Zbornica računovodskih servisov

Trajnostno poročanje 

V zadnjih nekaj letih so se razmere na področju poročanja o trajnostnosti bistveno in hitro spreminjale. S sprejetjem Direktive o poročanju podjetij o trajnostnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive; v nadaljevanju Direktiva CSRD) se bo poročanje o trajnostnosti dodobra spremenilo in razširilo glede na trenutne poročevalske zahteve na tem področju.

 
Kaj je Direktiva CSRD?
Dne 5. januarja 2023 je začela veljati Direktiva CSRD, ki jo sedaj članice Evropski unije (v nadaljevanju EU) prenašajo v svojo lokalno zakonodajo. Direktiva CSRD predstavlja pomemben korak v EU. Podpira Evropski zeleni sporazum (European Green Deal), niz ukrepov, zasnovanih za prehod EU v trajnostno, sodobno in konkurenčno gospodarstvo. Direktiva CSRD nadomešča Direktivo o poročanju o nefinančnih informacijah (Non-Financial Reporting Directive; v nadaljevanju NFRD) in posodablja ter krepi pravila poročanja glede okoljskih, družbenih in upravljavskih informacijah.

 
Kaj so evropski standardi poročanja o trajnostnosti?
Pri poročanju bodo morala podjetja upoštevati obvezne evropske standarde poročanja o trajnostnosti (European Sustainability Reporting Standards; v nadaljevanju ESRS). ESRS določajo pravila in zahteve za poročanje podjetij o vidikih, povezanih s trajnostnostjo. Zasnovani so tako, da bo poročanje natančnejše, doslednejše in primerljivo na ravni EU, po zgledu finančnega in računovodskega poročanja. Standardi so razdeljeni na splošne standarde, tematske standarde in sektorsko specifične standarde. Posamezno podjetje mora upoštevati standarde, ki so odvisni od stvari, kot so njihove dejavnosti, velikost in sektor.
Cilj ESRS je izpolniti zahteve in pričakovanja deležnikov. Zato bodo standardi temeljili na dvojni pomembnosti, ki združuje pomembnost vpliva – vpliv podjetja na ljudi in okolje – ter finančno pomembnost – vpliv področja trajnostnosti na uspešnost, položaj in razvoj podjetja.
Poročati bo potrebno letno, poročilo pa bo predmet obvezne revizije.

 

Za koga bo Direktiva CSRD veljala?
Direktiva CSRD bo veljala za vsa podjetja, ki kotirajo na reguliranih trgih EU, izvzeta so mikro podjetja. Mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki kotirajo na borzi, bodo lahko v prehodnem obdobju izkoristila možnost izvzetja, kar pomeni, da Direktiva CSRD zanje ne bo veljala do poročevalska leta 2028. Poleg tega bo veljala za velika podjetja, ki so bodisi EU podjetje ali EU podružnica neevropskega podjetja. Veliko podjetje je opredeljeno kot podjetje, ki izpolnjuje dva od treh meril: čisti prihodki od prodaje so več kot 40 milijonov EUR, vrednost aktive je več kot 20 milijonov EUR in več kot 250 zaposlenih. Poročati bodo morala tudi neevropska podjetja, ki imajo v EU hčerinsko družbo ali podružnico in v EU ustvarijo vsaj 150 milijonov EUR neto prodaje.
Pri obveznostih glede poročanja po Direktivi CSRD obstajajo tudi določa izjeme. Iz obveznosti poročanja so izvzeta na primer odvisna podjetja, ki so vključena v konsolidirano poročilo obvladujočega podjetja, če to poročilo ustreza pogojem Direktive CSRD. Prav tako v poročanje niso zajeta mikro podjetja in MSP, ki ne kotirajo na borzi. Vsi te pa lahko o določbah Direktive CSRD poročajo prostovoljno. Najverjetneje pa bodo v poročanje in zbiranje nekaterih podatkov slednja podjetja prisiljena posredno, kot dobavitelji večjih podjetji, ki bodo morala poročati podatke po celotni vrednostni verigi.

Časovnica
Podjetja bodo začela poročati v skladu z Direktivo CSRD za leto 2024 po posameznih fazah.
Prva podjetja bodo morala začeti poročati za leto 2024 in predložiti poročila leta 2025. Ta časovnica velja za podjetja, ki so bila že do sedaj zavezana k poročanju po NFRD in velika podjetja zunaj EU, ki kotirajo na borzi in zaposlujejo več kot 500 ljudi. Leto kasneje bodo začela poročati druga velika podjetja. Leta 2027 morajo s poročanjem začeti MSP, ki kotirajo na borzi, vključno z MSP, ki ne kotirajo na borzi EU. Podjetja, ki spadajo v to skupino se lahko odločijo za zamik poročanja za leto 2028. Leta 2028 morajo prav tako začeti poročati podjetja zunaj EU, ki letno stvarijo več kot 150 milijonov evrov prihodkov v EU, če imajo vsaj eno podružnico v EU. Poročila bodo ta podjetja oddala v letu 2029.

 
Predlog ZGD-1M
V Sloveniji se trenutno s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1M) v slovensko zakonodajo prenaša Direktiva CSRD. Pomembne informacije so predvsem predlogi, da se bodo morala revidirana poročila oddajati na AJPES in biti v enotni elektronski obliki. Predvidevano je triletno prehodno obdobje, kjer podjetje lahko poda obrazložitev, če določene informacije niso dostopne po vrednostni verigi. Predlog ZGD-1M tudi bolj jasno definira vsebino poročila.

 
Direktiva CSRD bo imela pomemben vpliv na način, kako podjetja pripravljajo in razkrivajo informacije o trajnostnosti. Zato je ključno, da se podjetja, ki bodo neposredno ali posredno zavezana k poročanju, že sedaj pripravijo na njeno izvajanje, saj bodo morala izpolnjevati nove in širše zahteve. Za podjetja je v prvem koraku pomembno natančno razumevanje standardov in njihovo upoštevanje. V naslednjem koraku pa upravljanje s podatki, ki jih mora podjetje poročati.
Več o Direktivi CSRD in ESRS standardih si lahko preberete: Corporate sustainability reporting, Evropska komisija >> 


Vprašanja, ki se jih bodo morali lotiti MSP so predvsem: kdo bo pomagal pri poročanju, kateri podatki in na kakšen način se bodo podatki zbirali za potrebe poročanja, kakšen bo stroškovni vidik takega poročanja, itd. Ne glede na vsa vprašanja in prihodnje izzive, se vsi zavedamo, da je usmeritev in pot k trajnostnosti nujna za vse nas. Videli pa bomo šele čez nekaj let ali je bil namen Direktive CSRD resnično dosežen in v kolikšni meri.

 

Nekatera gradiva so dostopna le članom ZRS tukaj >>

PRIROČNIK

 • Prevod priročnika EFAA "Poročanje o trajnostnosti: Kako lahko izvajalci računovodskih storitev krepijo zmogljivost v podporo malim in srednje velikim podjetjem?
  EFAA (European Federation of Accountants and Auditors), katere član je ZRS, je pripravila priročnik, ki ponuja predloge o tem, kako se lahko izvajalci računovodskih storitev (v nadaljevanju IRS) trenutno najbolje pripravijo na poročanja o trajnostnosti. Pojasnjujemo, kako se razmere hitro razvijajo in kako nove zahteve glede poročanja ter omejen čas za pripravo nanje zahtevajo, da se IRS ter MSP že zdaj pripravijo na njihovo izvajanje in posredne učinke. Deliti želimo nekatere koristne nasvete, kako se lahko IRS pripravijo na izdelavo poročil o trajnostnosti za svoje stranke, ki so MSP.

PREDAVANJA

 • Predavanje "Računovodstvo v dobi trajnostnih sprememb: Sledenje evoluciji poročanja" na 25. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev, Aleksander Mavec in Maja Šoba, BE-terna d.o.o., okt. 2024 >>
 • e-Seminar Priprava na trajnostno poslovanje v gospodarstvu, mar. 2023
  v organizaciji Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS (ZIT). Gradivo in posnetki so na voljo TUKAJ >>
 • Predavanje »Nefinančno poročanje – danes in jutri« na 24. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev, dr. Tatjana Stanimirović, okt. 2022 >>

ČLANKI

 • Članek: Skrbni pregled trajnostnega razvoja, Glas gospodarstva, dec. 2033 >>
 • Članek: Trajnostno poročanje, ZRS, Glas gospodarstva, nov. 2023 >>
 • Članek: Poročanje o trajnostnem razvoju je odsev celostnega trajnostnega upravljanja podjetja, Glas gospodarstva, jul. 2023 >>
 • Članek EFAA: Mali in srednje veliki računovodski servisi in agenda za trajnostnost, feb. 2023

ESG PRIPOMOČEK

OSTALO

 • Globalno poročilo o trajnostnem razvoju podjetij 2024
  Globalno poročilo o trajnostnem razvoju podjetij OECD je namenjeno izboljšanju sprejemanja politik korporativnega upravljanja, ki spodbujajo trajnost in odpornost podjetij. Proučuje razvijajoče se krajine korporativnih trajnostnih praks po vsem svetu in vključuje osredotočenost na ključne razsežnosti, opisane v načelih korporativnega upravljanja G20/OECD, kot so razkritje, povezano s trajnostjo, dialog med delničarji in družbami, odgovornosti upravnega odbora in interesi deležnikov. Ponuja celovito analizo podatkov, posebej zasnovano za izpolnjevanje potreb oblikovalcev politik, regulatorjev in udeležencev na trgu. >>

Nekatera gradiva so dostopna le članom ZRS s prijavo na zaprte spletne strani z geslom.


lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je da dnu te strani).