Zbornica računovodskih servisov

Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije


Eden od pomembnih ciljev GZS - Zbornice računovodskih servisov (ZRS) je skrb za primeren nivo kakovosti storitev, ki jih opravljajo njeni člani. Prav zato smo se na ZRS odločili, da bomo k ureditvi stanja na tem področju dodali svoj prispevek.

Pred skoraj desetimi leti smo na pobudo članov začeli s projektom, katerega namen je bil članom omogočiti, da svoje znanje preverijo pred strokovno komisijo in o svojem znanju dobijo potrdilo. Tako je nastal Program usposabljanja za vodenje računovodskih servisov, na podlagi katerega so člani lahko opravljali izpit za preverjanje usposobljenosti. Ta izpit je bil, skupaj z drugimi predpisanimi pogoji, pogoj za vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije s potrdilom o usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa. O pogojih za vpis v ta katalog smo že v samem začetku pripravili tudi poseben pravilnik.

Skozi leta in izkušnje se je spreminjala podoba in ime kataloga, prav tako pa so se dodelali tudi pogoji za vpis v katalog.

Danes so v tem katalogu predstavljeni računovodski servisi, ki izpolnjujejo vse pogoje, predpisane s Pravilnikom o Katalogu certificiranih računovodskih servisov Slovenije. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati računovodski servis, da je lahko vpisan v katalog:

 1. da je registriran za opravljanje računovodske in knjigovodske dejavnosti (K 69.200 po SKD);
 2. da je član Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju: ZRS);
 3. da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
 4. da direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja, povezanega s poslovanjem računovodskega servisa;
 5. da zoper pravno osebo ni uveden kazenski postopek niti njeno poslovanje s sodno odločbo ni prepovedano po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja;
 6. da osebe, ki sodelujejo pri opravljanju dejavnosti računovodskega servisa, spoštujejo Kodeks članov ZRS;
 7. da
  - je v računovodskem servisu zaposlena v rednem delovnem razmerju najmanj ena oseba ali
  - je samostojni podjetnik in je obvezno zavarovan kot samostojni podjetnik za polni delovni čas ali
  - je oseba lastnik v gospodarski družbi, direktor ali prokurist
 8. da ima oseba iz 7. točke 1. odstavka 2. člena
  - opravljen izpit po Programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« ali
  - pridobljeno potrdilo GZS po Programu usposabljanja za vodenje računovodskih servisov ali
  - strokovni naziv preizkušeni računovodja ali računovodja, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali
  - strokovni naziv revizor ali pooblaščeni revizor, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali
  - strokovni naziv notranji revizor, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali
  - strokovni naziv Chartered Certified Accountant pridobljenim pri The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  - certifikat The CIPFA International Diploma in Public Sector Acoounting institucije The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA),
  (v nadaljevanju strokovni vodja).
 9. da s stalnim strokovnim izobraževanjem zaposlenih doseže najmanj 15 točk letno;
 10. da strokovni vodja opravi e-seminar ZRS z e-testom o etiki poslovanja vsake dve leti;
 11. da ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti v skladu z dogovorjenimi pogoji glede zavarovalne vsote in predmeta zavarovanja (zavarovalnega kritja) med ZRS in zavarovalnicami.

Vpisani v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije

Izjave vpisanih v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije

Pogoji za vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije so urejeni v:

Člane ZRS, ki niso vpisani v katalog, najdete v Registru članov ZRS.