Zbornica računovodskih servisov

Gradivo s posveta ZRS: Kolektivne pogodbe dejavnosti kot pravna podlaga za prejemke v zvezi z delom

Posvet je bil izveden 18. 5. 20222 v ŽIVO in hkrati preko aplikacije Zoom.
Posnetek ni na voljo.


Namen posveta

Člani se z vprašanji velikokrat obrnete na ZRS in Pravno službo GZS na temo kolektivnega dogovarjanja za vaše stranke.
Zato smo povabili strokovnjakinji iz pravne službe GZS, specialistki za pravne vidike kolektivnega dogovarjanja ter ekonomske prejemke v zvezi z delom, da na posvetu sistematično predstavita tematiko in odgovorita tudi na vaša vprašanja.

 

Vsebina posveta

Pravni del:

 • Pomen kolektivnega dogovarjanja  za delodajalce,
 • stvarna veljavnost kolektivne pogodbe za delodajalca in pravna narava zaveze iz KP ki zavezuje delodajalca,
 • obligacijski in delovnopravni del KP ter njuni učinki,
 • pravna narava iztožljivosti pravic zaposlenih,
 • načelo »in favorem laboratoris« pri interpretaciji delovnopravnih podlag,
 • pomen pogodbe o zaposlitvi in njenih vsebin,
 • neodtujljive pravice zaposlenih,
 • učinki razširjene veljavnosti KP,
 • trajanje in prenehanje učinkovanja KP,
 • urejanje pravic zaposlenih na ravni delodajalca,
 • iztožljivost pravic in reševanje sporov.

Ekonomski del:

 • Vrste prejemkov v zvezi z delom, 
 • najnižje osnovne plače in njihova usklajevanja, 
 • minimalna plača in osnovna plača - odnos med njima, drugi prejemki v zvezi z delom (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, …), 
 • povračila stroškov v zvezi z delom (povračilo stroška za prihod/odhod na delo, za prehrano, za službeno pot, terenski dodatek), 
 • davčna obravnava prejemkov v zvezi z delom,  
 • PLAČNI KAŽIPOT in njegova uporabnost.

Predavateljici

Cvetka Furlan, diplomirana ekonomistka, samostojna svetovalka v pravni službi GZS, je strokovnjakinja za ekonomske vidike individualnih in kolektivnih delovnih razmerij. Ima dolgoletne izkušnje v gospodarstvu, kjer je delala na operativnih, vodilnih in vodstvenih delovnih mestih s področja financ, računovodstva in kontrolinga v kovinskopredelovalni dejavnosti in lesni industriji. Njena specialna znanja se nanašajo na organizacijsko in ekonomsko pripravo ter izvedbo programov za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Za svoje delo je prejela priznanje združenja Manager. Je članica delovnopravne koordinacije Pravne službe GZS in ureja spletno stran v zvezi s prejemki v zvezi z delom na podlagi kolektivnih pogodb gospodarskih dejavnosti PLAČNI KAŽIPOT. Sodeluje v projektu Krepitev kompetenc v procesu kolektivnega dogovarjanja kot strokovna sodelavka za ekonomsko področje.

Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav. s pravniškim državnim izpitom, v Pravni službi GZS deluje kot specialistka za področje individualnega in kolektivnega delovnega prava. Ima večletne delovne izkušnje v gospodarstvu, sodstvu in raziskovalni dejavnosti. S področja kolektivnega delovnega prava se je strokovno izpopolnjevala na strokovnih ustanovah v Dublinu, Torinu in Varšavi, Pragi, Firencah in Lyonu, s področja mirnega reševanja sporov pa na tovrstnih ustanovah v Pragi, Dublinu, Londonu in Birminghamu. Med letoma 2003 in 2006 je bila vodja oddelka za kolektivno dogovarjanje na GZS, zdaj je namestnica direktorja Pravne službe in vodja projekta Krepitev kompetenc socialnih partnerjev v socialnem dialogu 2017–2021, vodja Delovnopravne koordinacije za kolektivno dogovarjanje ter sekretarka Strateškega sveta za kolektivno dogovarjanje pri GZS. Več >>

Gradivo s posveta je dostopno le članom ZRS po prijavi na zaprte strani spodaj desno.