Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Posodobljen informativni dokument v pomoč pravilnemu izvajanju Uredbe 1272/2008/EC o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi ter zmesi

Uredba (ES št. 1272/2008) o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij (CLP) temelji na globalno usklajenem sistemu (GHS)  pripravljenim  v okviru Združenih narodov, njen namen pa je zagotoviti visoko raven varovanja zdravja in okolja ter prosti pretok snovi, zmesi in izdelkov.  GHS in CLP se dopolnjujeta in spreminjata zaradi novih znanj in tehničnega napredka. 

14. sprememba CLP : DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32020R0217
Spremembe se nanašajo na priloge II,III,VI, zlasti na TiO2. Uporablja se od  1. oktobra  2021. 

15. sprememba CLP: DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/182
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1182&from=SL
Uporablja se najkasneje 1. marca  2022.

16. sprememba CLP: DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU)   2021/643 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R0643
Spremembe se nanašajo na 1 del priloge VI, spremenjene so opombe za razvrstitev za rakotvornost ali mutagenost.
Uporablja se od 10. maja 2021

17. sprememba CLP: DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU)  2021/849 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.188.01.0027.01.SLV&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3ATOC
Spremembe se nanašajo na 3.del priloge VI. Začetek uporabe najkasneje  17. decembra 2022.


Uredbi CLP je bila leta 2017 dodana nova Priloga VIII za podajanje  usklajenih informacij za zagotavljanje nujne zdravstvene pomoči in preventivnih ukrepov. Predlagatelj ustvari za zmesi enolični identifikator formule (UFI) in ga z drugimi informacijami predloži Centru za zastrupitve. 
Uredba 2017/542/EC, sprememba  uredbe 2020/11/EC. Uporablja se od 1.januarja 2020. 

Informacije o kemičnih snoveh in zmeseh najdemo na etiketah in varnostnih listih
Vsebino varnostnega lista določa Uredba komisije 2015/830/EC, spremembi 2018/1881/EC in 2020/878/EC.  Varnostni list uporabnike obvešča  in zagotovla  podatke o varnem skladiščenju, ravnanju in odstranjevanju nevarnih snovi ali zmesi.

Razvrstirev nevarnih  kemikalij  po Uredbi CLP je  podlaga za označevanje kemikalij,   kozmetike, detergentov, biocidov zaščitnih sredstev, odpadkov itdPlakat  NEVARNE SNOVI IN ZMESI 
je nastal v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje/Uradom za kemikalije in GZS/Združenjem kemijske industrije. Je v skladu z Uredbo 1272/2008 in vsemi dosedanjimi spremembami zaradi novih spoznanj in tehničnega napredka. Poleg piktogramov vsebuje tudi predpisano opozorilno besedo in H stavek za vsako kategorijo nevarnosti; v posebnih kolonah so  izpisani seznami  H, P in EUH stavkov.    

Plakat OZNAČEVANJE NEVARNIH SNOVI IN ZMESI
Za trgovino, skladišča in šole je oblikovan plakat s poudarkom na etiketi in varnostnem  listu. Plakat daje tudi   informacijo o  označevanju tovorkov in vozil pri prevozu nevarnega blaga.


Plakata se dopolnjujeta. Sta velikosti A1,  tiskana  na močnejšem papirju  250g/m2 in obojestransko  plastificirana. 

Dodatne informacije : breda.kosi@gmail.com, tel 041 372 568

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.