Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa še dva dni v javni obravnavi

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dne 15. 6. 2016 v javno obravnav podalo osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Osnutek uredbe je pripravljen z namenom, da bi uredili področje emisij hrupa zaradi obratovanja gradbišč in določili pogoje zaradi obratovanja gostinskih ali zabaviščnih lokalov v nezagrajenem ali neprekritem prostoru, če uporabljajo zvočne naprave. Pripombe in predloge lahko posredujete do srede, 22. junija 2016, na e-naslov: gp.mop@gov.si. Člani GZS ZGIGM lahko posredujete specifične pripombe na zgigm@gzs.si, da jih zbrane posredujemo na MOP.

Ozadje spremembe, povzeto po MOP:
Izvajanje gradbenih del je v predlagani uredbi obravnavano kot dejavnost, ki se izvaja občasno ter v naravnem oziroma življenjskem okolju povzroča hrup le v času gradnje. Glede na to, da se zaradi narave gradbišč in njihove občasnosti izvajanja gradbenih del tudi v drugih državah EU dovoljujejo preseganje mejnih vrednosti, ocenjujemo, da je smiselno, da se tudi v Sloveniji odločimo za uporabo takega načina obratovanja gradbišč, ki bo dopuščal gradnjo na razumen način v okviru razpoložljivih možnosti izvajanja gradnje ter po drugi strani upošteval varovanje okoliških prebivalcev pred hrupom.

Zaradi občasne narave obratovanja gradbišč kot virov hrupa so zanje v osnutku uredbe predlagane spremenjene mejne vrednosti hrupa, ki se ocenjujejo na osnovi povprečne ekvivalentne ravni hrupa v posameznem časovnem obdobju v okviru 24 urnega obdobja in ne več na osnovi dolgoročne povprečne ravni, izračunane za vsa obdobja v letu.

 
Mejne vrednosti hrupa so določene na osnovi mejnih kritičnih vrednosti kazalcev hrupa (Lnoč in Ldvn) za trajno obremenjevanje okolja s hrupom za posamezna območja varstva pred hrupom ter mejnih vrednosti kazalcev (Ldan, Lvečer, Lnoč in Ldvn) infrastrukturnih virov hrupa, saj so predpisane mejne vrednosti zaradi izvajanja gradbenih del tudi v drugih državah primerljive z omejitvami za hrup, ki ga povzroča cestni promet.

 
Ne glede na mejne vrednosti, ki so predvidene za izvajanje gradbenih del na gradbišču, pa je treba upoštevati omejitve, ki veljajo za obratovanje gradbišč v dnevnem in večernem času ter ob sobotah po 12. uri ter ob nedeljah in praznikih, ko raven hrupa (LAeq) v posameznem časovnem obdobju, ne sme presegati  50 dB(A). Obenem osnutek predvideva dodatno omejitev obratovanja gradbišč. Če je gradbišče oddaljeno manj kot 150 m od najbližje stavbe z varovanimi prostori, čezmerna obremenitev okolja s hrupom v večernem in nočnem času ni dovoljena.

 
Upravljavec vira hrupa, to je gradbišča, mora zagotoviti, da izvajanje gradbenih del ne bo povzročalo čezmerne obremenitve okolja s hrupom. Zato mora biti uporabljen tak način gradnje, ki v najmanjši možni meri obremenjuje okolje s hrupom, na gradbišču je treba prilagoditi uporabo strojev z nizko ravnjo hrupa glede na njihov čas uporabe, potrebno je zagotoviti, da so stacionarni viri hrupa nameščeni na lokacijah, ki so čim bolj oddaljene od stavb z varovanimi prostori ter ustrezno zaščiteni s protihrupnimi zasloni oziroma uporabiti vse razpoložljive ukrepe z namenom, da se zagotovi čim manjše emisije hrupa zaradi obratovanja gradbišča.

 
Glede na to, da so tudi gostinski in zabaviščni lokali v nezagrajenem ali neprekritem prostoru, ki uporabljajo zvočne naprave, predvsem v poletnem času predmet številnih pritožb, osnutek uredbe določa, da bi tudi tovrstne emisije hrupa v primeru, ko je vir hrupa aktiven le občasno, to je manj kot 20% časa vseh dnevnih obdobij v letu, skupnega časa večernih ali nočnih obdobij v letu, poslej ocenjevali na osnovi povprečne ekvivalentne ravni v posameznem časovnem obdobju v okviru 24 urnega obdobja in ne več na osnovi dolgoročne povprečne ravni, izračunane za vsa obdobja v letu.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.