Zapri

Novice


Arhiv: Poročilo z dogodka Razvrščanje, pakiranje in označevanje materialov pri proizvodnji cementa in betona (po 1.6.2015), pri vgrajevanju betona ter zagotavljanje varnosti zaposlenih

Na panožni praktični delavnici, ki jo je organizirala GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala na GZS  dne 5.5.2015 skupaj z Uradom za kemikalije, ZAG, IJS, OZS, UKC in VZD ZBORNICO, smo bodočim zavezancem predstavili nove obveze po uredbi CLP 1272/2008, ki stopi v polno veljavo s 1.6.2015, kar je sicer zadnji rok za razvrstitev in označitev zmesi v skladu s kriteriji uredbe CLP.

Uvodoma je navzoče pozdravila predstavnica GZS ZGIGM, Valentina Kuzma, in na kratko predstavila kazalnike poslovanja izbranih dejavnosti IGM in delovanje GZS ZGIGM. Uredba bo po novem lahko zavezovala ca. slovenskih 80 podjetij registriranih za dejavnosti 23.6. - Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca - in ca. 60 slovenskih samostojnih podjetnikov registriranih za dejavnost 23.5 -  Proizvodnja cementa, apna, mavca pa 2 podjetji ter dodatno uvoznike, dobavitelje, distributerje in nadaljnje uporabnike.

Nadaljevali sta predstavnici iz Urada za kemikalij, Semira Mehić Hajrlahović in Tatjana Humar-Jurič in predstavili kaj bo zavezancem treba spoštovati po 1.6.2015 vezano na CLP uredbe 1272/2008. Poudarili sta, da so zmesi, ki so bile dane v promet (v Sloveniji ali kaki drugi EU članici) pred 1.6.2015, lahko razvrščene in označene „po starem“ še do 1.6.2017. Enako velja za varnostni list – le ta se ne spreminja!  Če razpolagate z dokazilom (npr. dobavnico, račun, pogodba o nakupu…), da je bila vaša zmes dana v promet (v Sloveniji ali v kateri drugi EU članici) pred 1.6.2015. Torej po 1.6.2015  te zmesi, ki jo imate v skladišču oz. jo dajete v promet (v Sloveniji), ni treba razvrstiti in označiti »po novem«, pač pa to lahko storite šele s 1.6.2017. Za zmesi, dane v promet (v Sloveniji ali kaki drugi EU članici)  po 1.6.2015, pa se bo  moralo razvrstiti in označiti „po novem“. Enako velja za varnostni list – pripraviti ga bo potrebno na novo! Urad za kemikalije zavezancem ponuja strokovno pomoč pri pripravi le-tega. Posebna pozornost velja za snovi in zmesi, za katere se uporablja člen 29(3)- odstopanja od standardiziranega označevanja – dobavljene kemikalije brez embalaže (cement in beton, pripravljena za uporabo, v mokrem stanju). Dejali sta, da so možnosti posredovanja podatkov (ki bi sicer morali biti na etiketi) za cement in beton, pripravljena za uporabo, v mokrem stanju,  brez embalaže, ki bi sicer morali biti na etiketi lahko ali na računu, ali na letaku ali preko e-pošte, če dostava ni izvedena sočasno z nakupom, kupec (uporabnik) lahko dobi relevantne informacije o označevanju  (ki bi morali biti na etiketi)! Za več informacij, ki jih iščejo zavezanci, pa sta jih usmerili na ECHA: http://echa.europa.eu/sl/ ali URSK: http://www.uk.gov.si/. GZS z Uradom za kemikalije tudi pripravlja plakate novih in starih oznak za označevanje kemikalij. Informativni plakat velikosti A1 bo proti plačilu na voljo v juniju 2015, v obliki lista A3 pa bo na voljo brezplačno. Različne tovrstne publikacije, vam bodo nedvomno pomagale postati boljši delavec oziroma tudi boljši strokovnjak za ravnanje s kemikalijami. Veliko uporabnih informacij se najde tudi na Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu.

Ker je delavnica naslavljala kemikalije, njihove zmesi, ter rokovanje zaposlenih z njimi, je sledila  izčrpna predstavitev vloge in dela varnostnih inženirjev s strani predsednika Zbornice varnosti in zdravja pri delu Janeza Fabijana. Delodajalec lahko opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu poveri zunanjim strokovnim službam, ki imajo dovoljenje za delo po tem zakonu, kadar teh nalog  ne more zagotoviti s svojimi strokovnimi delavci. Sledila je obširna predstavitev izvajanja nalog po veljavi zakonodaji.

Ker cement in njegove mešanice lahko vsebujejo tudi (vodotopni) krom, in kako ga potem identificirat je sledila s strani Line Završnik z Zavoda za gradbeništvo. Opomnila je, da za zmanjšanje vsebnosti vodotopnega kroma (VI) lahko dodajo reducenti. Reducenti preprečujejo raztapljanje kroma (VI) v vodi. Reducenti, ki se uporabljajo v državah EU so različni železov sulfat, kositrov sulfat, antimonovi oksidi, kositrov klorid, natrijev sulfid.

Radmila Milačič z Instituta Jožef Stefan je predstavila krom in njegove kemijske oblike ter kroženje le teh v različnem okolju in mediju ter pod različnimi pogoji. Kako nevarne so oblike kroma za živa bitja in ljudi ter kako se jim izogniti pri delu je predstavila Marija Jamšek s centra za zastrupitve opri UKC in dejala, da je pravilna osebna varovalna oprema in primerno ravnanje z njo pogoj, da se možnost obolenja zaposlenih zmanjša na najmanjšo možno.

Da je beton vendarle še vedno edini »vsemogočni« in skoraj povsod uporabni gradbeni material je nadaljevala  Lojzka  Reščič iz Združenja za beton. V združenju pripravljajo osnutek varnostnega lista in etikete  za betone ter navodila betonarnam za prehod na nove zahteve. V Slovenskih cementarnah se reducira vodotopni šest valentni krom že od leta 2005, vendar je bilo uporabljeno določilo uredbe REACH, da ni potrebno reducirati cementov, če se uporabljajo v avtomatiziranih procesih, kjer delavci ne pridejo v stik s cementom, tako, da je bil reduciran samo cement v vrečah, cement v razsutem stanju pa ne. Isto prakso uporabljajo tudi nekatere druge države EU. Verjetno pa bo treba zaradi zaostrovanja zahtev glede nevarnih snovi tudi v Sloveniji reducirati vse cemente, čemur se bo cementna industrija prilagodila.

Kaj vse zmore beton in kako lahko postane »zelen« pa je predstavila Ana Mladenović z Zavoda za gradbeništvo. Razložila je zanimivo in premišljeno dobro prakso uporabe recikliranega potencialno nevarnega gradbenega materiala (z imobilizacijo) za nove namene, kot vrsto betona. Pri tovrstnih »zelenih betonih« je udeležence napotila na možnost izdaje slovenskega tehničnega soglasja in jih opomnila, da so možnosti za ponovno uporabo gradbenih odpadkov (vgrajene v zeleni beton) neskončne.

Plakati za tiskanje Razvršcanje in oznacevanje nevarnih kemikalij po CLP Uredbi (1272/2008/ES) verzija 1, verzija 2Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.