Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: "In Company" analiza za člane ZPN

  In-company analiza skladnosti aktov delodajalca z veljavnimi predpisi

   

  Izkoristite člansko ugodnost!


  In-company analiza skladnosti aktov delodajalca z veljavnimi predpisi (»In-company analiza«) je projekt, GZS – Zbornica za poslovanje z nepremičninami zainteresiranim članom– delodajalcem pod posebej ugodnimi pogoji nudi podporo pri urejanju delovnih razmerij po meri podjetja.

  Skladnost poslovanja z veljavnimi predpisi od delodajalcev zahteva, da so vsi delovnopravni akti in/ali kolektivna pogodba delodajalca usklajeni z veljavnimi predpisi in zavezujočimi kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti. Na ta način delodajalci optimizirajo svoje poslovanje, povečajo učinkovitost delovnega procesa in se izognejo visokim globam v primeru inšpekcijskega nadzora.

  Cilj projekta je podjetjem ponuditi pomoč pri uskladitvi aktov delodajalca z veljavnimi predpisi s pomočjo multidisciplinarnega tima strokovnjakov s praktičnimi izkušnjami na področju individualnega in kolektivnega urejanja delovnih razmerij in ekonomske obravnave prejemkov v zvezi z delom.

   1.     PODROČJE ANALIZE

  Ekipa strokovnjakov Pravne službe GZS v podjetju izvaja:

  a.)   Analizo skladnosti naslednjih aktov delodajalca z veljavnimi predpisi in zavezujočimi kolektivnimi pogodbami:

  -          Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

  -          Pravilnik o delovnem času

  -          Pravilnik o letnem dopustu

  -          Pravilnik o disciplinskih in odškodninskih postopkih

  -          Pravilnik o obračunu in izplačilu plač in drugih prejemkov v zvezi z delom

  -          Pravilnik o izvajanju ukrepov delodajalca v primerih nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu

  -          Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe

  -          Pravilnik o zaščitnih sredstvih za delo

  -          Pravilnik o prepovedi in nadzoru alkoholiziranosti, prisotnosti drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu

  -          Pravilnik o finančnem poslovanju

  -          Pravilnik o računovodstvu

  -          Pravilnik o vodenju inventure

  -          in drugih aktov

  -          pregled in analiza podjetniške kolektivne pogodbe, če je ta sklenjena

   

  b.)   Ekonomsko analiza poslovanja podjetja s podrobno stroškovno analizo s poudarkom na stroških dela, obračunom prejemkov iz delovnega razmerja in plačnim sistemom v podjetju.

   

  c.)   Analizo skladnosti naslednjih aktov delodajalca z veljavnimi predpisi in zavezujočimi kolektivnimi pogodbami za prejemke iz delovnega razmerja:

  -          Podjetniška kolektivna pogodba – normativni del in tarifna priloga ali

  -          Interni akti o računovodenju s področja stroškov dela (npr. Pravilnik o računovodstvu – pravilnik o plačah oz. obračunu plač)

  *In-company analiza ne obsega analize skladnosti pogodb o zaposlitvi delodajalca z veljavnimi predpisi, zavezujočimi kolektivnimi pogodbami in akti delodajalca. To je lahko predmet posebnega dogovora, pri čemer se določijo potreben obseg ter časovni okvir dodatnega svetovanja in njegova cena, skladno s cenikom.

  2.     PRISTOP

  Vsebino in poudarke posamezne in-company analize se prilagodi željam in potrebam člana.

  In-company analiza v posameznem podjetju v prvi fazi obsega skupni pregled in oceno stanja skladnosti aktov delodajalca z veljavnimi predpisi in zavezujočimi kolektivnimi pogodbami (hitra diagnostika stanja). Prva faza obsega največ en svetovalni dan.

  Po postavitvi in predstavitvi diagnoze ekspertni tim podjetju v drugi fazi svetuje podjetju o možnih izboljšavah, optimizaciji, sanaciji oz. odpravi morebitnih nepravilnosti in potrebnih uskladitvah aktov delodajalca z veljavnimi predpisi in zavezujočimi kolektivnimi pogodbami. Druga faza obsega največ en svetovalni dan.

  *Svetovanje ne obsega priprave novih aktov delodajalca ali popravljanja starih. To je lahko predmet posebnega dogovora, pri čemer se določijo potreben obseg ter časovni okvir dodatnega svetovanja in njegova cena, skladno s cenikom.

  * Svetovanje tudi ne obsega strokovnega usposabljanja strokovnih kadrov naročnika za podporo optimizaciji oz. sanaciji. To je lahko predmet posebnega dogovora, pri čemer se določijo potreben obseg ter časovni okvir takšnega in-company usposabljanja in cena.

  3.     TIM EKSPERTOV

  In-company analize vodijo odlični strokovnjaki z večletnimi praktičnimi izkušnjami in referencami z izbranega področja.

  Polona Fink Ružič, univ. dipl. pravnica s pravniškim državnim izpitom, je namestnica direktorja Pravne službe za delovna razmerja. Ima izkušnje na področju gospodarskega in delovnega prava, in sicer v odvetništvu, na sodišču in sedaj na GZS. Področje delovnega in socialnega prava in zakonodaje ter kolektivnih pogodb je ena izmed njenih osrednjih in prednostnih nalog. Je avtorica strokovnih člankov in publikacij z navedenih področij. Opravljen ima tudi izpit za mediatorja, s posebnim poudarkom na delovnopravnem področju.

  Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav. s pravniškim državnim izpitom. Je specialistka za individualno in kolektivno delovno pravo. Po večletnem delu v gospodarstvu nadaljuje svojo delovno prakso na GZS pri strokovni podpori socialnega dialoga v procesu kolektivnega dogovarjanja. Posebej se posebej ukvarja z nesodnim reševanja sporov v delovnem pravu po zgledu tujine, kjer se je študijsko izpopolnjevala. Deluje kot mednarodni ekspert za področje kolektivnega dogovarjanja. Ima status certificirane pooblaščenke za preprečevanja mobbinga na delovnem mestu in je certificirani NLP praktik. Kot mediatorka deluje na področju delovnega prava in je vodja Mediacijske skupine pri Gospodarski zbornici Slovenije. Je imenovana na listo arbitrov za vodenje delovnopravnih arbitraž. Predava in objavlja zlasti s področij vprašanj individualnega in kolektivnega delovnega prava, komunikacije in pogajalskih veščin. Je soavtorica Vodnika po ZDR-1 (GZS, 2013) ter strokovna urednica in soavtorica  Priročnika o kolektivnih pogajanjih (GZS, 2014).

  Cvetka Furlan,  diplomirana ekonomistka, kolektivna pogajanja spremlja z ekonomskega vidika in  skozi prakso večletnih izkušenj v gospodarstvu. Njena specialna znanja se nanašajo na organizacijsko in ekonomsko pripravo ter izvedbo programov za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. S tem ciljem tudi spremlja pogajalski proces in nastajanje novih KP dejavnosti gospodarstva. Je soavtorica ekonomskih in davčnih tematik  v Priročniku o kolektivnih pogajanjih (GZS, 2014).

  4.     CENIK

  Člani GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami prihranite 30%!

  1.     Posamezna in-company analiza praviloma obsega dva (2) svetovalna dneva dvočlanskega multidisciplinarnega tima strokovnjakov, sestavljenega iz pravnika in ekonomista. Svetovanje se ovrednoti:

   

  -       Za mikro in mala podjetja po merilih ZGD-1: 280 EUR za vsak začeti svetovalni dan, t.j. skupaj 560 EUR. Vsaka dodatna svetovalna ura se obračuna po 35 EUR. Cene veljajo za člane GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami in že vključuje 30% popust (redna cena znaša 400 EUR za vsak začeti svetovalni dan in 50 EUR za vsako dodatno svetovalno uro)

  V vsakem primeru se zaračuna najmanj en svetovalni dan.

   

  -       Za srednja in velika podjetja po merilih ZGD-1: 490 EUR za vsak začeti svetovalni dan, t.j. skupaj 980 EUR. Vsaka dodatna svetovalna ura se obračuna po 56 EUR. Cene veljajo za člane GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami in že vključuje 30% popust (redna cena znaša 700 EUR za vsak začeti svetovalni dan in 80 EUR za vsako dodatno svetovalno uro)

  V vsakem primeru se zaračuna najmanj en svetovalni dan.

  *V zneske ni vključen DDV.

  2.     Morebitno in-company izobraževanje kadrov se po vsakokratnem predhodnem dogovoru ovrednoti po 120 EUR na udeleženca. Cena je enotna za družbe vseh velikosti. Cena velja za člane GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami in že vključuje 30% popust (redna cena znaša 156 EUR na udeleženca)

  *V zneske ni vključen DDV.

   

  KONTAKT in podrobnejše informacije 

  GZS-Pravna služba

  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

  Tel. 01 58 98 184
  E-naslov: pravnasluzba@gzs.si 

  Fotogalerija