Zbornica računovodskih servisov

Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije


Eden od pomembnih ciljev GZS - Zbornice računovodskih servisov (ZRS) je skrb za primeren nivo kakovosti storitev, ki jih opravljajo njeni člani. Prav zato smo se na ZRS odločili, da bomo k ureditvi stanja na tem področju dodali svoj prispevek.

Pred skoraj desetimi leti smo na pobudo članov začeli s projektom, katerega namen je bil članom omogočiti, da svoje znanje preverijo pred strokovno komisijo in o svojem znanju dobijo potrdilo. Tako je nastal Program usposabljanja za vodenje računovodskih servisov, na podlagi katerega so člani lahko opravljali izpit za preverjanje usposobljenosti. Ta izpit je bil, skupaj z drugimi predpisanimi pogoji, pogoj za vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije s potrdilom o usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa. O pogojih za vpis v ta katalog smo že v samem začetku pripravili tudi poseben pravilnik.

Skozi leta in izkušnje se je spreminjala podoba in ime kataloga, prav tako pa so se dodelali tudi pogoji za vpis v katalog.

Danes so v tem katalogu predstavljeni računovodski servisi, ki izpolnjujejo vse pogoje, predpisane s Pravilnikom o Katalogu certificiranih računovodskih servisov Slovenije. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati računovodski servis, da je lahko vpisan v katalog:

 1. da je registriran za opravljanje računovodske in knjigovodske dejavnosti (K 69.200 po SKD);
 2. da je član Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju: ZRS);
 3. da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
 4. da direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja, povezanega s poslovanjem računovodskega servisa;
 5. da zoper pravno osebo ni uveden kazenski postopek niti njeno poslovanje s sodno odločbo ni prepovedano po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja;
 6. da osebe, ki sodelujejo pri opravljanju dejavnosti računovodskega servisa, spoštujejo Kodeks članov ZRS;
 7. da
  - je v računovodskem servisu zaposlena v rednem delovnem razmerju najmanj ena oseba ali
  - je samostojni podjetnik in je obvezno zavarovan kot samostojni podjetnik za polni delovni čas ali
  - je oseba lastnik v gospodarski družbi, direktor ali prokurist
 8. da ima oseba iz 7. točke 1. odstavka 2. člena
  - strokovni naziv Strokovni vodja računovodskega servisa ali
  - potrdilo GZS po Programu usposabljanja za vodenje računovodskih servisov ali
  - strokovni naziv Preizkušeni računovodja ali Računovodja, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali
  - strokovni naziv Revizor ali Pooblaščeni revizor, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali
  - strokovni naziv Chartered Certified Accountant pridobljenim pri The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), ali
  - strokovni naziv Računovodja javnega sektorja (The CIPFA International Certificate in Public Sector Acoounting) pridobljenim pri The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), ali
  - strokovni naziv Preizkušen računovodja javnega sektorja (The CIPFA International Diploma in Public Sector Acoounting) pridobljenim pri The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA),
  (v nadaljevanju strokovni vodja).
 9. da s stalnim strokovnim izobraževanjem zaposlenih doseže najmanj 15 točk letno;
 10. da ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti v skladu z dogovorjenimi pogoji glede zavarovalne vsote in predmeta zavarovanja (zavarovalnega kritja) med ZRS in zavarovalnicami.

Vpisani v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije

Izjave vpisanih v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije

Pogoji za vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije so urejeni v:

Člane ZRS, ki niso vpisani v katalog, najdete v Registru članov ZRS.