Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Zaključki in odmevi s posveta SODICO: Srednje strokovno in poklicno izobraževanje ter usposabljanje za potrebe gradbene dejavnosti, stanje in izzivi v prihodnosti, 21.2.2013

V okviru projekta SoDiCo je potekal v četrtek na GZS, 21. februarja 2013, posvet z okroglo mizo Srednje strokovno in poklicno izobraževanje ter usposabljanje za potrebe gradbene dejavnosti, stanje in izzivi v prihodnosti in podnaslovom »Zasnove paritetnega sklada za poklicno usposabljanje in izobraževanje v slovenskem gradbeništvu«. Predavatelji na posvetu so predstavili stanje, probleme, izkušnje iz preteklosti, izkušnje iz Avstrije in potrebne ukrepe za izboljšanje stanja. Gradbeništvo namreč ni prizadela samo gospodarska kriza, temveč tudi kriza vrednot in kriza pravne države.

Zaključki s posveta:  
Gradbeništvo je kljub velikemu upadu še vedno največji industrijski panožni delodajalec v Sloveniji. Poleg tega vzdržuje še množico delovnih mest izven panoge.
Delovanje panoge in položaj zaposlenih v njej v Sloveniji ni oblikoval globalni trg, ampak smo ju oblikovali sami s pomočjo lastne zakonodaje in delovanja internega trga in pravne države.
Položaj gradbeništva določa širok ekonomsko pravno administrativni okvir, ki močno presega meje panoge same, zato je za urejanje njenega položaja najbolj odgovorna državna administracija.
Časa za postavljanje novih in novih s svetom neprimerljivih rešitev in praks na področjih panoge, javnega naročanja, gradbenih pogodb in delovanja pravosodja ni več, saj je že doslej nastala škoda nepopravljiva.
Deregulacija panoge, ki je bila v nasprotju z zahtevami in opozorili gradbene stroke in v nasprotju s temeljnimi načeli socialne države, je v Sloveniji šla predaleč in jo bo potrebno nadomesti z uspešno delujočimi rešitvami, ki obstajajo v Evropi, tudi v naši neposredni okolici. Potrebno jih je le smotrno na primeren način in v primernem obsegu prenesti v naše okolje.
Vstopamo v čas, ko bomo morali uveljaviti načelo, da vsako delovno mesto šteje, če je kvalitetno šteje še toliko več.
Kvalitetna delovna mesta so vedno povezana z ustreznim izobraževanjem. Potrebna bo nova motivacija za vstop mladih v izobraževanje za poklice v gradbeništvu. K motivaciji pa lahko pripomore le atraktivnejši model izobraževanja in usklajena povezava sekundarnega in vseh oblik terciarnega izobraževanje na področju gradbeništva.
Paritetni skladi v gradbeništvu so dobra in preizkušena rešitev, ki je uveljavljena v gospodarsko naprednejših okoljih v Zahodni Evropi in lahko pomembno prispeva k izboljšanju zelo slabega položaja panoge tudi v Sloveniji.
Od pristojnih ministrstev (MGRT; MZIP, MZIKŠ, MDDSD) pričakujemo, da aktivno pristopijo k podpori paritetnim skladom za zmanjšanje tveganj v poslovanju podjetij in delu zaposlenih v gradbeništvu ter izboljšanju položaja strokovnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja dijakov in zaposlenih.

Primeri opisov nekaterih evropskih paritetnih skladov za poklicno usposabljanje in izobraževanje v gradbeni panogi.
 

Sporočilo MGRT: Ministrstvo pristojno za gospodarstvo (v nadaljevanju ministrstvo)  je vrsto let sodelovalo pri projektu promocije poklicev. V preteklosti se je promocija poklicev pod okriljem OZS vršila v sklopu Mednarodnega obrtnega sejma v Celju. Poglaviten problem je bil, da se je promocija vršila le v času sejma (en teden v letu) in lokacija. Pojavil se je problem organizacije in financiranja stroškov prevoza za oddaljene osnovnošolce, prav tako ni bilo možno zagotoviti prisotnost staršev otrok iz oddaljenih krajev. Promocija poklicev je zato prerasla v širšo akcijo promoviranja poklicnega izobraževanja kot možnost izobraževanja s prehodnostjo po vertikali in ustrezne poti do zaposljivosti. Promocija poklicev je bila zasnovana regijsko, s tem je MRGT želel poklice približali ciljnim skupinam, katerim je promocija poklicev namenjena: predvsem učencem in njihovim staršem. Iz preteklih izkušenj se je izkazalo, da imajo na poklicno odločitev učencev velik vpliv prav njihovi starši.  Regijska promocija se je izvajala dve leti, nakar je MRGT projekt prenesel na nacionalni nivo, koordinacijo je prevzel Center za poklicno izobraževanje. S strani Ministrstva pristojnega za šolstvo je bil imenovan Programski svet za promocijo poklicev. Prav tako je ministrstvo pod okriljem Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije -  zdajšnji SPIRIT, in s pomočjo OOZS Celje izvedlo kombinirana predavanja, delavnice, prikazov poklicev iz prakse,  obiska mojstrov v petih slovenskih regijah, in sicer za osnovne šole, gimnazije, srednje poklicne in srednje strokovne šole. V letih sodelovanja s socialnimi partnerji je MRGT uspel zajeziti upad zmanjšanja interesa za poklicno in strokovno izobraževanje otrok. S pomočjo promocije poklicev lahko staršem in otrok zagotovi možnost, da si ogledajo tiste poklice (ne samo gradbene), ki jih zanimajo oziroma jim predstavimo programe na srednjem poklicnem in strokovnem nivoju.

 

 

Pdf. dokumenti gradiv govorcev na posvetu:

9.00-
9.05

Uvodni pozdrav in nagovor udeležencev posveta

Goran Novkovič,
Svetovalec predsednika GZS 

9.05-9.15

Aktualne razmere v panogi gradbeništvo, odziv ter aktivnosti GZS ZGIGM, perspektive v gradbeništvu

mag. Jože Renar,
direktor GZS ZGIGM

9.15-
9.30

Pregled statistik za obdobje 2008-2012 o potrebah trga dela kot jih beleži Zavod za zaposlovanje za panogo gradbeništvo ter statistike in trendi zaposljivosti gradbenih delavcev. Vzroki in rešitve ZZRS za neravnotežje?

mag. Dorotea Verša Paić,
svetnik,
Zavod za zaposlovanje RS

9.30-9.45

Uresničevanje ciljev razvoja trga dela in politike zaposlovanja, ki temelji na Evropski strategiji zaposlovanja
So politiko zaposlovanja doma in v tujini, uveljavljanje poklicnih standardov in izobraževanje odraslih dosegli svoj namen?

Damjana Košir,
generalna direktorica Direktorat za trg dela in zaposlovanje, MDDSZ

9.45-10.15

Potrebe po gradbenem kadru v podjetjih v zadnjih letih, izkušnje z kadrom, ki zaključi izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje usposabljanja kadrov v podjetjih

Ožbej Marc,
Skupina Primorje

Marija Jurekič,
vodja spl.sektorja, Kovinotehna MKI d.o.o.

10.15-10.30

Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje, problemi, izkušnje iz preteklosti, dobre prakse v Sloveniji

Irena Posavec,
Skupnost srednjih gradbenih šol Slovenije

10.30-10.45

SGZ aktivnosti vezane na projekt vzpostavitve portala za izmenjavo delovnih praks
Izkušnje z mobilnostjo zaposlenih, ter zlasti mladi
h
Na kaj morajo biti pozorna in kako morajo poslovati slovenska podjetja v Avstriji

Maria Škof,
podpredsednica
Slovenska Gospodarska zveza

10.45-11.00

Odmor z okrepčilom

 

11.00-11.15

Srednješolsko poklicno in tehnično izobraževanje, problemi, izkušnje iz preteklosti, dobre prakse v Avstriji

Prof. Arch. Dipl.-Ing. Thoralf FERCHER,
Višja tehniška šola iz Beljaka

11.15-
11.30

Izzivi in izkušnje vzpodbujanja izobraževanja in usposabljanja gradbenih kadrov v Avstriji

mag. Matthias Wohlgemuth,

pravni svetovalec
Avstrijska gospodarska zbornica (WKÖ Bau)

11.30-11.45

Skrb za delovna mesta v Sloveniji, kako in na kakšen način jih povečevati ter v katerih panogah še sploh

Oskar Komac,
Sekretar SDGD, ZSSS

11.45-12.00

Predstavitev možnosti sprememb kolektivne pogodbe za gradbeno dejavnost v smislu zasnove paritetnih skladov za to dejavnost 

Metka-Penko Natlačen,
samostojna  pravna svetovalka
GZS-Pravna služba

12.00-12.15

Pregled možnosti in prednosti implementacije članstva v paritetnih skladih kot enega od pogojev za izbor ponudnika v razpisni dokumentaciji po veljavni zakonodaji

Aleš Avbreht,
odvetnik in partner v Odvetniški pisarni Avbreht, Zajc & Partnerji

12.15-12.30

Presek stanja v panogi na področju izobraževanja v zadnjih letih in vizija za prihodnja leta dr. Jurij Šink,
generalni direktor Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih
MIZKŠ

12.30-
13.00

Razprava in oblikovanje zaključkov

Vabljeni predstavniki MGRT, MF, MZIP

13.00-…

POGOSTITEV in mreženje udeležencev

 

Več o paritetnih socialnih skladih za panogo gradbeništvo http://www.paritarian-funds-construction.eu/ in http://sodico.gzs.si.
 

Dogodek je delno sofinanciran iz sredstev Evropske komisije,

DG zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.


 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.