Zbornica računovodskih servisov

Od mavrice do standardov

Zbornica računovodskih servisov z uspešnimi projekti in novimi člani upravičuje zaupanje računovodske stroke.

LJUBLJANA, 8. 3. 2017 – Zbornica računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije se je z dejavnostmi v letu 2016 potrdila kot eno najbolj aktivnih strokovnih združenj. Na 27 izobraževalnih in poslovnih srečanjih je sodelovalo 1.022 udeležencev, pri čemer je postala polnopravna članica Evropske zveze računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja EFAA. Med uspešnimi projekti zbornice so bili razvoj Standarda finančnih razkritij poslovanja ter projekt Na mavrici zdravja, v katerem je sodelovalo 42.977 podjetjih. Pomemben strokovni dosežek je bila uveljavitev treh sistemskih predlogov na spremembe zakonodaje ter podpora izvajalcem računovodskih storitev pri uporabi portala eDavki. ZRS je uspela skupaj z dvema slovenskima zavarovalnicama pripraviti zavarovalni program poklicne odgovornosti, s katerim je dosegla pomemben prihranek, saj so njeni člani prejeli vrnjene v povprečju okoli 50 odstotkov letne premije. V minulem letu je zbornici uspel pomemben dosežek, saj je kljub splošnemu trendu upada članstva v gospodarskih združenjih, uspela pridobiti 32 novih članov.

»V Zbornici računovodskih servisov se zavedamo, da zgolj spremljanje trendov ni dovolj, ampak da jih moramo narekovati ter aktivno prispevati k razvoju stroke in poslovanja izvajalcev računovodskih storitev. To je tudi eden od glavnih razlogov, zakaj se računovodje radi vključujejo v naše povezave,« je povedal Aleksander Štefanac, predsednik ZRS.

GZS – Zbornica računovodskih servisov (ZRS) združuje več kot 500 družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov. S svojim delovanjem skrbi za ugled računovodske dejavnosti in zastopa ter ščiti interese svojih članov, tako na strokovnem kot tudi na poslovnem področju.

Preteklo leto je ZRS poleg rednih dejavnosti začela intenzivno pripravljati strategijo digitalizacije računovodskih servisov. »Plod te usmeritve je na primer Standard finančnih razkritij poslovanja, ki je eden redkih takih pristopov, če že ne kar edini v celotni Evropski uniji,« je povedal Štefanac. Digitalizacija, ki napoveduje velike premike v dejavnosti izvajalcev storitev računovodskih servisov, bo letos ena prednostnih nalog zbornice.

Izobraževanje in mreženje
ZRS je delovanje v mednarodnem prostoru okrepila s polnopravnim članstvom v EFAA, Evropske zveze računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja s sedežem v Bruslju. Od oktobra 2010 je bila ZRS namreč pridružena članica EFAA.

Poleg tega je izvedla vrsto izobraževalnih dejavnosti, katerih rezultati so:
• 1.022 udeležencev na 27 izobraževalnih in drugih dogodkih ZRS.
• 121 izvajalcev, ki so pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev.
• 98 vpisov v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije.
• 40 člankov v medijih o dejavnosti računovodskih servisov in aktivnostih ZRS.

ZRS tke mavrico zdravja
V jeseni je bil uspešno zaključen dvoletni projekt s področja promocije zdravja pri delu: Na mavrici zdravja, ki ga je v imenu GZS vodila ZRS. Pri projektu je sodelovalo 7 združenj storitvenih dejavnosti GZS oziroma 59.656 zaposlenih v 42.977 podjetjih. V okviru projekta so bili izvedeni
• Analiza prisotnosti psihosocialnih tveganj v storitvenih dejavnostih in 2 brezplačna seminarja
• Orodje Mavrični koledar z gesli za leto 2017 v tiskani, spletni in elektronski obliki
• 28 elektronskih novic »Zdravi izzivi«
• Mavrični pokal zdravja za promocijo najboljših praks s področja promocije zdravja pri delu

Učinek projekta Na mavrici zdravja za vključene dejavnosti je ocenjen v vrednosti 250.000,00 €.

Standard finančnih razkritij poslovanja
Eden pomembnejših projektov, ki se bo predvidoma zaključil v letu 2017, je Standard FRP - Finančna razkritja poslovanja. Ta napoveduje digitalno transformacijo procesov, ki potekajo v podjetjih, pri izvajalcih računovodskih storitvah in v bankah.

»Podjetja potrebujejo strokovno podporo kakovostnih izvajalcev računovodskih storitev in tudi podporo bank s hitro odobrenimi krediti. Standardizirano finančno razkritje poslovanja predstavlja točno to, kar nam digitalizacija omogoča – uporabo novih tehnologij in lastnega strokovnega znanja pri izdelavi končnega izdelka,« je pojasnil Aleksander Štefanac, predsednik ZRS.

Cilj projekta je, da se vzpostavi čim pogostejša komunikacija med banko in stranko/komitentom. Tako bi banka lahko redno spremljala komitenta in pravočasno preprečila morebitne težave. Standard rešuje problem vlog za odobritev kreditov, ki so v slovenskih bankah v različnih formatih in ki jih izvajalci računovodskih storitev izpolnjujejo ročno, s prepisovanjem podatke iz poslovnih računalniških programov v word, excel in papir. Takšen način vodi v večjo možnost za nastanek napak in neproduktivno izgubo časa za prepisovanje podatkov. Na drugi strani banke po prejemu podatkov v takšni obliki porabijo preveč časa za odgovor komitentom glede odobritve kredita, ker podatke za izračun bonitete spet vnašajo ročno iz obrazcev v svoje aplikacije. Tako prihaja do izgube časa na obeh straneh, kar povzroči nepotrebno zamudo pri odobravanju kreditov.

Reševanje sistemskih problemov
V okviru ZRS deluje Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov, katere naloga je obravnava sistemskih vprašanj oziroma problemov na področju celotne zakonodaje, ki vpliva na delovanje računovodskih servisov ter ustrezna komunikacija z državo in njenimi organi z namenom odprave dilem in reševanja teh problemov. V minulem letu je komisija obravnavala tri sistemska vprašanja in podala ustrezne predloge. Eno od obravnavanih vprašanj je bilo s področja Zakona o davčnem postopku, kjer je predlagatelj zakona želel v prvotnem predlogu ukiniti del vsebine sklepa, s katerim mora davčni organ seznaniti zavezanca o vsebini in obdobju davčnega inšpekcijskega nadzora. S tem bi bila močno ogrožena pravna varnost davčnih zavezancev, zato je ZRS temu odločno nasprotovala. V novem predlogu določbe te spremembe ni več.

Podpora poslovanju izvajalcev računovodskih storitev
Zbornica je članom ponudila podporo pri elektronskem vročanju preko portala eDavki. Pripravila je pravno mnenje glede odgovornosti računovodij oziroma računovodskih servisov, pooblaščenih za elektronsko vročanje preko portala eDavki, in vzorec pogodbe v slovenskem in angleškem jeziku.

Zavarovalni program poklicne odgovornosti
ZRS je uspela skupaj z dvema slovenskima zavarovalnicama pripraviti zavarovalni program poklicne odgovornosti, ki je boljši kot obstoječi zavarovalni produkti na slovenskem zavarovalnem trgu. Ugodnost za člane je letni prihranek pri zavarovanju poklicne odgovornosti, saj so prejeli v povprečju okoli 50 % vrnjene letne premije.

Zavarovalni program ima dve prednosti za člane Zbornice računovodskih servisov:
• Z vidika premije je to primerna izhodiščna zavarovalna premija ter individualni bonus in udeležba na poslovno tehničnem rezultatu (skupni bonus). Zaradi dobrega upravljanja tveganj članic ZRS, ki so vključene v zavarovalni program, je bilo vsako leto malo zavarovalnih zahtevkov, zato so, kot tudi v letu 2016, bili deležni bonusa oziroma so prejeli v povprečju cca 50 % vrnjene letne premije (individualni in skupni bonus).
• Z vidika kakovosti pa nudi boljše zavarovalno kritje kot jih nudijo ostali zavarovalni produkti na slovenskem trgu.