Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Z Zbora za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva, 3.7.2014

Ljubljana, 3. julij2014 V organizaciji devetih predstavnic stroke, gospodarstva in šolstva s področja gradbene stroke je danes dopoldne na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani potekal dobro obiskan Zbor za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva. Poleg predstavnikov organizatorjev in njihovih članov so se zbora udeležili tudi predstavniki več drugih organizacij, in predstavniki štirih političnih strank. Na tiskovni konferenci pred tem so organizatorji zbora skupaj s še štirimi organizacijami podpisali memorandum za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva in ga v času tik pred volitvami naslovili na politične stranke. V njem so izpostavili pet vodilnih zahtev in politične stranke, kot akterje bodoče politike, ki bodo imeli po volitvah julija 2014 moč odločanja tudi v gospodarskih zadevah, pozvali k vzpostavitvi stalnega in konstruktivnega dialoga za področje gradbeništva ter izvedbi ukrepov.

Pet vodilnih zahtev:
1.Ustanovitev novega ministrstva za graditev
2.Zagotovitev stabilnih pogojev poslovanja in zagon investicij
3.Ureditev razmer na trgu inženirskih storitev in gradenj
4.Ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v gradbeništvu
5.Vlaganje v znanje in strokovno usposobljenost zaposlenih v panogi

Vsako od zahtev nameravajo podpisniki Memoranduma podrobneje obrazložiti v Akcijskem načrtu, ki ga pripravljajo, in bo logično nadaljevanje Memoranduma. Za realizacijo Akcijskega načrta bodo sestavili posebno delovno skupino, ki bo sogovornik novi vladi.

Ob upoštevanju zahtev, ki so podrobneje predstavljene v prilogi Memoranduma, pričakujejo podpisniki Memoranduma naslednje rezultate:

1.Doseganje evropsko primerljivih multiplikativnih učinkov (2 do 3) panoge na celotno gospodarstvo.
2.Dvig deleža gradbeništva v BDP s 4% na 6 do 8% BDP in 10.000 do 20.000 novih delovnih mest v gradbeništvu.
3.Ohranitev zdravega jedra ponudnikov inženirskih storitev in gradenj - večja mednarodna konkurenčnost.
4.Višja socialna varnost zaposlenih v panogi in večja atraktivnost delovnih mest za mlade -uvedba dualnega sistema poklicnega izobraževanja.
5.Odgovorno ravnanje z javnimi financami in višja kakovost javnih gradenj - nižji stroški v celotni življenjski dobi objektov.
6.Spodbujanje koriščenja lokalnih potencialov gradbeništva.

Mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije: »Inženirji predstavljamo potencial za gospodarsko rast, saj inženirji pretvarjamo znanje v denar. Zahtevamo trajnega in kompetentnega sogovornika na strani vlade. Vidimo ga v obliki novega ministrstva za graditev oziroma dela novega ministrstva. Izkušnje kažejo, da organizacija v obliki službe ministrstva ne zadošča. Od novega ministrstva pričakujemo uskladitev in razvoj prostorske, okoljske in gradbene zakonodaje, koordinacijo priprave in vodenja investicij na vseh ministrstvih, pripravo študij in projektov za izbor ključnih infrastrukturnih investicij, sprejem parametrov za določanje minimalne cene inženirskih storitev pri javnih naročilih, določitev enotnih kriterijev in postopka izbora najbolj ugodne ponudbe na javnem razpisu ter pripravo in izvajanje strategije gradenj, vzdrževanja in obnove javne infrastrukture v skladu z razvojno strategijo Slovenije.«

Mag. Jože Renar, direktor Zbornice za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala GZS: »Podjetjem v panogi je treba omogočiti normalne pogoje poslovanja. Resen investicijski ciklus mora gradbeništvu zagotavljati stabilno, pa čeprav minimalno rast obsega na trgu nepretrgoma vsaj 10 let, da bodo lahko podjetja uspešno planirala svoje kapacitete, ustvarjala nova delovna mesta, vlagala v razvoj in usposabljanje zaposlenih ter zagotavljala multiplikativne učinke na gospodarstvo, ki so lahko izjemni, ali pa jih sploh ni.«

Mirko Požar, predsednik Zbornice za gradbeništvo Slovenije: »V okviru zbora za gradbeništvo se podpisniki zavezujemo k izpolnitvi programa. Enako pričakujemo od nove vlade. Za našo zbornico so najpomembnejše naslednje tri točke: Vzpostavitev elektronskega sistema priznavanja referenc podjetij in kadrov po načelih direktive EU. Uvedba sistema kriterijev za priznavanje referenc izvajalskih podjetij in s tem njihovo selekcioniranje. Z uvedbo standardiziranih popisov del in izdelavo splošnih in posebnih tehniških pogojev zagotoviti enakopravnost in preglednost nastopa potencialnih izvajalcev na trgu.«

Matej Stipanič, podpredsednik sekcije gradbincev Obrtno podjetniške zbornice Slovenije: »Pričakujemo sprejem ukrepov za preprečitev dela na črno in nelojalne konkurence. Država mora poskrbeti za večjo aktivnost tržnih inšpektorjev in carinikov glede dela na črno kot tudi uveljaviti dosledno izvrševanje novih zakonskih določil s tega področja. Gradnja v lastni režiji je škodljiva iz več vidikov, zato jo je treba ukiniti. Potrebno je uvesti znatne davčne olajšave pri dohodnini iz naslova gradenj in obnov (zbiranje računov za opravljena dela).«

doc. dr. Andrej Kryžanowski, predsednik Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije: »Gradbeništvo je še vedno v krizi, kljub temu da predstavlja pomemben gospodarski segment, ki daje delo okoli 60.000 zaposlenim (neposredno v panogi), z dobro poldrugo milijardo evrov realizacije in 4% dodane vrednosti.Navkljub uspešno zaključenim projektom v zadnjem obdobju v sredstvih javnega obveščanja prevladuje negativistični pristop informiranja z izpostavljanjem ekscesnih primerov na škodo objektivnega poročanja. Evropske države v krizi izvajajo investicije, mi pa ne. Če se slovensko gradbeništvo uniči, bodo prišli tujci. Mi bomo le plačevali, medtem ko bo dodana vrednost odšla v tujino. Zato je treba pričeti oziroma nadaljevati z investicijskimi projekti na področjih energetike in okoljske ter prometne infrastrukture, ki so financirani iz sredstev kohezijskega sklada (poplavna varnost, pitna voda, železniška infrastruktura, cestna infrastruktura,…), povečati veljavo stroke s postavljanjem standardov in meril pri naročanju in izvajanju gradbenih del, ki so običajna praksa v svetu,prestrukturirati gradbena podjetja indosledno uveljavljati poslovno disciplino.

prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani: »Zmanjšanje vlaganj v izobraževanje v zadnjih letih je pripeljalo do opaznega zmanjšanja kakovosti študija, saj so inženirski študiji držaji od nekaterih drugih popularnih študijev. Istočasno beležimo tudi 40% osip pri vpisu na prenovljene bolonjske strokovne in univerzitetne študijske programe, pri čemer se vpisujejo predvsem slabši in manj motivirani dijaki, ki zato študirajo dlje in mnogi študija ne dokončajo. Vzrok temu je splošna klima v gradbeništvu, kot tudi marginalizacija in negativna stigmatizacija gradbeništva v slovenski družbi, zaradi česar je študij gradbeništva prišel na črno listi poklicev pri mladih. Zato je prepotrebna popularizacija tehnike in inženirstva v osnovni in srednji šoli. Poklic gradbenika je inženirski poklic, ki mora zaradi specifike in odgovornosti pri delu ostati do visoke mere reguliran poklic. Je pa potrebno pretehtati kompetence od srednješolskega gradbenega tehnika do univerzitetnega magistra inženirja gradbeništva.«

V razpravi je sodelovalo več prisotnih, ki so vsi po vrsti izrazili podporo memorandumu.

Organizatorji zbora:
Inženirska zbornica Slovenije
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala GZS
Zbornica za gradbeništvo Slovenije
Sekcija gradbincev Obrtno podjetniške zbornice Slovenije
Slovenska inženirska zveza
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru
Zavoda za gradbeništvo Slovenije

Poleg organizatorjev zbora so memorandum podpisali doslej še:
Združenje za inženiring GZS
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani
Slovensko združenje za trajnostno gradnjo
Organizatorji zbora so ob zaključku zbora k podpisu povabili še druge organizacije, aktivne na področju gradbeništva in posameznike.

 MEMORANDUM ZA OŽIVITEV IN RAZVOJ SLOVENSKEGA GRADBENIŠTVA

Pregled medijskih objav o dogodku>>>

PODPIS MEMORANDUMA: glej spodaj


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.