Zbornica računovodskih servisov

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Zavezanci po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) so določeni v 4. členu zakona. Med drugimi so zavezanci tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev.

Urad za preprečevanje pranja denarja (UPPD) ima z ZPPDFT-1 pristojnosti nadzora za izvajanje inšpekcijskega nadzora pri zavezancih na kraju samem za izboljšanje sistema nadzora in učinkovitejše sankcioniranje.


Računovodski servisi morajo kot zavezanci po ZPPDFT izvajati zakonsko predpisane ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. 
Naloge, ki jih morajo v zvezi s tem izvajati, so predvsem:
- izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (pregled stranke),
- sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu,
- imenovanje pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo,
- skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje delavcev oziroma delavk ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem predpisanih nalog po ZPPDFT,
- pripravo seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter
- izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah ZPPDFT in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.

 ZRS nudi naročilo paketa vzorcev notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-1, ki ga lahko naročijo le člani ZRS >>

 

Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov

Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov, avgust 2018
- Priloga I: Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja pranja denarja
- Priloga II: Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja financiranja terorizma
Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma, avgust 2021

Vzorci dokumentov:

- Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih (vir: UPPD)
Obrazci za sporočanje podatkov Uradu RS za preprečevanje pranja denarja za zavezance iz prvega in drugega odstavka 4. člena ZPPDFT (vir: UPPD)

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 20. oktobra 2016 sprejel Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). Z novim ZPPDFT-1 se v slovenski pravni red prenaša četrta evropska Direktiva 2015/849/EU z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma. Poleg tega novi ZPPDFT-1 zasleduje tudi cilj uskladitve slovenskega pravnega reda s splošno uveljavljenimi mednarodnimi standardi na tem področju, zlasti z novimi Priporočili Projektne skupine za finančno ukrepanje – Financial Action Task Force (FATF) iz leta 2012, ki jih morajo države upoštevati pri izvajanju ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter po novem tudi financiranja orožja za množično uničevanje.

Ključne novosti ZPPDFT-1 so:
- vzpostavitev Registra dejanskih lastnikov za zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov,
- pooblastilo Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za izvajanje inšpekcijskega nadzora pri zavezancih na kraju samem za izboljšanje sistema nadzora in učinkovitejše sankcioniranje,
- uveljavitev pristopa, ki temelji na tveganju (t.i. Risk-based-approach), kar bo pripomoglo k večji učinkovitosti izvajanja ukrepov tako na nivoju zavezancev kot tudi na državnem ter evropskem nivoju,
- uvedba širše definicije politično izpostavljenih oseb, ki bo poleg tujih zajela tudi domače politično izpostavljene osebe,
- znižanje meje za sporočanje gotovinskih transakcij s 30.000 EUR na 15.000 EUR, kar bo po pričakovanjih imelo preventivni oziroma odvračilni učinek in tako tudi predstavljalo večjo oviro za izvajanje nezakonitih dejavnosti,
- možnost ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke, ki je fizična oseba, brez njene osebne navzočnosti z uporabo video elektronske identifikacije,
- razširitev možnosti uporabe sredstva elektronske identifikacije (prej kvalificirano digitalno potrdilo) pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti stranke tudi na zakonite zastopnike pravnih oseb ter pooblaščence vseh strank,
- razširitev nabora zavezancev za izvajanje ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Gradivo z izobraževanj ZRS:

- Gradivo s posveta ZRS: Preprečevanje pranja denarja  - spremembe zakona in aktualna vprašanja, september 2020
- Gradivo s posveta ZRS na temo pregleda smernic za izvajanje ZPPDFT-1, november 2018
- Gradivo z 11. Zbora članov ZRS: Predstavitev novih Smernic za izvajanje ZPPDFT-1, oktober 2018
- Gradivo z 10. Zbora članov ZRS: Preprečevanje pranja denarja – zakaj smo zavezanci, kako se organizirati, oktober 2017
Gradivo s posveta ZRS z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja, maj 2017
Gradivo s posveta ZRS z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja, april 2011
Gradivo s posveta ZRS o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma z UPPDnovember 2009

Gradivo s posvetov ZRS je dostopno le članom Zbornice računovodskih servisov na zaprtih spletnih straneh.


Pripeti dokumenti