukvarjamo več z obilico ročnega dela. Omogočajo nam dvig učinkovitosti, znižanje stroškov, možnost obravnavanja večje količine podatkov z manj napakami in prihranek časa, da se lahko bolj posvetimo vlogi svetovalca.«

Predsednik ZRS je povedal, da so v aprilu 2019 potekale volitve UO ZRS za mandat 2019-2023 in predstavil člane UO. Za aktivno in predano delo se je zahvalil vsem članom UO v mandatu 2015-2019.

V nadaljevanju je predsednik ZRS podal poročilo o delu in povzel ključne projekte ZRS v zadnjem letu ter napovedal nove prihajajoče projekte.

Za nemoten potek Zbora članov ZRS je skrbela moderatorka Katja Dražnik.

V prvem prispevku sta Neven Škrokov in Tomaž Okorn člana delovne skupine ZRS predstavila izmenjavo podatkov z bankami (FRP standard). Člane sta pozvala k sodelovanju pri testiranju FRP.

S predstavitvijo ankete EFAA o digitalizaciji članov ZRS in izvajalcev računovodskih storitev v Evropi je nadaljeval Aleksander Štefanac, ki je člane pozval k izpolnitvi e-vprašalnika DCMM, s katerim si lahko izmerimo svojo doseženo stopnjo digitalnih kompetenc.

Nato je Sonja Nastran, skrbnica ključnih kupcev diamantnega sponzorja Mega M d.o.o. predstavila IKT storitve po meri.

Tadej Hren, predstavnik SI-CERT je v predavanju »Kje smo najbolj ranljivi?« predstavil kako enostavno je ponarediti elektronsko pošto ter posledično nevarnosti povezane z izsiljevalskimi virusi.

Na dogodku smo tudi letos podprli nacionalno kampanjo Slovenija bere s sloganom »Računovodje ne beremo samo zakonov«. V ta namen so udeleženci zbora prinesli s seboj knjige, ki so si jih izmenjali.

Po kosilu je sledilo predavanje Miroslava Zorca, ki je predstavil zavarovanje poklicne odgovornosti ter zavarovalni program ZRS za novo zavarovalno obdobje.

Nadaljevali smo s predavanjem »Ali res poznate uporabno vrednost koriščenja portala AJPES«, ki ga je za ZRS izvedla mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES.

Sledilo je predavanje Joži Češnovar iz družbe Jerman&Bajuk d.o.o. na temo prenovljene tipske pogodbe o računovodskih storitvah s splošnimi pogoji poslovanja. ZRS želi tudi na ta način okrepiti pomoč svojim članom glede na probleme, ki so se pokazali v praksi in tako prispevati k dvigu kvalitete sklenjenih pogodb.

V zadnjem predavanju z naslovom »Izgorelost managementa na delovnem mestu« nam je dr. Dragica Resman predstavila okoliščine, ki povzročajo stres, na posledice dolgotrajnega stresa ter načine za obvladovanje le-tega.

Ker smo bili v Laškem, je po zaključenih predavanjih sledilo popoldansko druženje »Pivo in cvetje v malem«.

Po večerji smo si v Kulturnem domu Laško ogledali gledališko predstavo »Dohodnina«, ki ji je kot zaključek večera sledilo druženje v kavarni Thermana ob zvokih pianista.  

81 % udeležencev na podlagi izvedene ankete meni, da je zbor povsem ali v glavnem izpolnil njihova pričakovanja. Posebej so pohvalili program zbora. Po anketnih vprašalnikih je 98 % udeležencev zbora zelo zadovoljnih ali delno zadovoljnih z delom ter aktivnostmi UO ZRS.

3.4.3 8. izlet članov ZRS

Deveti tradicionalni izlet za člane ZRS je bil zopet tridnevni in je potekal 6.−9. junija 2019.

52 članov ZRS se je podalo na avtobusno panoramsko vožnjo po Beogradu, si ogledalo muzej letalstva na Surčinu, na Dedinjah obiskali Hišo cvetja, mavzolej nekdanjega predsednika SFRJ, Josipa Broza Tita in Muzej 25. maja, boemsko Skadarlijo, spomenik Neznanemu junaku, se povzpeli na televizijskega stolpa na Avali, v Oplencu obiskalo mogočno cerkev sv. Djordja, trdnjavo Kalemegdan in hišo kralja Petra I., sprehodilo po vinski kleti družine Karadžordžević in zaključilo s panoramsko vožnjo po Donavi in Savi.

Nad izvedbo izleta so bili navdušeni, kar potrjujejo rezultati ankete med udeleženci. Naslednje leto so udeleženci zopet zainteresirani za izvedbo 3-4 dnevnega izleta.
Izlet je zelo uspel, zato bo v letu 2020 organiziran jubilejni deseti izlet.


4 PROMOCIJA

Promocija ZRS zajema promocijo dejavnosti računovodskih servisov in s tem tudi promocijo članov ZRS.

4.1 Komunikacijska strategija ZRS

ZRS uporablja več komunikacijskih kanalov za informiranje in ozaveščanje javnosti.

Sporočila in vabila za medije

ZRS je izdala 4 sporočil za medije v obdobju zadnjega leta:

 1. Sporočilo za javnost: 21. Kongres izvajalcev računovodskih storitev, 15. 10. 2019
 2. Vabilo medijem: Vabilo na 21. Kongres izvajalcev računovodskih storitev, 4. 10. 2019
 3. Sporočilo za javnost: Ugodnejše zavarovanje poklicne odgovornosti izboljšuje kakovost računovodskih storitev, 26. 2. 2019
 4. O Zbornici računovodskih servisov, 14. 1. 2019
Članki ZRS:

1.      Intervju: Predsednik Zbornice računovodskih servisov Aleksander Štefanac: Na spremembe v računovodstvu moramo gledati pozitivno, 17. 12. 2019

2.      Članek ZRS: Sodna praksa v primerih, kjer nastopajo računovodski servisi, 27. 11. 2019

3.      Članek ZRS: Vlaganje v starejše zaposlene je priložnost za rast podjetij, 15. 4. 2019

4.      Članek ZRS: Pomen pridobitve naziva 'Strokovni vodja računovodskega servisa', 28. 2. 2019

5.      Članek ZRS: Sodelovanje med strankami in računovodskimi servisi zagotavlja večjo varnost poslovanja, 21. 2. 2019

6.      Članek ZRS: Slovensko gospodarstvo konec leta 2018, 16. 1. 2019

7.      Članek ZRS: Kaj nam prinaša leto 2019?, 21. 1. 2019

8.      Članek ZRS: Računovodenje za kulturnike, 13. 5. 2019

9.      Članek ZRS: Izgorelost na delovnem mestu, 4. 12. 2019

10.  Članek ZRS: Upravni odbor zastopa interese vseh članov ZRS, 22. 5. 2019

 

ZRS za ozaveščanje podjetnikov uporablja tri lastne izdane promocijske brošure:
 1. »Kako izbrati kakovosten računovodski servis?«, izdana oktobra 2012, ažurirana maja 2015 - Deset najpomembnejših vprašanj, ki naj jih podjetnik postavi računovodskemu servisu, preden se odloči zanj.
 2. »Kdo pa vam vodi poslovne knjige?«, izdana februarja 2016. Namen brošure je, da podjetnik preveri, ali sodeluje s kakovostnim izvajalcev računovodskih storitev.
 3. »Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev?«, izdana maja 2016. Namen brošure je, da se osvetli proces menjave izvajalca računovodskih storitev, ki ni tako zahteven kot se morda podjetnikom zdi.
Facebook stran ZRS 

je bila vzpostavljena poleti 2016. Stran ima 670 sledilcev (20 % rast glede na 2018, ko je sledilo 559 uporabnikov).
FB stran ZRS z vsebinami cilja na mikro podjetja in podjetnike kot fizične osebe.
Spletni naslov: https://www.facebook.com/ZRSsi/?fref=ts
Na strani se redno objavijo v povprečju 3 objave tedensko s pomočjo zunanje agencije Actuado d.o.o., ki je specialist za vsebinski marketing.

LinkedIn stran ZRS 

je bila vzpostavljena poleti 2012 in ima 206 sledilcev (30 % rast glede na 2018, ko je sledilo 159 uporabnikov).
S ciljem ozaveščanja poslovne javnosti o pomenu izbire kakovostnega računovodskega servisa ZRS redno objavlja prispevke.
Spletni naslov: https://www.linkedin.com/company/zrssi/
Na strani se redno objavijo v povprečju 3 objave tedensko s pomočjo zunanje agencije Actuado d.o.o., ki je specialist za vsebinski marketing.

Kampanje

Izvedena je bila 1 kampanja vsebinskega marketinga: 1. Pridobivanje novih članov ZRS

4.1.1 Vzpostavitev rednih in proaktivnih odnosov z mediji

Ozaveščanje medijev o pomenu kakovostnega računovodskega servisa je potekalo preko odgovorov ZRS na zastavljena vprašanja novinarjev.

Mediji o ZRS

ZRS je zasledila 20 objav o ZRS v obdobju zadnjega leta v medijih.
V medijih so bili objavljeni številni članki na temo računovodskih servisov in njihovih storitev, predsednik ZRS pa je opravil nekaj intervjujev, v katerih je predstavil tudi delovanje ZRS.
Aktivnosti ZRS v zvezi s promocijo računovodske dejavnosti so vzpodbudile tiskane medije, da so vzpostavili redne priloge o računovodstvu in delovanju računovodskih servisov v Sloveniji.

Pregled objav v medijih v zadnjem letu:

 1. Zakaj skleniti pogodbo z izvajalcem računovodskih storitev?, Glas gospodarstva, 20.11.2019
 2. Prihaja novost, ki bo prihranila čas, Glas gospodarstva plus, 20.11.2019
 3. V Laškem poteka 21. Kongres izvajalcev računovodskih storitev, www.pressclipping.si, 11.10.2019
 4. V Laškem poteka 21. Kongres izvajalcev računovodskih storitev, www.si24.news,  11.10.2019
 5. Napoved – Slovenija: Odprtje Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, STA, 10. 10. 2019
 6. Kongres izvajalcev računovodskih storitev, Glas gospodarstva, 8. 10. 2019
 7. Pred nami je nova, že 21. izvedba Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, O-STA, 7. 10. 2019
 8. Vabilo medijem: Kongres izvajalcev računovodskih storitev, www.pressclipping.si, 4. 10. 2019 
 9. Vabilo medijem: Kongres izvajalcev računovodskih storitev, www.si24.news, 4. 10. 2019 
 10. Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 7. do 13. oktobra, www.sta.si, 4. 10. 2019
 11. Zavarovalni program Zbornice računovodskih servisov, si24.news, 21. 6. 2019
 12. Na Finančnem uradu Velenje o aktualnih temah s področja davkov, si24.news, 17. 6. 2019
 13. Zeus d.o.o. prejemnik posebnega priznanja Zlate niti, natečaja Starejšim prijazno podjetje v kategoriji malih podjetij, Press clipping, 4. 4. 2019
 14. Vabilo h kandidiranju za člana Upravnega odbora ZRS, Press clipping, 27. 3. 2019
 15. Podjetniki bentijo: Spet gre vse narobe!, www.svet24.si, 23. 3. 2019
 16. Podjetniki bentijo: Spet gre vse narobe!, Svet 24, 23. 3. 2019
 17. Marec je mesec oddaje letnih poročil - na kaj moramo biti pozorni, mlad.si, 12. 3. 2019
 18. Danes računovodje gledamo naprej, ne nazaj!, Obrtnik Podjetnik, 11. 3. 2019
 19. Računovodja postaja tudi svetovalec, Delo, 28. 1. 2019
 20. Kaj nam prinaša leto 2019?, pressclipping.si, 23. 1. 2019

 

4.2 Elektronski register članov ZRS

ZRS vodi Register članov ZRS (http://www.gzs.si/katalogi), ki je med najbolj obiskanimi spletnimi vsebinami ZRS. Nanj se napoti vse uporabnike računovodskih storitev, ki iščejo storitve računovodskih servisov.

Člane ZRS se letno povabi k ažuriranju in dopolnitvi podatkov.

4.3 Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine (OPRPS)

V OPRPS so povezane izobraževalne inštitucije, strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki sistematično presojajo računovodske podatke. Odbor je z delovanjem začel jeseni 2016 z namenom uveljavitve poklicnih standardov. V odboru kot predstavnik ZRS aktivno sodeluje predsednik ZRS.

Računovodska poklicna skupina je razdeljena po stopnji izobrazbe in usposobljenosti v 5 podskupin. Določen naziv posamezniku podeli Odbor (knjigovodja, certificirani knjigovodja, računovodja, certificirani računovodja in certificirani računovodja specialist), in sicer na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev za posamezni naziv.

Register računovodske poklicne skupine

Junija 2017 je bil na pobudo OPRPS vzpostavljen enoten pregled preverjeno usposobljenih posameznikov v Sloveniji v obliki Registra računovodske poklicne skupine. Register uveljavlja pregledna merila in pogoje za opravljanje računovodskega poklica v Sloveniji s ciljem okrepiti poklicno etiko, s tem povečati zadovoljstvo uporabnikov računovodskih storitev in informacij ter izboljšati pogoje za delo znotraj računovodske skupine.

Podatki registra so javno in brezplačno dostopni na spletni strani projekta www.oprps.org. Register je vzpostavila in vodi Zveza RFR. Lastno certificiranje je še naprej prepuščeno vsaki organizaciji, ki sodeluje v projektu.

ZRS je v 2017 izvedla skupinski vpis v Register računovodske poklicne skupine za naziva »osebe, ki so pridobile Potrdilo o usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa« pri GZS in »Strokovni vodja računovodskega servisa« pri ZRS. V Register računovodske poklicne skupine se po sprejetju sklepa o poenotenju v skupni naziv vpišejo kot certificirani računovodja specialist s specialnim nazivom »Strokovni vodja računovodskega servisa«.

V Registru računovodske poklicne skupine je zabeleženih 703 vpisov, od tega 240 certificiranih računovodij specialistov (za 130 vpisov je podatke posredovala ZRS).

OPRPS je spomladi 2018 potrdil vlogo ZRS, da se imetnike certifikata ACCA, predlagane s strani ZRS, vpiše v Register računovodske poklicne skupine z nazivom Certificirani računovodja specialist in specializacijo Strokovni vodja računovodskega servisa.

Izpitna komisija

OPRPS je objavil nabor 400 izpitnih vprašanj in opis izpitne naloge za pridobitev strokovnega naziva Certificirani računovodja. Predsednik ZRS je predsednik izpitne komisije.

Izpit OPRPS

V letu 2018 je bil prvič izveden izpit za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR) za vpis v register knjigovodja/računovodja po prehodnih določbah 13. člena Pravilnika o pridobitvi in ohranjanju nazivov v računovodski poklicni skupini. 

Zaradi premajhnega števila prijav, v letu 2019 ni bilo izvedenih izpitnih rokov.

Poročilo pripravila:

Polonca Podgoršek l.r.                                                       Aleksander Štefanac l.r.
direktorica ZRS                                                                     predsednik ZRS


lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je da dnu te strani).