Zbornica računovodskih servisov

57 % slovenskih ponudnikov računovodskih in davčnih storitev je bilo izpostavljenih pritiskom k neetičnemu ravnanju

Ljubljana, 14. junij 2018

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je leta 2017 izvedla anketo "Računovodje pod pritiskom", ki jo je pripravila Evropska zveza računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja (EFAA). Med slovenskimi anketiranci jih je kar 57 % potrdilo, da so bili v svoji profesionalni karieri že izpostavljeni pritisku, da bi delovali v nasprotju s poklicno etiko ali davčno oziroma računovodsko zakonodajo.

V anketi, katere namen je bilo ugotavljanje motivov za neetično vedenje med izvajalci računovodskih in davčnih storitev, so sodelovala podjetja iz 23 evropskih držav, ki so prispevala 855 odgovorov. V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo 191 anketirancev. Vabilo k reševanju ankete je bilo najprej poslano članom ZRS, nato še Zbornici davčnih svetovalcev, Sekciji računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter Davčno izobraževalnemu inštitutu.

Slovenski udeleženci ankete, ki so bili deležni pritiska, so kot vir pritiska navedli stranke, za katere so opravljali storitve (79 %), neposredno nadrejene (8 %), direktorje ali člane upravnega odbora oziroma nadzornega sveta (5 %), lastnike podjetja (5 %) ali sodelavce (2 %).

Najpogosteje je šlo za zahteve po evidentiranju fiktivnih stroškov, precenitev stroškov ali kategoriziranje zasebnih stroškov lastnikov oziroma zaposlenih kot stroškov podjetja (14 %). Pogoste so bile tudi zahteve po podcenitvi stroškov (13 %), spreminjanju vsebine evidentiranega poslovnega dogodka zaradi ugodnejših davčnih posledic (11 %) ali manipuliranju vrednosti zalog (10 %).

Osebe, ki so izvajale pritisk, so le 4 % slovenskim anketirancem ponudile nagrade, če bi klonili, kar 43 % pa jih je bilo podvrženih grožnjam. Te so bile v večini primerov povezane s prenehanjem poslovnega sodelovanja. Na evropski ravni je bilo grožnjam podvrženih 32 % vprašanih, poleg že navedene pa so bile pogoste tudi grožnje z izgubo zaposlitve.

75 % slovenskih anketirancev pritisku ni podleglo, kar je za 7 odstotnih točk več kot na evropski ravni, kjer ni popustilo 68 % anketirancev. Kot utemeljitve za takšno odločitev so navedli poklicno etiko, zaščito poklicnega ugleda ter delovanje v skladu s pravili in zakonodajo. V Sloveniji so bile posledice tovrstne nekooperativnosti prenehanje poslovnega sodelovanja, izpad prihodka zaradi zmanjšanega obsega poslovanja ali strankino neplačilo za opravljene storitve.

Eden od anketirancev, ki ni klonil pritisku, je ob tem zapisal: "Odločil sem se, da tovrstnih naročnikov ne bomo sprejemali, če želimo kot stroka napredovati."

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in združuje več kot 500 družb in samostojnih podjetnikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov. S svojim delovanjem skrbi za ugled računovodske dejavnosti ter ščiti in zastopa strokovne in poslovne interese svojih članov.

Evropska zveza računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja (EFAA) je bila ustanovljena leta 1994. Kot krovna organizacija združuje več kot 320.000 članov nacionalnih združenj računovodij in revizorjev, ki opravljajo poklicne storitve predvsem za mikro, mala in srednja podjetja znotraj Evropske unije in Evrope kot celote.

Podrobnejša predstavitev rezultatov raziskave: spletno mesto

Spletno mesto EFAA: www.efaa.com
Spletno mesto ZRS: www.gzs.si/zrs

Kontakt za medije:
Zbornica računovodskih servisov
tel.: 01 5898 316
e-pošta: zrs@gzs.si