Zbornica računovodskih servisov

Intelektualna lastnina

Izraz intelektualna lastnina se nanaša na vrsto lastnine, ki izvira iz človekovega intelekta oziroma razuma. Varstvo intelektualne lastnine pridobiva pomen pri nas in v svetu, saj je človekov um eno glavnih vodil tehnološkega in kulturnega razvoja. Ustvarjalne dosežke je treba zavarovati in primerno nagraditi ter tako spodbuditi inovativna podjetja in ustvarjalce k nadaljnjemu ustvarjanju.

Intelektualna lastnina se deli na avtorsko in sorodne pravice, industrijsko lastnino ter druge pravice.

Z avtorsko pravico so varovana avtorska dela, kot so književna, znanstvena in umetniška dela. Ta pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela, kar pomeni, da ni potrebna nobena formalnost, na primer registracija, da bi bilo delo avtorskopravno varovano.

Drugače pa je s pravicami industrijske lastnine (npr. znamka, model, patent), saj je za njihovo pridobitev potreben postopek pred organom, pristojnim za registracijo teh pravic v določeni državi ali za določeno območje.

Med druge pravice intelektualne lastnine spadajo topografije polprevodniških vezij, žlahtniteljske pravice in firme.

Avtorska in sorodne pravice

Avtorsko in sorodne pravice v Sloveniji ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, njihovo upravljanje pa Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

To področje obsega pravico avtorjev na njihovih delih s področja književnosti, znanosti in umetnosti (avtorska pravica) in pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih producentov, radijskih ali televizijskih (RTV) organizacij, založnikov in izdelovalcev podatkovnih baz (sorodne pravice).

Več o avtorski in sorodnih pravicah si lahko preberete tukaj .

Industrijska lastnina

To področje ureja Zakon o industrijski lastnini. Pravice industrijske lastnine po tem zakonu so:

 • patent – varuje izum s področja tehnike, ki rešuje neki tehnični problem, in je nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv,
 • dodatni varstveni certifikat – podaljšuje patentno varstvo za proizvode oziroma sredstva, ki se dajo na trg kot zdravilo ali fitofarmacevtsko sredstvo,
 • model – varuje zunanji videz izdelka ali dela izdelka, ki izhaja iz značilnosti, kot so linije, obrisi, barve, oblike, teksture oziroma materiali,
 • znamka – varuje kakršen koli znak, zlasti besede (vključno z imeni in priimki) ali slike, črke, številke, barve, oblike blaga ali njegove embalaže ali zvoke, če se lahko s temi znaki blago ali storitve določenega podjetja razlikujejo od blaga ali storitev drugega podjetja,
 • geografska označba – varuje oznako, ki označuje izvor blaga z določenega ozemlja, območja ali kraja na tem ozemlju, če so kakovost, sloves ali kakšna druga značilnost tega blaga bistveno odvisni od njegovega geografskega porekla.

Če podjetje želi pridobiti katero od zgoraj navedenih pravic industrijske lastnine v Sloveniji, lahko začne postopek pred Uradom RS za intelektualno lastnino in vloži zahtevo za registracijo znamke, modela, geografske označbe za obrtne in industrijske izdelke ter podelitev patenta.

Pravice industrijske lastnine v Sloveniji se lahko pridobijo tudi na podlagi evropske ali mednarodne prijave.

Na enem izdelku je lahko več različnih pravic

V praksi je lahko na določenem izdelku več pravic intelektualne lastnine. Pravice intelektualne lastnine se med seboj namreč ne izključujejo.

Zdravilo je tipičen primer takšne vrste izdelka. S patentom se lahko zavaruje postopek njegove izdelave, zdravilna učinkovina in način uporabe. Zdravilo se lahko zavaruje z modelom (npr. oblika tabletke ali embalaža), njegovo ime, ime ali logotip proizvajalca pa z znamko. Embalaža in navodila za uporabo zdravila so lahko varovana tudi z avtorsko pravico.

Varstvo intelektualne lastnine v tujini

Pravice intelektualne lastnine so teritorialne narave. To pomeni, da veljajo v državi ali za območje, za katero so registrirane. Z registracijo znamke in modela ter podeljenim patentom pri Uradu RS za intelektualno lastnino prijavitelj (fizična ali pravna oseba) pridobi pravice, ki veljajo v Sloveniji.

Če podjetje izdelke proizvaja in prodaja v tujini ali svoje storitve opravlja zunaj meja Slovenije, naj razmisli o tem, kje vse želi zavarovati svojo industrijsko lastnino. Za varstvo lahko poskrbi v državah, v katerih se izdelek proizvaja ali trži oziroma kjer opravlja svoje storitve.

Možnih je več načinov prijave, ki olajšajo pridobitev pravic industrijske lastnine v tujini:

 • nacionalna prijava pri drugih tujih uradih,
 • evropska ali regionalna prijava in
 • mednarodna prijava.

Za svetovanje in informacije o intelektualni lastnini v državah EU in zunaj EU (Kitajska, Latinska Amerika, Jugovzhodna Azija, Indija in Afrika) se lahko podjetja obrnejo na mrežo IPR Helpdesk. Koristne informacije so na voljo tudi na spletni strani Ideas Powered for Business.

Pomoč v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine, podjetjem lahko nudijo strokovnjaki, kot so patentni zastopniki ali zastopniki za znamke in modele, vpisani v registre pri pristojnih uradih. Seznam zastopnikov, vpisanih v register pri Uradu RS za intelektualno lastnino, najdete na vstopni strani urada .

Koristi pravic intelektualne lastnine

Koristi pravic intelektualne lastnine so za podjetje številne. Zelo pomembna je večja pravna varnost.

Z registracijo pravice industrijske lastnine (patent, znamka, model) prijavitelj (fizična ali pravna oseba) postane pravno priznan imetnik pravice, s katero je varovana neka stvaritev (izum, znak razlikovanja, videz izdelka) in pridobi izključno pravico do uporabe predmeta pravice za določeno časovno obdobje na območju, za katero je bila pravica pridobljena. Prav tako pridobi pravico preprečiti komercialno izkoriščanje predmeta pravice, za katerega ni dal dovoljenja, tretjim osebam.

Druge koristi

 • pravice intelektualne lastnine so del premoženja podjetja (spadajo med neopredmetena poslovna sredstva),
 • izvajanje različnih ukrepov v primeru kršenja pravic intelektualne lastnine s strani tretjih oseb,
 • preprečevanje ponarejanja in piratstva,
 • podjetje lahko varstvo uredi v različnih državah (varstvo pred konkurenti) in poskrbi za uspešno širitev poslovanja,
 • pravice intelektualne lastnine so lahko vir prihodka (npr. prodaja ali prenos pravic, licenciranje, franšizing),
 • pravice industrijske lastnine se lahko ločeno od podjetja dajo v zavarovanje ali so predmet zastavne pravice (upnik lahko na ta način zavaruje svoje terjatve do dolžnika – imetnika pravica),
 • pravice intelektualne lastnine se lahko ovrednotijo, zato ima lahko podjetje z bolj vrednim portfeljem pravic večjo težo pri pogajanjih za pridobivanje investicij in strateških partnerjev,
 • krepitev prepoznavnosti in ugleda podjetja.

Finančna pomoč za znamke, modele in patente

Mala in srednja podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji lahko pridobijo finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev za znamke, modele in patente s prijavo na razpis sklada Urada EU za intelektualno lastnino za pomoč malim in srednjim podjetjem.

Sklad za pomoč malim in srednjim podjetjem (MSP) je shema nepovratnih sredstev, ki nudi finančno pomoč MSP za stroške, povezane z intelektualno lastnino:

 • 75 % povračilo pristojbin za prijavo znamk ali modelov na nacionalni, regionalni ali EU ravni,
 • 75 % povračilo stroškov nacionalnih prijav v EU, evropskih patentnih prijav ali poizvedb o stanju tehnike,
 • 50 % povračilo stroškov prijav rastlinskih sort v EU.

Brošura ARS - Mediacija v sporih na področju intelektualne lastnine 

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino je pripravil brošuro o mediaciji kot eni izmed oblik alternativnega reševanja sporov (ARS) v primerih sporov na področju intelektualne lastnine. V njej so med drugim predstavljene prednosti mediacije in informacije, kako mediacija običajno poteka. Brošura je na voljo v slovenskem jeziku. >>

Storitev Prva I

Urad RS za intelektualno lastnino inovativnim malim in srednje velikim podjetjem nudi brezplačno storitev »Prva i«. Gre za storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (s poudarkom na industrijski lastnini), s katero strokovnjaki urada podjetjem s tržno zanimivimi proizvodi svetujejo, kaj vse lahko zavarujejo kot svojo intelektualno lastnino, kakšne prednosti jim to lahko prinese, in jim predstavijo možnosti varstva.

 

Info točka Urada RS za intelektualno lastnino

Za brezplačno pomoč strankam na področju intelektualne lastnine pri uradu deluje info točka. Za informacije lahko pokličejo na telefonsko številko 01 620 31 01 ali pišejo na elektronski naslov sipo@uil-sipo.si.

 lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je da dnu te strani).