Zbornica računovodskih servisov

Pravilnik o Katalogu računovodskih servisov


Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije je na svoji 23. seji dne 14. 05. 2009 sprejel nov Pravilnik o Katalogu računovodskih servisov, ki je začel veljati s 1.7.2009.

Računovodski servis se lahko vpiše v Katalog, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. da je registriran za opravljanje računovodske in knjigovodske dejavnosti (K 69.20 po SKD);
 2. da je član Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju: ZRS);
 3. da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
 4. da direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja, povezanega s poslovanjem računovodskega servisa;
 5. da zoper pravno osebo ni uveden kazenski postopek niti njeno poslovanje s sodno odločbo ni prepovedano po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja;
 6. da osebe, ki sodelujejo pri opravljanju dejavnosti računovodskega servisa, spoštujejo kodeks ZRS;
 7. da ima zaposleno v rednem delovnem razmerju najmanj eno osebo:
  • z opravljenim izpitom po Programu ZRS za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa« ali
  • izpitom po programih usposabljanja za člane izpitnih odborov in komisij pri GZS, ali
  • s strokovnim nazivom preizkušeni računovodja ali računovodja, pridobljenim pri Slovenskem inštitutu za revizijo;
 8. da s stalnim strokovnim izobraževanjem zaposlenih doseže najmanj 15 točk letno;
 9. da ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti v skladu z dogovorjenimi pogoji glede zavarovalne vsote in predmeta zavarovanja (zavarovalnega kritja) med ZRS in zavarovalnicami. 

Pravilnik o Katalogu računovodskih servisov - prečiščeno besedilo lahko preberete tukaj.
Prečiščeno besedilo vključuje Pravilnik o Katalogu računovodskih servisov, sprejet na 23. seji UO ZRS dne 14.5.2009 in 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Katalogu računovodskih servisov, sprejet na 5. korespondenčni seji dne 22.12.2009

V povezavi s Pravilnikom o Katalogu računovodskih servisov je bil sprejet tudi Pravilnik o priznavanju dodatnega izobraževanja, ki ga lahko preberete tukaj.

Dostop so zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.


Avtor: Zbornica računovodskih servisov