Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Izobraževanje odraslih: gradbeni delovodja/gradbena delovodkinja SPOROČILO PODJETJEM in KANDIDATOM

Spoštovana podjetja in spoštovani kandidati/kandidatke!

Sporočamo vam, da je bila na 56. redni seji panožnega izpitnega odbora, ki je bila dne 26.1.2010, obravnavana nastala problematika, ki je nastala z objavo novega Pravilnika o delovodskih in poslovodskih izpitih (Ur. l. št. 68/2009 od 28. 8. 2009), kateri sta prisostvovala tudi dr. Friedl Andrej kot predsednik Centralnega izpitnega odbora in g. Dekleva Janez, direktor CPU kot izvajalec izpitov.

Ugotovljeno je bilo, da do bistvenih vsebinskih sprememb izpitnih vsebin, ki se lahko zgodijo le na osnovi sprememb izpitnega kataloga,  še nekaj časa ne bo prišlo. Odbor se opira na pojasnila Ministrstva za gospodarstvo, ki jih je GZS prejela 5.10.2009, katera med drugim navajajo tudi:

 - »Tudi po novem pravilniku se uporablja isti izpitni katalog kot doslej – in še sedaj veljavnem oziroma uporabljanem« (4. odstavek)

- »Mandat dosedanjim članom teče do izteka roka oziroma novega imenovanja« (9. odstavek)

- Pogoji za opravljanje izpitov veljajo začasno do sprejetja novega izpitnega kataloga. »Opravljanje izpitov se z novim pravilnikom (43. člen) zato še ne spreminja, in se nadaljuje opravljanje izpita po istem  izpitnem katalogu, torej po starih programih« (10 odstavek).

Na osnovi gornjih ugotovitev vam sporočamo, da tudi v letu 2010 lahko pripravljate oziroma sprejemate kandidate za opravljane delovodskega izpita kot je to potekalo do sedaj. Izpitni jesenski roki bodo objavljeni in vam sporočeni do maja 2010. Lahko pa v svojih programih upoštevate enako razporeditev, kot je bila do sedaj. Novi kandidati naj se prijavijo vsaj 20 dni pred opravljanjem prvega izpita zato, da se jim lahko preveri pravilnost vpisne dokumentacije in dostavi identifikacijska številka.

Prijavo naj kandidati predložijo neposredno na Center za poslovno usposabljanje CPU, Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana.  O novih rokih in novih vsebinah ter pogojih vas bomo obvestili naknadno, po oblikovanju novega izpitnega odbora.

Vsi že vpisani kandidati, ki ne bodo opravili še vseh izpitov v spomladanskem roku 2010, kot smo jih  že obvestili, bodo lahko po starem programu lahko izpite opravili v jesenskem roku 2010.

O vseh nastalih spremembah vas bomo sproti obveščali.

 

Več o vpisu in pridobitvi naziva gradbeni delovodja/gradbena delovodkinja si preberete TUKAJ.

POZOR: MOŽNOST SOFINANCIRANJA DELOVODSKEGA IZPITA

Nedavno je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije razpisal sredstva za sofinanciranje šolnin, ki ga povzemamo v nadaljevanju:

Javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 (vsa dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu TUKAJ):
 

Objavljeno: Uradni list RS, št. 66Stran 2198 / 21. 8. 2009
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Predmet razpisa: Namen javnega povabila je izboljšanje splošne izobraženosti odraslih in dvig izobrazbene ravni do 12 let uspešno končanega šolanja, kar povečuje zaposlitvene možnosti posameznika. Cilj javnega povabila je s sofinanciranjem šolnin spodbuditi najmanj 5000 odraslih oseb k dokončanju programov formalnega izobraževanja do srednješolske ravni izobrazbe (do 5. stopnje izobrazbe) in s tem k dvigu njihovega izobrazbenega nivoja.

Rok za oddajo vlog: 31. 8. 2010
Razpisna dokumentacija: http://www.sklad-kadri.si
Dodatne informacije: martina.bandelj@sklad-kadri.si

Iz razpisa:

V Uradnem listu RS je bilo dne 21.8.2009 objavljeno javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010. Vsem, ki so ali pa bodo v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 zaključili delovodski izpit, bo lahko povrnjen del vloženih sredstev, pri čemer morajo vlagatelji izpolnjevati predpisane pogoje.  Prijave pošljejo kandidati sami neposredno na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Ob oddaji vloge mora vlagatelj k vlogi priložiti:

  • popolno in v celoti izpolnjen ter podpisan prijavni obrazec

  • izpolnjeno in podpisano IZJAVO

  • fotokopijo računa za šolnino (izdana za ustrezen namen – delovodski izpit)

  • dokazilo o plačilu tega računa (stroški morajo nastati in biti plačani za obdobje od 1.9.2007 do 31.8.2010 za v celoti opravljeni izpit)

  • potrdilo o uspešno opravljenem delovodskem izpitu (na razpis lahko kandidirajo le tiste osebe, ki so si z delovodskim izpitom dvignile izobrazbeno raven t.j. iz IV. stopnje na V. stopnjo)

  • fotokopija osebnega dokumenta iz katerega mora biti razvidna matična številka in slovensko državljanstvo (kandidirajo lahko le osebe, ki so stare od 25 do 64 let; vlagatelji morajo biti slovenski državljani)

  • če je vlagatelj prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje, mora priložiti tudi potrdilo zavoda. S potrdilom dokaže, da v obdobju, za katerega uveljavlja stroške šolnine, ni bil vključen v izobraževanje po 53.b oz. 53.c členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. 107/2006)

Vsi, ki se boste odločili javiti na razpis, si predhodno natančno preberite besedilo javnega povabila, pogoje in navodila, saj smo za vas zapisali le kratek povzetek.


ROKI ZA ODDAJO VLOG:

Vloge bo odprla in ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje direktorica sklada. Prvo odpiranje vlog je bilo dne 8.9.2009, naslednje pa vsak prvi torek v mesecu, do porabe razpoložljivih sredstev po posameznih proračunskih letih. Zadnje predvideno odpiranje vlog bo dne 2.9.2010. Na posameznem roku za odpiranje se bodo obravnavale vloge, ki so prispele v vložišče sklada vsaj dan pred predvidenim rokom za odpiranje oz. do 31.8.2010 za zadnje predvideno odpiranje.

ZGIGM kandidate samoplačnike poziva k prijavi na razpis!

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.