Zbornica računovodskih servisov

Poceni računovodske storitve so vedno dražje

Vrednost storitev izvajalcev računovodskih storitev strmo pada zaradi odsotnosti minimalnih predpisanih pogojev pri izvajanju dejavnosti

LJUBLJANA, 20. 4. 2016 – Cene računovodskih storitev po ugotovitvah Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije v zadnjih letih kljub izhodu iz gospodarske krize še vedno padajo. Največji razlog za to je porast ponudbe izvajalcev računovodskih storitev, ki jih ob dumpinških cenah ponujajo izvajalci brez ustrezne strokovne izobrazbe, funkcionalnih izobraževanj ali izkušenj. Podjetja, ki za strokovne in kakovostne storitve niso pripravljena plačati primerne cene in zaupajo takšnim izvajalcem, so izpostavljena številnim tveganjem od plačevanja davčnih glob do stečaja.

»Za avtomehanične ali vodoinštalaterske storitve nikoli ne vprašamo po ceni delovne ure. Za računovodjo pa se danes že pričakuje, da določenih storitev sploh ne bi zaračunaval,« je izpostavil Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov pri GZS. Največji problem je v tem, da stranke vidijo svoje računovodje samo kot vnašalce podatkov v glavno knjigo. Pozabljajo, na primer, da bdijo nad njihovim poslovanjem ter da skrbijo za pravilno odmero davkov, obračun plač in izdelavo bilanc.

»V resnici je obseg del izvajalcev računovodskih storitev mnogo večji kot vnašanje podatkov v poslovne knjige. Na Zbornici računovodskih servisov smo zato pripravili popis del (na koncu sporočila), ki jih ponuja kakovosten izvajalec računovodskih storitev. Gre za strokovne naloge, ki zahtevajo znanje, izkušnje in stalno usposabljanje zaradi sprememb na zakonskih področjih in v poslovnem okolju,« je pojasnil Štefanac.

Najem nestrokovnih računovodskih storitev lahko pahne podjetje v nezavidljiv položaj. Prekomerno obračunani davki slabijo njegov finančni položaj, zaradi premalo ali napačno obračunanih davkov pa se hitro znajde pod drobnogledom davčnega inšpektorja. Zaradi napačno izkazanih prejemkov in izdatkov v bilancah lahko pride do napak pri obračuni davka na dobiček, kar spet lahko privede do glob. Nepravilno pripravljene bilance lahko zmanjšajo bonitetno ocena podjetja, kar v skrajnem primeru zmanjša njegovo konkurenčnost. Pri napačno obračunanih plačah lahko pride do glob s strani inšpektorja za delo, FURS in celo do tožb zaposlenih.

»Dejstvo je, da so za vsebinsko in formalno pravilnost računovodskih izkazov in davčnih obračunov odgovorni direktorji podjetij oziroma nosilci dejavnosti. Posledice nestrokovnosti izvajalcev računovodskih storitev tako skoraj izključno nosijo podjetja.

»Priporočamo, da podjetja pri izbiri izvajalca preveri spletno stran Zbornice računovodskih servisov, kjer najde napotke kako izbrati in preveriti kakovost izvajalca in preveri seznam tistih, ki so pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev in vpisane v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije,» je še povedal Štefanac.

Na Zbornici računovodskih servisov se zato trudijo za takšno ureditev dejavnosti, ki bo opredelila minimalne strokovne zahteve za vse izvajalce.

Področje dela
Aktivnosti v okviru področju dela
1. KNJIGOVODENJE
- Vodenje glavne knjige:
    - Knjiženje izdanih računov
   - Knjiženje prejetih računov
   - Knjiženje prevzemov materiala
   - Knjiženje TRR
   - Knjiženje porabe zalog materiala
   - Knjiženje mankov in viškov v zvezi z zalogami
   - Knjiženje računov za osnovna sredstva, obračuna amortizacije, izločitve ...

- Vodenje pomožnih evidenc:
   - Vnos OS v register
   - Obračun amortizacije
   - Odpisi prodanih in izločenih osnovnih sredstev
2. USKLAJEVANJE KNJIGOVODSKIH STANJ Z DEJANSKIM STANJEM
- Usklajevanje saldakontov (obveznosti do dobaviteljev, terjatve po plačilnih karticah)
- Usklajevanje registra osnovnih sredstev z glavno knjigo
- Usklajevanje blagajne (kontrola pologov gotovine na TRR)
- Usklajevanje dejanskih stanj z e-karticami DURS
- Letni popis terjatev in obveznosti, popis osnovnih sredstev, popis zalog …
3. MESEČNA IN LETNA POROČILA
- Priprava mesečnih bilanc – mesečnih poročil o poslovanju
- Vodenje davčnih evidenc in obračun DDV
- Priprava bilance stanja
- Priprava bilance uspeha
- Priprava in oddaja letnega poročila za AJPES
- Obračun akontacije dohodnine
4. POROČILA ZUNANJIM UPORABNIKOM
- Poročanje Statističnemu uradu RS
- Poročanje AJPES
5. OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH IZPLAČIL FIZIČNIM OSEBAM
- Mesečni obračun prispevkov za zasebnika
6. SKRB ZA STRANKO
- Sestanki - mesečno oz. po dogovoru s stranko
- Opozorila stranki o pomanjkljivi preložitvi dokumentacije
- Stranko opozarja o zakonskih spremembah, ki vpliva na njihovo poslovanje
7. SVETOVANJE - Davčna optimizacija
- Stroškovna optimizacija
- O izbiri metode amortiziranja osnovnih sredstev
- Priprava razkritij za banko za pridobivanje/reprogramiranje kredita ali lizinga. Skupaj s stranko gre na banko, ker bolj strokovno tolmači poslovne izkaze kot stranka.
- Priprava dokumentacije za davčno inšpekcijo …
- Sodelovanje pri davčni inšpekciji
8. ORGANIZACIJA
- Omogoča IT podporo s katero ima stranka e-dostop do podatkov o poslovanju


Kontakt za medije:
Zbornica računovodskih servisov
tel.: 01 5898 316
e-pošta: zrs@gzs.si