Zbornica računovodskih servisov

Register dejanskih lastnikov


Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), ki je pričel veljati 19. novembra 2016 je uveden Register dejanskih lastnikov (v nadaljevanju RDL), ki ga bo upravljal in vzdrževal AJPES. Register dejanskih lastnikov omogoča zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov, s katerim se zavezancem po ZPPDFT-1 (kamor sodijo tudi računovodski servisi) omogoča dostop do relevantnih podatkov za potrebe izvajanja ukrepa pregleda stranke.

ROKI ZA VLOŽITEV PRIJAVE ZA VPIS V REGISTER

Zakon določa, da mora vsak poslovni subjekt zase (torej tudi računovodski servis) ugotoviti svojega dejanskega lastnika. Nadalje zakon določa, da mora vsak poslovni subjekt zase (torej tudi računovodski servis ZASE) vpisati dejanske lastnike v RDL do 19. januarja 2018.

Zakon pa določa tudi, da morajo zavezanci (torej v smislu zavezancev tudi računovodski servis) za svoje stranke ugotoviti dejanske lastnike najkasneje do 19. novembra 2018 (ne pa jih tudi vpisovati v register).

Zakon torej nalaga obveznosti ugotavljanja (do 19. novembra 2017) in vpisovanja (do 19. januarja 2018) dejanskih lastnikov v RDL za vse poslovne subjekte (razen določenih izjem), pri čemer so računovodski servisi kot poslovni subjekti dolžni ugotoviti svoje dejanske lastnike in obveznosti ki so jih dolžni opraviti zavezanci po ZPPFD-1 – zavezanci pa so zaradi narave dejavnosti, ki jo opravljajo tudi računovodski servisi, ki morajo za vse svoje stranke ugotoviti njihove dejanske lastnike (do 19. novembra 2018).

Računovodski servis je dolžan vpisati podatke le o svojih dejanskih lastnikih (če je s.p., ali enoosebni d.o.o. z lastnikom fizično osebo pa mu tega ni treba). LAHKO pa prevzame za svoje stranke vpis v RDL (torej to, kar morajo posamezni subjekti storiti do 19. januarja 2018) na podlagi ustreznega pooblastila stranke.

 

AJPES: Aplikacija za vpis dejanskih lastnikov v Register dejanskih lastnikov bo na voljo na spletni strani AJPES z dnem uveljavitve Pravilnika o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov – predvidoma v začetku decembra >>>

KATERI POSLOVNI SUBJEKTI SE VPISUJEJO V REGISTER?

Poslovni subjekti, navedeni v nadaljevanju, so dolžni do 19. 11. 2017 ugotoviti podatke o svojem dejanskem lastniku, v Register dejanskih lastnikov pa morajo dejanskega lastnika vpisati do 19. 1. 2018.
Neposredno lastništvo je v 2. odstavku 35. člena ZPPDFT-1 določeno kot delež, večji od 25 % poslovnega deleža, glasovalnih ali drugih pravic udeležbe pri upravljanju pravne osebe.

V Register dejanskih lastnikov vpisujejo podatke naslednji poslovni subjekti:

 • gospodarski subjekti, mednje za namene poročanja v Register spadajo:
  • gospodarske družbe in 
  • zadruge;
 • neprofitne organizacije:
  • društva
  • zavodi
  • politične stranke,
  • verske skupnosti,
  • ustanove;
 • drug poslovni subjekt, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu;
 • tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava.
IZJEME, KI JIM NI POTREBNO VPISOVATI DEJANSKIH LASTNIKOV V REGISTER

V Register niso dolžni vpisovati podatkov o svojem dejanskem lastniku:

 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebniki, kot so odvetniki, notarji, zasebni zdravstveni delavci ipd.)
 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, kadar je lastnik fizična oseba,
 • neposredni in posredni proračunski uporabniki ter
 • gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Poleg navedenih se v Register ne vpisujejo poslovni subjekti, gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

KDO JE ODGOVOREN ZA PRAVILNOST PODATKOV?

Za pravilnost podatkov, vpisanih v Register dejanskih lastnikov so odgovorni poslovni subjekti sami.

Predpisana globa za pravno osebo, ki ne ugotovi oz. napačno ugotovi, posodobi in evidentira podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih, je od 6.000 do 60.000 EUR. Enaka globa grozi pravnim osebam, ki podatkov o svojih dejanskih lastnikih ne posredujejo pravočasno ali če posredujejo napačne podatke na zahtevo zavezancev ali organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišč in pristojnih nadzornih organov.

KATERI PODATKI SE VPISUJEJO V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV?

V register se vpišejo naslednji podatki: 

 • podatki o poslovnem subjektu: 
  • firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka, datum vpisa in izbrisa poslovnega subjekta – za poslovne subjekte, vpisane v Poslovni register Slovenije, 
  • firma, naslov, sedež, davčna številka, datum vpisa in izbrisa iz davčnega registra – za poslovne subjekte, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije; 
 • podatki o dejanskem lastniku: osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora ter datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra; 
 • v primeru iz točke b) prvega odstavka 37. člena zakona podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava. 

V registru se bodo poleg zadnjega stanja podatkov o dejanskih lastnikih ohranjali tudi vsi pretekli vpisi, spremembe podatkov in izbrisi po času nastanka in vrstah dogodkov. Podatki v registru bodo dostopni še pet let po izbrisu poslovnega subjekta iz poslovnega registra oziroma iz davčnega registra, za organe odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzorne organe pa bodo ti podatki trajno dostopni. 

KDO BO IMEL DOSTOP DO PODATKOV O DEJANSKIH LASTNIKIH?

Podatki o dejanskih lastnikih bodo dostopni prek iskalnika na spletnem portalu AJPES (eRDL) od 19. 1. 2018 dalje.

Javni in brezplačno dostopni na spletni strani upravljavca registra bodo naslednji podatki dejanskih lastnikov:

 • o osebnem imenu, 
 • o stalnem in začasnem bivališču, 
 • o višini lastniškega deleža ali obliki nadzora dejanskih lastnikov ter 
 • datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra. 

Pravico dostopa do podatkov iz registra na način, ki bi omogočal ugotovitev, ali je določena oseba dejanski lastnik poslovnega subjekta in dejanski lastnik katerega subjekta imajo le zavezanci iz 4. člena zakona (kamor spadajo tudi računovodski servisi) in organi odkrivanja in pregona, sodišča in nadzorni organi. Zavezanci iz 4. člena zakona imajo neposreden elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, ki so vpisani v register, ko izvajajo pregled stranke po določbah tega zakona. Iskanje podatkov o dejanskih lastnikih se zavezancem iz 4. člena zakona omogoči tudi z uporabo kombinacije osebnega imena in davčne številke, osebnega imena ter datuma rojstva ali kombinacije osebnega imena in naslova stalnega prebivališča, vpisanega v register.

O drugih podatkih o dejanskih lastnikih bo možno z zahtevkom dostopati na podlagi izkazanega upravičenega interesa, o čeme bo odločal Urad RS za preprečevanje pranja denarja.

Mnenja Urada RS za preprečevanje pranja denarja v zvezi z ugotavljanjem dejanskih lastnikov in vpisom v RDL so dostopna tukaj.
AJPES - Register dejanskih lastnikov >>
Delovna skupina ZRS je na UPPD naslovila dodatna vprašanja in dileme glede RDL >>
Delovna skupina je pridobila dodatna pojasnila UPPD glede dejanskih lastnikov in obveznosti vpisa v RDL 19. 1. 2018 >> 
Članek: Z Registrom dejanskih lastnikov v boj proti pranju denarja in financiranju terorizma >>