Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ZPPDFT-1

  Spoštovani člani ZDNP in ZPN

  V zvezi s sprejetim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), UL RS št. 68/16, ki je stopil v veljavo 20. novembra letos, vas obveščamo, da bomo k pripravi novih dokumentov za nepremičninske družbe pristopili takoj po sprejetju podzakonskih aktov.
  Vlada RS mora v roku šestih mesecev po seznanitvi s poročilom o oceni tveganja, ki jo izveze Finančna uprava RS v sodelovanju z uradom, sprejeti Uredbo s katero bo določila sektorje ali dejavnosti neznatnega ali povečanega tveganja pranja denarja in financiranja terorizma.

  Nadzorni organi morajo v roku 1 leta od uveljavitve zakona, izdati priporočila ali smernice v zvezi z izvajanjem posameznih določb tega zakona.

   Minister za finance pa mora sprejeti podzakonske predpise, in sicer:
  -
          pravilnik o pogojih za ugotovitev in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstev za elektornske identifikacije
  -
          pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva
  -
          pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za sefe in video elektronska sredstva
  -        pravilnik o dejavnikih neznatnega tveganja in ali povečanega tveganja
  -
          pravilnik o vsebini in načinu predložitve podatkov
  -
          pravilnik o podrobnejših pravilih o pooblaščencu, načinu izvajanja kontrole, hrambi in varovanju podatkov, upravljanju evidenc in strokovnem usposabljanju zaposlenih
  -
          obliki in postopku pridobitve izkaznice.
  Skupaj z ministrom za gospodarstvo pa še pravilnik o podatkih, ki se vpišejo v register, šifrant o načinu nadzora dejanskega lastnika, način posredovanja javnih podatkov v svetovni splet itd.

   Za spodaj naštete podzakonske akte tako velja podaljšana uporaba, ZPPDFT-1, namreč v 180. členu določa, da se do izdaje novih predpisov, uporabljajo ti podzakonski predpisi, če niso v nasprotju s tem zakonom:

  1.      Pravilnik o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav (Uradni list RS, št. 10/08, 102/11 in 84/12);

  2.      Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke (Uradni list RS, št. 10/08);

  3.      Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju evidenc pri organizacijah, odvetnikih, odvetniških družbah in notarjih (Uradni list RS, št. 10/08);

  4.      Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah (Uradni list RS, št. 10/08);

  5.      Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko nastopa v vlogi tretje osebe (Uradni list RS, št. 10/08);

  6.      Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali financiranje terorizma (Uradni list RS, št. 10/08);

  7.      Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe ali notarja Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 10/08);

  8.      Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 90/11).

   

  Izpostavimo pa lahko ključne novosti ZPPDFT-1 :

  -        vzpostavitev Registra dejanskih lastnikov za zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov,

  -        pooblastilo Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za izvajanje inšpekcijskega nadzora pri zavezancih na kraju samem za izboljšanje sistema nadzora in učinkovitejše sankcioniranje,

  -        uveljavitev pristopa, ki temelji na tveganju (t.i. Risk-based-approach), kar bo pripomoglo k večji učinkovitosti izvajanja ukrepov tako na nivoju zavezancev kot tudi na državnem ter evropskem nivoju,

  -        uvedba širše definicije politično izpostavljenih oseb, ki bo poleg tujih zajela tudi domače politično izpostavljene osebe,

  -        znižanje meje za sporočanje gotovinskih transakcij s 30.000 EUR na 15.000 EUR, kar bo po pričakovanjih imelo preventivni oziroma odvračilni učinek in tako tudi predstavljalo večjo oviro za izvajanje nezakonitih  dejavnosti,

  -        možnost ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke, ki je fizična oseba, brez njene osebne navzočnosti z uporabo video elektronske identifikacije,

  -        razširitev možnosti uporabe sredstva elektronske identifikacije (prej kvalificirano digitalno potrdilo) pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti stranke tudi na zakonite zastopnike pravnih oseb ter pooblaščence vseh strank,

  -        razširitev nabora zavezancev za izvajanje ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

  Več>>

  Fotogalerija