Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Ob informativnih dnevih: ZAKAJ JE PRIHODNOST V GRADBENIŠTVU


Gradbeništvo je temeljna gospodarsko dejavnost, ki sega daleč v zgodovino in ki se ji tudi prihodnosti ni treba bati. V slovenskem gradbeništvu se po več letni krizi razmere urejajo in dejavnosti se odpira svetlejša perspektiva, ki prepoznava v gradbeni panogi tudi poklice prihodnosti. O tem govorijo tudi številke:

Rast števila zaposlenih v gradbeništvu v letu 2018: Od januarja do novembra je znašala rast 6.863 zaposlenih; v novembru 2018 natančno 61.0019 zaposlenih
Vir: https://pxweb.stat.si/pxweb/igraph/MakeGraph.asp?gr_type=0&gr_width=700&gr_height=500&gr_fontsize=12&menu=y&PLanguage=2&pxfile=0700921S201921535114.px&wonload=700&honload=500&rotate=

Rast plač v panogi: 3,5 % rast neto plače v letu 2018 glede na leto 2017
Vir: SURS https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7932

Rast dodane vrednosti v panogi: Gradbeništvo je lani v dodani vrednosti zavzemalo 5,8 %-delež (v 2017 5,5-%)
Vir: SURS

Bruto investicije v osnovna sredstva v letu 2018 rastejo: Investicije v zgradbe in objekte so se lani v prvih treh četrtletjih izraziteje povečale investicije v nestanovanjske zgradbe (+19, investicije v stanovanja pa za 5 %)
Vir: SURS

Raste vrednost gradbenih del: Vrednost opravljenih gradbenih del za za 5,9 % višja kot v decembru 2017
Vir:  https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7951

Potreba po zaposlovanju v gradbeni panogi raste: Januarja 2019 je bilo v gradbeništvu veljavnih 10.134 delovnih dovoljenj, kar je za 67 % več kot jih je bilo januarja 2018. Slovenski gradbeni delodajalci opažajo pomanjkanje kvalificiranih in nekvalificiranih delavcev v državi in širši regiji. S tem namenom tudi ustanavljajo lastne interne »akademije znanja« (v luči zagotavljanja nišnih spretnosti in znanj, rednega (do)usposabljanja zaposlenih, uvedbo sistema mentorstva ipd.) in vedno več podjetij namenja posebno pozornost vseživljenjskemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih!
Vir: GZS ZGIGM

Gradbena panoga digitalizira poslovni proces in postaja vse bolj napredna: Uporaba koncepta in tehnologij BIM
Vir: http://www.fiec.eu/en/themes-72/bim.aspxhttp://sibim.si/  

V gradbeništvu je dogovorjen nacionalni in evropski socialni dialog: V Sloveniji je sprejeta sodobna kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti - KPGD.
Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP428, https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Socialni-pano%C5%BEni-dialog-in-kolektivna-pano%C5%BEna-pogodba/Kolektivna-pogodba-gradbenih-dejavnosti
Na EU ravni vodita socialni dialog 2 partnerja: FIEC in EFBWW
Vir: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&langId=en&intPageId=1831

Sistem izobraževanja in usposabljanja za gradbene poklice v Sloveniji je zelo širok, raznovrsten, kakovosten in prepoznan tudi v tujini: Poklicne, srednje strokovne šole, na novo uveden sistem vajeništva, višje šole ter fakultete ponujajo širok nabor kvalifikacij od 3. do 10. ravni po ogrodju slovenskih kvalifikacij. Ustanove omogočajo in spodbujajo mobilnost mladih in nabiranje izkušenj v tujini. Pedagoški koncepti se prenavljajo in primerjajo s tujino, odprt kurikul (v srednje strokovnih šolah) v izobraževalnih ustanovah omogoča letno dodajanje vsebin kot jih potrebuje gospodarstvo. Novi Gradbeni zakon spodbuja zaposlovanje gradbenih strokovnjakov - vodij del.
Vir: iskalnik SOK

Prihodnja rast zaposlenih (v%) v gradbenem sektorju med državami članicami v obdobju 2016–2030, CEDEFOP

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.