Zbornica računovodskih servisov

Izpit za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« - arhiv 2014


Program za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa« je bil sprejet na seji Upravnega odbora ZRS dne 7.5.2014.

Način preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpit po programu za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa« se opravlja pisno, z uporaboračunalniškega programa e-testing na sedežu Zbornice računovodskih servisov (ZRS).

Vprašanja za e-testing pripravi strokovna komisija za pripravo izpitov, ki jo imenuje Upravni odbor ZRS.
Za vsak tematski sklop se določi ustrezno število vprašanj.

Izpit poteka v dveh delih v skupnem trajanju 210 minut z enim 10 minutnim odmorom.

 • I. del preverja teoretično znanje iz štirih tematskih sklopov v trajanju 60 minut. Vprašanja vsebujejo odgovore po sistemu a-b-c-d (možen en odgovor).
 • II. del izpita preverja praktično znanje v trajanju 150 minut. Kandidat prejme podatke o poslovanju namišljene družbe v excelu in jih zavede v poslovne knjige. Sledi vnos odgovorov na vprašanja v aplikacijo e-testing v povezavi z opravljeno praktično nalogo. Na koncu je dodanih še nekaj kratkih praktičnih vprašanj.

Kandidat se seznani s tehniko opravljanja izpita neposredno pred opravljanjem izpita.

Kandidat mora za uspešno opravljen izpit zbrati najmanj 60 % vseh možnih točk iz vseh tematskih sklopov skupaj in najmanj 50 % iz vsakega posameznega sklopa.

V primeru reklamacij in pritožb v zvezi z opravljanjem izpita ali rezultati izpita, UO ZRS imenuje posebno neodvisno komisijo za pritožbe, sestavljeno iz strokovnjakov s področja računovodske stroke.

Pogoji za pristop k izpitu

Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora višješolsko izobrazbo,
 • imeti mora ustrezne delovne izkušnje.

Za ustrezne delovne izkušnje se šteje najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj pet let delovnih izkušenj na področju računovodstva.

Za pristop k izpitu kandidat izpolni prijavnico (na predpisanem obrazcu), objavljeno na spletni strani Zbornice računovodskih servisov, inr plača nadomestilo v višini 195,00 EUR + DDV.

Obvezne priloge ob prijavi:

  • overjena kopija diplome za dokazilo višješolske izobrazbe (kopijo lahko overi tudi delodajalec z žigom in podpisom odgovorne osebe ter pripisom: Kopija je enaka originalu.)
  • ustrezne delovne izkušnje
   (šteje se najmanj deset let delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj deset let delovnih izkušenj na področju računovodstva)

   ali

  • overjena kopija diplome za dokazilo visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe (kopijo lahko overi tudi delodajalec z žigom in podpisom odgovorne osebe ter pripisom: Kopija je enaka originalu.)
  • ustrezne delovne izkušnje
   (šteje se najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj pet let delovnih izkušenj na področju računovodstva)

Potrdilo - certifikat o pridobljenem nazivu »Strokovni vodja računovodskega servisa«

Zbornica računovodskih servisov izda kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, certifikat, s katerim mu podeli naziv »strokovni vodja računovodskega servisa«.
Certifikat podpišeta direktorica in predsednik Zbornice računovodskih servisov.

S certifikatom dokazujete:
- svoje znanje in kompetence
- usposobljenost strankam in delodajalcu
- zavezanost k zadovoljstvu strank
- nudite lahko storitve z višjo dodano vrednostjo
- v kombinaciji z letnim dokazovanjem dodatnega izobraževanja in zavarovanjem poklicne odgovornosti dobite možnost za vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije

Cena izpita: 195,00 EUR (+ 22% DDV)

V primeru zadostnega števila prijav bodo priprave na izpit in izpit potekali: 

Učenje s pomočjo spletne aplikacije: Izpitni rok:
15. - 22. 05. 2015 25. 05. 2015
12. - 19. 06. 2015 22. 06. 2015
11. - 18. 09. 2015 21. 09. 2015
13. - 20. 11. 2015 23. 11. 2015

Rok za prijavo za priprave in izpit je vsaj 7 dni pred pričetkom uporabe spletne učne aplikacije.

Kandidati pošljejo prijavo (na predpisanem obrazcu) in obvezne priloge v skladu z razpisnimi pogoji in prijavnimi roki na naslov:
GZS - Zbornica računovodskih servisov
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

Na podlagi prijave na izpit bodo kandidati obveščeni o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpita, pogojih plačila ter času in kraju izvedbe izpita.

Prijavni obrazec je na voljo v priponki. Hkrati se lahko tudi prijavite na priprave na izpit s pomočjo spletne učne aplikacije.Več tukaj.

Dodatne informacije:
Zbornica računovodskih servisov
Tel.: 01/5898 316
e-pošta: tanja.malic@gzs.si


Avtor: Zbornica računovodskih servisov