Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Stališče ZUN v zvezi s sklepanjem pogodb z zavarovalnicami in drugimi dobavitelji v imenu in za račun etažnih lastnikov

  Glede na Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z vlogo upravnika večstanovanjskih stavb pri premoženjskem zavarovanju večstanovanjskih stavb št. 40102-88/2016-35 z dne 19.1.2017 in kasneje še večkrat javno izražena stališča agencije, da je zaračunavanje nadomestil zavarovalnicam s strani upravnikov nezakonito, je Upravni odbor Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami na 6. seji dne 22.6.2017 sprejel naslednje 

  S T A L I Š Č E

  Upravni odbor Združenja upravnikov nepremičnin ugotavlja, da je Agencija za zavarovalni nadzor v letu 2017 že nekajkrat javno izrazila stališče, da upravniki niso upravičeni do plačila nadomestil za izvajanje določenih storitev za zavarovalnice. Kljub temu, da je bila agencija že večkrat opozorjena na dejstvo, da je njihovo stališče v delu v očitnem nasprotju z določbo Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF in 14/17 – odl. US; SZ-1), tega ni preklicala oziroma popravila.

  Skladno z navedenim Združenje upravnikov nepremičnin meni, da:

  1. Do razjasnitve vprašanja upravičenosti in zakonitosti zaračunavanja nadomestil za upravljanje s terjatvami in prevzemanje tveganja neplačil z zavarovalnicami ni smiselno sklepati nobenih pogodb o sodelovanju. 
  2. V odsotnosti pogodbeno dogovorjenih razmerij med dobavitelji in upravniki, so se slednji dolžni dosledno ravnati skladno z določbo 71. člena SZ-1 in zapadle denarne obveznosti iz pogodb glede upravljanja večstanovanjske stavbe dobaviteljem izpolniti brez odlašanja, glede na prejeta plačila od vsakega posameznega etažnega lastnika. 
  3. Ob tem se določbo 71. člena SZ-1 izvaja tako, da:
   a. ob dnevu zapadlosti upravnik dobavitelju izpolni denarno obveznost v višini prejetih plačil s strani etažnih lastnikov,
   b. upravnik opomni neplačnike in jih pozove k plačilu dolga v naknadno postavljenem roku,
   c. po izteku roka iz prejšnje alineje upravnik dobavitelju nakaže naknadno prejeta sredstva in mu izroči podatke o etažnih lastnikih, ki niso plačali svojega dela
        obveznosti, potrebne za vložitev tožbe,
   d. dodatne storitve, ki jih upravnik izvrši za dobavitelja temu ustrezno zaračuna na podlagi veljavnega cenika, v katerem mora biti posamezna storitev
        opredeljena. 
  4. Ob zgoraj navedenem morajo upravniki dosledno skrbeti za to, da pogodbe o dobavah oz. storitvah z ostalimi dobavitelji oz. izvajalci dosledno sklepajo v imenu in za račun etažnih lastnikov in ne v svojem imenu

   

  Vera Zevnik
  Predsednica ZUN

  Fotogalerija