Zbornica računovodskih servisov

Pravilnik o priznavanju dodatnega izobraževanja, 12.12.2002 (NE VELJA VEČ)


Na podlagi 2. člena Pravilnika o vodenju Kataloga računovodskih servisov s potrdilom o usposobljenosti je Upravni odbor Združenja računovodskih servisov na svoji 29. seji, 12.12.2002 sprejel

P R A V I L N I K
o priznavanju dodatnega izobraževanja


1. člen

Ta pravilnik določa pogoje in način ugotavljanja in priznavanja dodatnega izobraževanja, ki je pogoj za vpis v Katalog računovodskih servisov s potrdilom o usposobljenosti (Katalog).

2. člen

Obseg dodatnega izobraževanja, ki se prizna v skladu s tem pravilnikom, se izračuna na podlagi števila ur izobraževanja, pomnoženega z ustreznim koeficientom. Obseg se ovrednoti z ustreznim številom točk. Število točk za dodatno izobraževanje, ki ga organizirajo druge institucije, se prizna na podlagi ocene izdajatelja tega potrdila, če organizator pred pričetkom izobraževanja predloži vlogo za priznanje dodatnega izobraževanja v skladu s tem pravilnikom.

Ne glede na prejšnji odstavek pa se lahko udeležba na mednarodni konferenci, simpoziju ali kongresu prizna na podlagi dokazila o udeležbi.

Kot dodatno izobraževanje se ne prizna izobraževanje, na podlagi katerega kandidat pridobi višjo stopnjo izobrazbe ali strokovni naziv.

3. člen

Točke  za posamezne vrste izobraževanja:

1. Oseba izvaja izobraževanje

 • samostojno predavanje                                   5 točk
 • sodelovanje pri predavanju                               4 točke
   

2. Oseba se udeleži izobraževanja  

 • mednarodna konferenca, simpozij ali kongres   4 točke
 • domača konferenca,  simpozij ali kongres         4 točke
 • Kongres Združenja računovodskih servisov
  • 3 - dnevni                                           9 točk
  • 2 - dnevni                                           6 točk
 • seminar ali delavnica (najmanj 4 šolske ure)      2 točki
   

4. člen

Dodatno izobraževanje mora oseba dokazati s potrdili ali drugimi listinami iz katerih so razvidni naslednji podatki:

 1. ime in priimek osebe, ki se je izobraževala
 2. organizator izobraževanja
 3. čas trajanja izobraževanja
 4. datum izobraževanja

5. člen

Ta pravilnik prične veljati 1.1.2003Lojze Rejc l.r.
Predsednik UO ZRS


Avtor: Združenje računovodskih servisov