Zbornica računovodskih servisov

Vloga za vpis v katalog računovodskih servisov s potrdilom o usposobljenosti


Gospodarska zbornica Slovenije                                                                      OBR 1
Združenje računovodskih servisov
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
 

Vloga za vpis v katalog računovodskih servisov
s potrdilom o usposobljenosti


Predlagatelj: _______________________________________________________

Sedež: ____________________________________________________________

Matična številka: ____________________________________________________

Davčna številka: ____________________________________________________

ki ga zastopa: ______________________________________________________

 

Področja dejavnosti računovodskega servisa (označite):

 • računovodske storitve za gospodarske družbe
 • računovodske storitve za samostojne podjetnike in druge zasebnike
 • računovodske storitve za pravne osebe zasebnega prava
 • računovodske storitve za javna podjetja
 • računovodske storitve za društva
 • računovodske storitve za zadruge
 • računovodske storitve za proračunske uporabnike
 • drugo (specializirane storitve) _____________________________

                                                                         
                                                                                 
                                                                                      Podpis in žig:

                                                                                  ____________________

  Priloge k vlogi:

 1. potrdilo pristojnega organa o registraciji pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež. Za domače pravne subjekte je potrdilo v primeru gospodarskih družb izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike pa kopija vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov;
 2. potrdilo, da proti predlagatelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. Izpisek iz sodne evidence se v RS pridobi na Okrožnem sodišču;
 3. potrdilo, da predlagatelju v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost. V RS navedeno potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za pravosodje;
 4. kopijo akta o imenovanju,  pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu z osebo,  ki ima uspešno opravljen izpit po programu Usposabljanja za vodenje računovodskega servisa, oziroma uspešno opravljen izpit po programu Usposabljanja za člane izpitnih odborov za vodenje računovodskega servisa;
 5. izjava o višini zavarovanja za poklicno odgovornost;
 6. izjava o spoštovanju Kodeksa združenja računovodskih servisov;
 7. dokazila o dodatnem izobraževanju.

Avtor: Združenje računovodskih servisov