Zbornica računovodskih servisov

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma


Zavezanci po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) so določeni v 4. členu zakona. Med drugimi so zavezanci tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev.

Urad za preprečevanje pranja denarja (UPPD) ima z ZPPDFT-1 pristojnosti nadzora za izvajanje inšpekcijskega nadzora pri zavezancih na kraju samem za izboljšanje sistema nadzora in učinkovitejše sankcioniranje.


Računovodski servisi morajo kot zavezanci po ZPPDFT izvajati zakonsko predpisane ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Naloge, ki jih morajo v zvezi s tem izvajati, so predvsem:
- izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (pregled stranke),
- sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu,
- imenovanje pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo,
- skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje delavcev oziroma delavk ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem predpisanih nalog po ZPPDFT,
- pripravo seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter
- izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah ZPPDFT in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.

Zato smo na ZRS kot podporo poslovanja računovodskih servisov pripravili:

Dostop do zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.


Pripeti dokumenti