Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: SPOROČILO ZA JAVNOST - Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in pričakovanja v novi finančni perpsekti

  V Republiki Sloveniji je izjemno visok delež stavbnega fonda potreben energetske prenove. To velja tako za stanovanjski kot za nestanovanjski fond tako v zasebni kot v javni lasti. To pa pomeni, da je obstoječi stavbni fond sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije. Iz tega razloga je Vlada Republike Slovenije na 60. redni seji dne 29.10.2015 sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DS SNEPS). Strategija predvideva številne vmesne in operativne cilje, za dosego katerih bo skupaj potrebnih predvidoma 6,7 mrd evrov.

  Skladno z operativnimi cilji DS SNEPS namerava vlada do leta 2020:

  • rabo končne energije v stavbah zmanjšati za najmanj 16 %, v primerjavi z letom 2005;
  • zagotoviti vsaj 60 % manjšo rabo energije v stavbah;
  • zagotoviti zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za 58 %, glede na leto 2005;
  • zagotoviti zmanjšanje emisij prašnih delcev iz rabe energije v stavbah za 20 %, v obdobju 2015–2020 in
  • letno izvesti prenovo 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja, ki 1.1. vsakega leta ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti.

  Strateški cilj DS SNEPS  je pri stavbah do leta 2050 doseči brezogljično rabo energije, in sicer z znatnim izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem izkoriščanja obnovljivih virov energije v stavbah. S tem se bodo bistveno zmanjšale tudi emisije drugih škodljivih snovi v zrak. Poleg tega je cilj tudi, da Slovenija postane prepoznavna na področju trajnostne gradnje. Kar 70 % skupnih površin stanovanjskih stavb in 60 % skupnih površin nestanovanjskih stavb je zgrajenih pred letom 1985 in te predstavljajo ogromen potencial za prenovo.

  Aktivnosti, ki jih predvideva DS DNEPS bodo izjemnega pomena tudi za revitalizacijo gradbenega sektorja, ki je v preteklih letih doživel velik udarec. Strategija namreč predvideva, da bodo do leta 2030 naložbe v energetsko obnovo  znašale med 350 in 450 mio evrov letno, od tega okrog 300 mio evrov v stanovanjskem sektorju in 100 mio evrov v storitvenem sektorju.

  Zbornica za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije, združuje številne gospodarske subjekte, ki so bolj ali manj neposredno povezani s ključnimi cilji strategije in izražajo izjemno močan interes za čim prejšnjo realizacijo zastavljenih ciljev. Zaradi navedenega je Zbornica za poslovanje z nepremičninami prevzela iniciativo za seznanitev zainteresirane javnosti s ključnimi rešitvami strategije in pričakovanji v zvezi z energetsko sanacijo stavb v novi finančni perspektivi. V ta namen je ob sodelovanju predstavnikov Ministrstva za infrastrukturo in Eko sklada organizirala novinarsko konferenco, na kateri so lahko predstavniki medijev izvedeli podrobnosti o načrtih vlade oziroma pristojnega ministrstva za izpolnitev zastavljenih ciljev iz strategije pa tudi o načrtih Eko sklada za spodbujanje energetske prenove v prihodnje. Tudi bodoče aktivnosti Eko sklada bodo namreč v veliki meri odvisne od zavez iz strategije in po drugi strani ključne za njihovo realizacijo.

  Člani Zbornice za poslovanje z nepremičninami si od sprejete strategije obetajo predvsem postavitev prioritet na področju energetske sanacije stavbnega fonda v Republiki Sloveniji, s tem pa pospešitev dosedanjih prizadevanj. Energetska sanacija je investicijsko področje z enim od najvišjih multiplikativnih faktorjev na razvoj gospodarstva oziroma na gospodarsko aktivnost v državi. Poleg tega nam izkušnje iz zaključka prejšnje finančne perspektive kažejo, da je mogoče izjemno učinkovito porabiti oziroma oplemenititi EU sredstva, ob tem pa k povečani porabi motivirati tudi zasebni sektor.

  Na novinarski konferenci so spregovorili:

  • mag. Franc Props, Predsednik Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Generalni direktor družbe SPL d.d.,
  • mag. Tilen Smolnikar, Vodja energetske prenove stavb pri Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije in
  • mag. Hinko Šolinc, Direktor Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.

  Mag. Smolnikar je v uvodu predstavil vsebino strategije in načrte Ministrstva za infrastrukturo v zvezi z njenim izvajanjem. Poudaril je da bo imelo izvajanje strategije številne posredne pozitivne učinke, med drugim naj bi povečane naložbe, ki jih predvideva strategija povečale število neposrednih delovnih mest za 3.000 do 4.000 letno, medtem ko bi se število vseh delovnih mest (posrednih in neposrednih) iz tega naslova povečalo za okrog 7.000 letno. Poleg tega naj bi bile emisije toplogrednih plinov in emisije prašnih delcev iz rabe energije v stavbah do leta 2030 polovico manjše od sedanjih.

  Mag. Hinko Šolinc je kratko povzel načrte Eko sklada v zvezi s subvencioniranjem oziroma podporo energetske sanacije stavbnega fonda, predvsem v odvisnosti od DS SNEPS. Prisotne je seznanil z načrti, da bi v prihodnjem letu Eko sklad za energetske sanacije stanovanjskih stavb namenil 8 mio evrov kreditov. V obliki nepovratnih spodbud za energetsko obnovo stanovanjskih stavb pa bo zagotovljenih 28 mio evrov letno. V prihodnje naj bi javne pozive objavili v januarju, bistvena novost pa je, da bo Eko sklad skozi pozive bolj izdatno (z višjimi deleži) spodbujal celovito prenovo stavb. Prejemniki spodbud bodo po novem lahko tudi javni lastniki (torej tudi stanovanjski skladi, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko), kar je še posebej dobra novica za člane Zbornice za poslovanje z nepremičninami. 

  Mag. Franc Props pa je v zaključku spregovoril o dobrih praksah energetske sanacije večstanovanjskih objektov, ki jih je v preteklem obdobju izvedla družba SPL d.d. kot zastopnik etažnih lastnikov. Izpostavil je, da etažne lastnike že dalj časa spodbujajo k energetski prenovi stavb. Največji zadržek pri dokončni odločitvi za prenovo, v večini primerov predstavljajo nezadostna finančna sredstva. Zato so v pomoč lastnikom razvili novo storitev, ki  jim financiranje energetskih obnov olajša, v nekaterih primerih pa brez nove storitve SPL, prenova ne bi bila izvedljiva. Lastnikom tako omogočajo pridobitev dodatnih virov financiranja pri bankah, nekaj denarnih sredstev, za premostitev financiranja vzdrževanja v stavbah  pa  zagotavljajo tudi  v obliki kredita iz likvidnih sredstev podjetja.

  V zadnjih dveh letih so prenovili več kot 100 stavb, pri čemer je poudaril, da se prenova stavb izvaja fazno-več let, zaradi finančne krize in zaradi postopnega zagotavljanja sredstev s strani etažnih lastnikov in po posameznih elementih (streha, fasada, kurilnica/toplotna postaja). V letu 2014 so v SPL samo preko EKO sklada prijavili več kot 25 projektov in črpali skoraj 200 tisoč evrov subvencij. V letošnjem letu  pa so na EKO sklad prijavili preko  60 projektov v skupni vrednosti več kot 5 mio evrov oz. za več kot 700 tisoč evrov subvencij.

  Ob tem naj poudarimo, da bo navedena problematika podrobneje predstavljena tudi na tradicionalnem 26. posvetu Poslovanje z nepremičninami, ki ga v Portorožu 26. in 27. novembra organizira Zbornica za poslovanje z nepremičninami. Na posebni okrogli mizi bodo prisotni tudi predstavniki izvajalcev in bank, ki bodo navedeno problematiko osvetlili z različnih zornih kotov. V vsakem primeru bo tudi v Portorožu priložnost za podrobnejšo razpravo o energetski sanaciji stavb, udeleženci pa bodo lahko pridobili tudi konkretna navodila oziroma izhodišča za pripravo projektov.

  Boštjan Udovič
  Direktor ZPN

   

   .pdf izjavo najdete tu: Sporočilo za javnost DS SNEPS 19112015.pdf

  fotogravije višje ločljivosti: http://we.tl/icFBLCvhqR

   

  Fotogalerija