Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Sprejeta Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) – spremembe tudi za gradbeni sektor

8.4.2021 je Vlada RS sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (v nadaljevanju: Uredba), ki je v veljavo stopila 24.4.2021. Razveljavlja do takrat veljavno Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Nekatere zahteve stare Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo veljajo za določeno obdobje tudi po uveljavitvi nove Uredbe. 

Vlada RS je s sprejetjem nove Uredbe v slovenski pravni red prenesla zahteve spremenjene Direktive o embalaži in odpadni embalaži (94/62/ES) iz leta 2018. Uredba o embalaži in odpadni embalaži je predpis, ki uvaja spremembe v slovenski pravni red na področju proizvodnje embalaže in ravnanja z odpadno embalažo. Novosti prihajajo za vsa podjetja, ki na trg dajejo embalažo, embalirano blago ali ki proizvajajo embalažo.

Za kaj se Uredba uporablja?

Uredba določa pravila in pogoje za proizvodnjo embalaže, njeno uporabo, dajanje na trg v Republiki Sloveniji in distribucijo ter pravila ravnanja z odpadno embalažo, katerih glavni cilj je preprečevati ali zmanjševati kakršne koli vplive embalaže in odpadne embalaže na okolje ter zagotavljati delovanje notranjega trga in preprečevati trgovinske ovire ter izkrivljanje in omejevanje konkurence.

Nova Uredba se uporablja za vso embalažo ne glede na uporabljeni embalažni material, ki se daje na trg v Republiki Sloveniji in ki se uporablja v industriji, obrti, trgovini, storitvenih in drugih dejavnostih, gospodinjstvih ali drugod. Uredba se uporablja za vso odpadno embalažo ne glede na embalažni material, ki nastane na območju Republike Slovenije v industriji, obrti, trgovini, storitvenih in drugih dejavnostih, gospodinjstvih ali drugod.

Kakšne spremembe Uredba prinaša?

Nova Uredba razveljavlja staro Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo s podaljšanji uporabe nekaterih členov stare uredbe in prinaša več novosti na področju embalaže in odpadne embalaže. Glavni namen prilagoditve oziroma sprejetja nove Uredbe je bil prenos sprememb Direktive o embalaži in odpadni embalaži, zadnjič spremenjene leta 2018.  

Novosti, ki jih uvaja nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži:

DEFINICIJE

- poleg embalaže dane na trg ureja tudi vso nastalo odpadno embalažo, ki nastane na območju Republike Slovenije;  

- uvaja novo definicijo »dajanja embalaže na trg«, ki pomeni omogočiti prvo dostopnost blaga, embaliranega v Sloveniji, na trgu, embaliranega blaga, pridobljenega v drugi državi članici EU ali uvoženo iz tretjih držav, vključno s servisno embalažo. Definicija dajanja na trg pa vključuje tudi prodajo embaliranega blaga preko interneta;

- »distributer« ni več tisti, ki dobavlja embalirano blago neposredno trgovcu, temveč se šteje le, če dobavlja embalirano blago končnemu uporabniku;

- »pridobitelj embalaže« je po novem le tista pravna oseba ali s.p., ki v okviru izvajanja dejavnosti uvozi embalažo za namen nadaljnje prodaje in v definicijo ni več vštet tisti, ki embalažo uvozi zaradi izvajanja svoje dejavnosti;

- »pridobitelja embaliranega blaga za lastno uporabo« pa je po novi definiciji tisti, ki preko interneta kupuje embalirano blago neposredno od tujega podjetja izključno za lastno uporabo v okviru izvajanja svoje dejavnosti;

- uvaja novo definicijo »sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO)«, ki določa, da proizvajalci iz 36. točke 3. člena nosijo finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje z odpadno embalažo;

- »proizvajalec« vključuje tudi tuje podjetje, ki daje embalažo na trg v RS, katero mora biti preko zastopnika vpisano v register proizvajalcev.

ZAHTEVE ZA OZNAČEVANJE EMBALAŽE

Označevanje embalaže v skladu z Odločbo Komisije 97/129/ES je v novi uredbi obvezno (9. člen). Oznaka embalažnega materiala mora biti nameščena na sami embalaži ali etiketi, pritrjeni na embalažo, in mora biti jasno vidna ter dobro čitljiva. Oznaka mora biti trajna in obstojna tudi po odprtju embalaže. Pridobitelj embalaže lahko uvaža samo embalažo, ki je označena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. Ta zahteva stopi v veljavo s 1.1.2022.

SISTEM PROIZVAJALČEVE RAZŠIRJENE ODGOVORNOSTI

Ministrstvo vzpostavi in vodi evidenco proizvajalcev (embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec ali pridobitelj servisne embalaže ali tuje podjetje, ki daje embalažo na trg v RS), kateri mora poročati podatke o embalaži, dani na trg v RS. Za proizvajalca, ki je tuje podjetje, podatke iz prejšnjega odstavka sporoči njegov pooblaščeni zastopnik. Za proizvajalca, ki svoje obveznosti PRO iz 29. člena te uredbe izpolnjuje skupaj z drugimi proizvajalci, podatke iz drugega odstavka tega člena sporoči družba za ravnanje z odpadno embalažo, ki jo je pooblastil za izpolnjevanje svojih obveznosti PRO.

Proizvajalec prvič vodi evidenco o dajanju embalaže na trg v RS na način iz 15. člena nove uredbe od 1. julija 2021. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik in družba za ravnanje z odpadno embalažo prvič sporočita ministrstvu podatke o embalaži, dani na trg v RS, iz 16. člena nove uredbe za julij, avgust in september 2021 do 30. oktobra 2021.

proizvajalci morajo po novem poskrbeti ne samo za financiranje ravnanja z odpadno embalažo, temveč morajo ravnanje z odpadno embalažo tudi zagotoviti organizacijsko. To ravnanje mora spodbujati recikliranje in druge postopke obdelave teh odpadkov.

Proizvajalec, ki je tuje podjetje, mora po novem določiti pooblaščenega zastopnika za izpolnitev svojih obveznosti PRO v Sloveniji in se morata oba vpisati v seznam proizvajalcev in oba skleniti z DROE pogodbo. Proizvajalci, ki imajo z DROE sklenjeno pogodbo, se morajo novim zahtevam prilagoditi do 24.5.2021 ali v istem roku vložiti zahtevo za vpis v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo.

Proizvajalci, ki po stari uredbi nimajo sklenjene pogodbe z DROE, morajo vložiti zahtevo za vpis v individualni sistem ali skleniti pogodbo z DROE do 24.5.2021 (30 dni od uveljavitve te uredbe). Pogodba se prvič sklene za obdobje od uveljavitve te uredbe do 31. decembra 2021.

O sklenitvi pogodbe z DROE mora proizvajalec obvestiti svoje kupce s pisno izjavo na računih ali dobavnicah ob dobavi embaliranega blaga.

Proizvajalci, ki sklenejo pogodbo z DROE, plačajo vse stroške opravljenih storitev ravnanja z odpadno embalažo, ki jih v okviru upravljanja skupnega sistema zagotavlja družba za ravnanje z odpadno embalažo v skladu s to uredbo.

Izjeme zaradi majhnih količin embalaže (<15 ton/leto) v novi uredbi ni več. Tako so vsi proizvajalci zavezani poskrbeti za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, ne glede na količine, dane na trg. Je pa dodana možnost plačevanja pavšalnih stroškov ravnanja z odpadne embalažo, ki ga določi DROE, za primere skupne letne količine embalaže manjše od 1 tone.

Stroške upravljanja skupnega sistema (DROE) plačajo po novem samo proizvajalci, ki sklenejo pogodbo z DROE. Samostojno izpolnjevanje obveznosti PRO lahko lahko izvaja proizvajalec, ki daje na trg embalažo, ki se kot odpadna šteje kot nekomunalna embalaža.

OKOLJSKI CILJI

Določeni so višji okoljski cilji predelave in recikliranja odpadne embalaže po posameznih materialih, ki morajo biti doseženi do leta 2025 in 2030. Za doseganje ciljev nove Uredbe je treba najpozneje do 31. decembra 2030 doseči recikliranje za najmanj 70 masnih odstotkov vse odpadne embalaže (55 masnih odstotkov za plastiko, 30 masnih odstotkov za les, 80 masnih odstotkov za železo in jeklo, 60 masnih odstotkov za aluminij, 75 masnih odstotkov za steklo in 85 masnih odstotkov za papir in karton). Do 31. decembra 2025 je potrebno doseči vmesne cilje recikliranja, ki so določeni malce nižje. Dokler pa niso doseženi cilji recikliranja, pa je potrebno doseči cilje predelave in recikliranja:

- predelavo, vključno z energetsko predelavo za najmanj 60 masnih odstotkov vse odpadne embalaže;

- recikliranje med najmanj 55 masnih odstotkov in največ 80 masnih odstotkov vse odpadne embalaže;

- minimalne ciljne deleže recikliranja za embalažne materiale, vsebovane v odpadni embalaži:

a) 60 masnih odstotkov za steklo,

b) 60 masnih odstotkov za papir in karton,

c) 50 masnih odstotkov za kovine,

č) 22,5 masnega odstotka za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se ponovno reciklira v plastiko,

d) 15 masnih odstotkov za les.

V novi Uredbi je spremenjen postopek ugotavljanja količin mase reciklirane odpadne embalaže. Po novem se upošteva le maso odpadne embalaže, ki je v zadevnem koledarskem letu vstopila v postopek recikliranja, v katerem se odpadni embalažni materiali dejansko ponovno predelajo v proizvode, materiale ali snovi, ki niso več odpadki.

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.