Zbornica računovodskih servisov

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Zavezanci po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) so določeni v 4. členu zakona. Med drugimi so zavezanci tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev.

Urad za preprečevanje pranja denarja (UPPD) ima z ZPPDFT-2 pristojnosti nadzora za izvajanje inšpekcijskega nadzora pri zavezancih na kraju samem za izboljšanje sistema nadzora in učinkovitejše sankcioniranje.


Računovodski servisi morajo kot zavezanci po ZPPDFT izvajati zakonsko predpisane ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. 
Naloge, ki jih morajo v zvezi s tem izvajati, so predvsem:
- izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (pregled stranke),
- sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu,
- imenovanje pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo,
- skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje delavcev oziroma delavk ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem predpisanih nalog po ZPPDFT,
- pripravo seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter
- izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah ZPPDFT in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.

 ZRS nudi naročilo prenovljenega paketa vzorcev notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-2, ki ga lahko naročijo le člani ZRS >>

 

Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov

Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov, avgust 2018
- Priloga I: Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja pranja denarja
- Priloga II: Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja financiranja terorizma
- Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma, feb. 2024

Vzorci dokumentov:

- Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih (vir: UPPD)
Obrazci za sporočanje podatkov Uradu RS za preprečevanje pranja denarja za zavezance iz prvega in drugega odstavka 4. člena ZPPDFT (vir: UPPD)
- Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati varni daljinsko upravljani ali elektronski postopki in sredstva za identifikacijo, julij 2023

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2)

V Uradnem listu RS št. 48 z dne, 4. 4. 2022 je bil v Uradnem Listu objavljen nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je 5. 4. 2022 stopil v veljavo.

Ključne novosti so:

 • uvedba novih definicij za potrebe prenosa Direktive (EU) 2019/1153 in Direktive (EU) 2019/2177 ter izvajanja Uredbe (EU) 2018/1672;
 • uskladitev kategorije zavezancev, ki opravljajo storitve v zvezi z virtualnimi valutami, s priporočili Projektne skupine za finančno ukrepanje (angleško Financial Action Task Force – FATF);
 • določba, ki celoviteje ureja izvajanje zakonskih obveznosti zavezancev s pomočjo zunanjih izvajalcev;
 • izrecna zahteva za dokumentiranje ravnanja zavezanca v primeru nezmožnosti izvedbe pregleda stranke v skladu z zakonom;
 • uvedba novega, nereguliranega pregleda stranke brez osebne navzočnosti v primeru ugotovljenega neznatnega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma;
 • rahljanje zahtev oziroma pogojev v zvezi z videoelektronsko identifikacijo in širjenje možnosti uporabe tega načina ugotavljanja in preverjanja istovetnosti;
 • uvedba možnosti, da se pod določenimi pogoji omogočijo drugi varni daljinsko upravljani ali elektronski postopki za identifikacijo;
 • jasnejše določbe glede obsega pridobivanja podatkov o dejanskem lastniku v primeru poenostavljenega pregleda stranke;
 • črtanje zahteve, da zavezanci izvajajo ukrepe poglobljenega pregleda stranke, če je njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec politično izpostavljena oseba;
 • razširitev omejitve gotovinskega poslovanja na izplačila nad zakonsko določenim mejnim pragom ter razširitev izjeme o uporabi določb o omejitvah gotovinskega poslovanja na banke, hranilnice in menjalce;
 • uskladitev pogojev za prenos osebnih podatkov v tretje države s Splošno uredbo o varstvu podatkov;
 • obveznost imenovanja pooblaščenca skupine in enega ali več namestnikov ter obveznost izpolnjevanja pogojev za pooblaščenca in namestnika pooblaščenca oziroma pogojev za notranjo kontrolo, tudi kadar ima zavezanec manj kot štiri zaposlene pa kljub temu imenuje pooblaščenca in namestnike oziroma izvaja notranjo kontrolo;
 • dodajanje pristojnosti urada na področju preprečevanja širjenja orožja za množično uničevanje;
 • krajšanje skrajnega roka za predložitev podatkov, informacij in dokumentacije uradu na podlagi zahteva zavezancu za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih;
 • ureditev možnosti dostopa Europola do finančnih informacij in finančnih analiz, namena uporabe teh podatkov ter sodelovanja Urada z Europolom v skladu z Direktivo (EU) 2019/1153;
 • uskladitev določb glede obsega izvajanja nadzornih nalog organov po tem zakonu in jasnejša razmejitev glede pristojnosti ugotavljanja in sankcioniranja kršitev poslovnih subjektov v zvezi z ugotavljanjem podatkov o dejanskih lastnikih in vpisovanjem teh podatkov v register dejanskih lastnikov med navedenimi nadzornimi organi;
 • dopolnitev pristojnosti Urada za potrebe učinkovitega nadzora nad izvajanjem obveznosti poslovnih subjektov v zvezi z ugotavljanjem podatkov o dejanskih lastnikih in vpisovanjem teh podatkov v register dejanskih lastnikov;
 • prilagoditev višine glob glede na gospodarsko moč subjekta;
 • znižanje spodnje meje razpona glob pri splošnih prekrškovnih določbah, ki veljajo za vse zavezance;
 • določitev prekrška zaradi neodzivnosti v zvezi z zahtevami nadzornih organov po predložitvi podatkov, informacij in dokumentacije v zvezi z opravljanjem nadzornih nalog po tem zakonu.
  Vir: GOV.SI

 

Gradivo z izobraževanj ZRS:

- Gradivo s posveta ZRS: Preprečevanje pranja denarja - spremembe zakona in aktualna vprašanja, oktober 2022
Gradivo s posveta ZRS: Preprečevanje pranja denarja  - spremembe zakona in aktualna vprašanja, september 2020
- Gradivo s posveta ZRS na temo pregleda smernic za izvajanje ZPPDFT-1, november 2018
- Gradivo z 11. Zbora članov ZRS: Predstavitev novih Smernic za izvajanje ZPPDFT-1, oktober 2018
- Gradivo z 10. Zbora članov ZRS: Preprečevanje pranja denarja – zakaj smo zavezanci, kako se organizirati, oktober 2017
Gradivo s posveta ZRS z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja, maj 2017
Gradivo s posveta ZRS z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja, april 2011
Gradivo s posveta ZRS o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma z UPPDnovember 2009

Gradivo s posvetov ZRS je dostopno le članom Zbornice računovodskih servisov na zaprtih spletnih straneh.


Pripeti dokumenti