Zbornica računovodskih servisov

Pravilnik o Katalogu certificiranih računovodskih servisov Slovenije


Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije je na svoji 3. seji dne 30. 8. 2023 sprejel nov Pravilnik o Katalogu certificiranih računovodskih servisov Slovenije, ki je začel veljati s 30. 8. 2023.

Računovodski servis se lahko vpiše v Katalog, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. da je registriran za opravljanje računovodske in knjigovodske dejavnosti (K 69.200 po SKD);
 2. da je član Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju: ZRS);
 3. da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
 4. da direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja, povezanega s poslovanjem računovodskega servisa;
 5. da zoper pravno osebo ni uveden kazenski postopek niti njeno poslovanje s sodno odločbo ni prepovedano po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja;
 6. da osebe, ki sodelujejo pri opravljanju dejavnosti računovodskega servisa, spoštujejo Kodeks članov ZRS;
 7. da
  - je v računovodskem servisu zaposlena v rednem delovnem razmerju najmanj ena oseba ali
  - je samostojni podjetnik in je obvezno zavarovan kot samostojni podjetnik za polni delovni čas ali
  - je oseba lastnik v gospodarski družbi, direktor ali prokurist
 8. da ima oseba iz 7. točke 1. odstavka 2. člena
  - strokovni naziv Strokovni vodja računovodskega servisa, pridobljen pri GZS - Zbornici računovodskih servisov ali
  - potrdilo GZS po Programu usposabljanja za vodenje računovodskih servisov ali
  - strokovni naziv Preizkušeni računovodja ali Računovodja, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali 
  - strokovni naziv Revizor ali Pooblaščeni revizor, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali
  - strokovni naziv Chartered Certified Accountant pridobljenim pri The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  - strokovni naziv Računovodja javnega sektorja (The CIPFA International Certificate in Public Sector Accounting) pridobljenim pri The Chartered Institute of Public Finance and Accountacy (CIPFA),
  - strokovni naziv Preizkušen računovodja javnega sektorja (The CIPFA International Diploma in Public Sector Accounting) pridobljenim pri The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA),
  (v nadaljevanju strokovni vodja).
 9. da s stalnim strokovnim izobraževanjem zaposlenih doseže najmanj 15 točk letno.
 10. da ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti v skladu z dogovorjenimi pogoji glede zavarovalne vsote in predmeta zavarovanja (zavarovalnega kritja) med ZRS in zavarovalnicami.

Pravilnik o Katalogu certificiranih računovodskih servisov Slovenije si lahko preberete tukaj.

V povezavi s Pravilnikom o Katalogu računovodskih servisov je bil sprejet tudi Pravilnik o priznavanju dodatnega izobraževanja – prečiščeno besedilo, ki ga lahko preberete tukaj.

Dostop so zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.