Zbornica računovodskih servisov

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o priznavanju dodatnega izobraževanja, 3.3.2004


 

Na podlagi 2. člena Pravilnika  o vodenju Kataloga računovodskih servisov s potrdilom o usposobljenosti je Upravni odbor Združenja računovodskih servisov na svoji 6. seji, 3.3.2004 sprejel

PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O PRIZNAVANJU DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA

1. člen

V pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanje (v nadaljevanju pravilnik) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Obseg dodatnega izobraževanja se ovrednoti z ustreznim številom točk.

Število točk za dodatno izobraževanje, se prizna na podlagi ustreznega dokazila o udeležbi.

Kot dodatno izobraževanje se ne prizna izobraževanje na podlagi katerega kandidat pridobi višjo stopnjo izobrazbe ali strokovni naziv.«

2. člen

V 2. točki 3. člena pravilnika se v prvi alinei besedilo »4 točke« nadomesti z besedilom »5 točk«.

Tretja alinea 2. točke 3. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
» - Kongres računovodskih servisov                           6 točk«.

3. člen

V 4. členu pravilnika se za besedilom »ali drugimi listinami« doda besedilo »iz drugega odstavka 2. člena,«.

4. člen

Ta pravilnik prične veljati 1.4.2004.


Lojze Rejc l.r.
Predsednik UO ZRS

Ljubljana, 8.3.2004


Avtor: Združenje računovodskih servisov