Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Kako do skoraj nič-energijskih stavb iz trajnostnih materialov, 19.4.2024, na sejmu Megra

DOGODEK: javna konferenca, organizator GZS ZGIGM

🏢 Datum: 19. aprila 2024
 Čas: 10.00-13.30
📍 Lokacija: sejem MEGRA-MEDNARODNI SEJEM GRADITELJSTVA, Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, dvorana 2.

Jutranja kava in registracija udeležencev na dogodku od 9:30 dalje.

Pregled aktualnih tem povezanih z gradnjo skoraj ničenergijskih stavb in trajnostnimi gradbenimi materiali.  Ste vedeli, da stavbe trenutno prispevajo 39 % svetovnih emisij ogljika, povezanih z energijo. Od tega 28 % predstavljajo emisije iz obratovanja, ki nastanejo zaradi energije, potrebne za ogrevanje, hlajenje in napajanje stavb. Preostalih 11 % emisij izvira iz proizvodnje materialov in izvajanje gradbenih aktivnosti.

POZOR: Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem usposabljanju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev pri IZS. 

AGENDA:

10.00-10.05

Pozdrav udeležencev

mag. Gregor Ficko, direktor
GZS ZGIGM

10.05-10.15

Nove brezplačne spletne učne CAPABLE vsebine za (trajnostno) in uspešno prenovo stavb

mag. Valentina Kuzma
GZS ZGIGM

10.15-10.35

Predstavitev smernic za nizko-ogljične stavbe slovenskih stanovanjskih skladov

David Božiček
UL FGG & GZS ZPN

10.35-
11-00

Izkušnje in izzivi gradnje večstanovanjskih sNES stavb

Tanja Gašperšič, 
univ.dipl.inž.arh.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

11.00-11.20

Pregled zakonodaje na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji s poudarkom na gradbeništvu

Maj Rožmanec
GZS SOPE

11.20-12.00

ODMOR

 

12.00-12.20

Informacijska platforma in okoljsko označevanje proizvodov

Leni Pernar, mag. manag. traj. razvoja, arhitektka
MNVP

12.20-12.40

Predstavitev pogojev, načina ter časovnega in finančnega obsega pridobivanja okoljske deklaracija gradbenega proizvoda EPD (okoljska oznaka tipa 3 za gradbene proizvode)

mag. Barbara Treppo Mekiš
ZAG

12.40-13.00

Portfelj ukrepov za krožno razogljičenje kot vzvod za uveljavitev trajnostne gradnje

Jasmina Karba, univ. dipl. inž. gradb.
MOPE

13.00-13.20

Predstavitev načrta ozelenjevanja gradbenih kvalifikacij na ravneh 3-6 SOK in sodelovanja s podjetji ter ostale reforme sistemov s strani CPI

Barbara Kunčič Krapež
CPI RS

13.20-13.30

Predstavitev SEETHEKSILLSnačrt za spremembe zakonodaje v podporo energetsko učinkoviti in trajnostni gradnji stavb

mag. Valentina Kuzma
GZS ZGIGM


Kotizacije ni. Za obiskovalce dogodka je vstopnica na sejem brezplačna.
Prijave obvezne! 
PRIJAVE>>>
Dogodek se bo fotografiral in deloma posnel.

*****************************************************************************

OPIS PREDAVATELJEV:

Jasmina Karba, univ. dipl. inž gradb., zaposlena na Direktoratu za okolje MOPE. Področja delovanja:  vključevanje ciljev okoljske politike v druge politike, upravljanje sistema obvladovanja nevarnosti večjih nesreč z nevarnimi snovmi (SEVESO III) v Sloveniji, vodenje projekta Razogljičimo Slovenijo z modelom sistemskega prehoda Deep Demonstration.  

Barbara Krapež Kunčič.  V preko 20 ih letih je vodila več kot 10 različnih evropskih projektov in sodelovala pri več kot 15 različnih projektih na področju vrednotenja neformalnega učenja in razvoja kvalifikacij za trg dela. Kot nacionalna evalvatorka je sodelovala v projektu Erasmus + KA3 GOAL, ki je spremljal svetovalno dejavnost  v izobraževanju odraslih in pripravil priporočila državam za vključevanje svetovanja v izobraževanju odraslih v nacionalne politike. Ima  bogate izkušnje z implementacijo politik na področju razvoja poklicnih kvalifikacij za trg dela, vrednotenja neformalnega učenja ter sistema Nacionalnih poklicnih kvalifikacij.   Od leta 2004 sodeluje pri usposabljanju članov komisij za uporabo različnih metod ocenjevanja znanj in spretnosti, vključno z osebno zbirno mapo  ter svetovalcev, ki mentorirajo kandidate pri sestavi osebne zbirne mape za pridobitev NPK. Je avtorica in soavtorica gradiv s področja kvalifikacijskih sistemov, spremljanja sistema Nacionalnih poklicnih kvalifikacij, vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti.


Lena Pernar je usposobljena strokovnjakinja na področju trajnostne gradnje in arhitekture. Njena kariera obsega bogate izkušnje pri pripravi javnih naročil, kjer uporablja svoje znanje in veščine za spodbujanje trajnostnih praks v gradbeništvu. Kot projektantka arhitekture je Lena Pernar znana po svojem pristopu, ki združuje estetiko z ekološkimi in trajnostnimi načeli, s čimer prispeva k razvoju bolj zelenega in trajnostno usmerjenega bivalnega okolja v Sloveniji.
David Božiček je študent doktorskega študija Grajeno okolje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se primarno ukvarja s področjem vrednotenja okoljskih vplivov stavb z metodo ocenjevanja življenjskega cikla – LCA (Life Cycle Assessment). Ostalo raziskovalno delo se nanaša na energijsko učinkovitost stavb, toplotno udobje in razvojem trajnostnih rešitev v stavbah. Raziskovalne izkušnje dopolnjuje s strokovnimi izkušnjami iz industrije, kjer je pri razvoju in implementaciji vakuumsko izolacijskih panelov (VIP) deloval kot razvojni tehnolog podjetja Turna d.o.o.. Njegovo pedagoško delo obsega poučevanje pri vajah predmetov s področja načrtovanja stavbnega ovoja, energijske učinkovitosti, prenove stavb ter vrednotenja trajnosti v stavbah.

Tanja Gašperšič, vodja Službe za investicije na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, z bogatimi izkušnjami vodi projekte gradnje stanovanjskih stavb z neprofitnimi stanovanji. Njeno delo temelji na zavezanosti zagotavljanju kakovostnega in dostopnega bivanja, skozi razvoj in izvajanje investicijskih projektov, ki naslavljajo stanovanjske potrebe v skupnosti.

Barbara  Treppo Mekiš je izkušena strokovnjakinja z bogatimi izkušnjami na področju pregledovanja stavb, premostitvenih objektov in gradbenih materialov. Njeno strokovno znanje in izkušnje segajo tudi na področje okoljskih izračunov in ocen življenjskega cikla (LCA). Kot ena ključnih oseb v ekipi ZAG, Oddelek za gradbeno fiziko, se spozna na postopek pridobivanja okoljskih deklaracij izdelkov (EPD). EPD so preverjeni in mednarodno priznani dokumenti, ki poročajo o LCA izdelka in upoštevajo standard SIST/ EN 15804+A2. Barbarino znanje pri pripravi teh EPD ni omejeno le na tehnične vidike, temveč vključuje tudi razumevanje področja uporabe in vidikov, ki so zanimivi za stranke. Ta celostni pristop zagotavlja, da EPD, ki jih pripravi program ZAG EPD, zadosti potrebam in pričakovanjem strank. Njeno dobro poznavanje širšega področja, vključno z standardi ISO 14040, ISO 14044 in EN 15804, je ključnega pomena za podporo strankam. Barbarina vloga v postopku pridobivanja EPD je večplastna. Pomaga pri določitvi obsega in števila analiz, poskrbi, da se za analizo LCA zbere podatke karseda učinkovito ter pomaga pri interpretaciji rezultatov stranki. Za svoje delo je bila kot del LCA ekipe dve leti zapored v skupini nagrajenih ekip po izboru SRIP Krožno gospodarstvo.

 

 

Maj Romanec. 

Maj Rožmanec. Po izobrazbi je diplomiran inženir metalurgije. Zaposlen je na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer je svetovalec  v Službi za okolje, podnebje in energijo ter Združenju kovinskih materialov in nekovin. Njegovo delo pokriva širok spekter področij v katerih je zaposlen, predvsem na področju energetsko intenzivnega sektorja in industrije materialov. Sodeluje tudi v številnih projektih s širokim naborom tem, od projektov kot je VIRIDI, katerega cilj je okrepiti prehod na krožno in z viri učinkovito gospodarstvo, do projekta SRIP MATPRO (Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti).

Gregor Ficko. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani gradbeništva z zaključnim magistrskim študijem gradbeništva. Po zaključku študija se je kot mlad inženir zaposlil v gradbeni operativi in sicer v GIP Gradis Ljubljana, kjer se je zelo hitro začel ukvarjati s projektnim vodenjem pri graditvi objektov. V tem času je sodeloval pri operativnem izvajanju in vodenju številnih velikih investicijskih projektov industrijskih, stanovanjsko-poslovnih in hidroenergetskih gradenj. Od leta 1994 je pri Družbi za državne ceste d.o.o. aktivno sodeloval pri operativnem izvajanju nacionalnega programa izgradnje avtocest, kjer se je ukvarjal s pripravo projektno-tehnične, investicijske, razpisne in planske dokumentacije ter vodenjem strokovnega nadzora nad gradnjo avtocest v Mariboru in okolici. Leta 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za promet kot vodja sektorja za avtoceste, leta 2008 pa je prevzel vodenje Direkcije RS za ceste, kjer je bil zadolžen za vodenje, načrtovanje, organiziranje in usklajevanje upravnega in strokovno-projektnega dela direkcije na več kot 6.000 km državnega cestnega omrežja. V začetku leta 2015 je vodil podjetje JKP Radlje ob Dravi, oktobra 2020 je nastopil na mesto direktorja GZS organizacijske enote, Zbornice za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala. Njegove naloge so organizacija dela združenja dejavnosti v skladu z interesi in potrebami upravnega odbora, vzpostavitev področnih delovnih skupin, sodelovanje v organih GZS, aktivno sodelovanje v socialnem dialogu gradbenih dejavnosti in vsebini KPGD, razvoj sektorske politike in sodelovanja z javnimi organi, oblikovanje sektorskih stališč, posredovanje medijskih informacij, priprava dopisov za ministrstva in vsebinsko vključevanje v procese sprememb zakonodajnih aktov. Organizira redna srečanja s člani in oblikuje njihove skupne in posebne interese, člane in potencialne člane zbornice obiskuje na terenu zato je seznanjen z aktualno sektorsko problematiko in se nanjo tudi odziva.

Valentina Kuzma. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva (UL FGG, 2003), svoje znanje je nadgradila s podiplomskim interdisciplinarnim magistrskim študijem - Varstvo okolja (UL FGG, 2016). Poklicno pot je leta 2004 začela v projektivi (nizkogradnja), nadaljevala z izdelavo dokumentov iz postopka presoje vplivov na okolje (PVO), nekaj let sodelovala pri razvoju nepremičninskih projektov v Sloveniji in na Balkanu, zastopala investitorja pri finalizaciji izgradnje in primopredaji večje poslovne stavbe v Ljubljani. Od leta 2009 je del strokovne službe GZS ZGIGM. Uspešno je koordinirala 3 mednarodne večje projekte in sodelovala v več kot 40 sektorsko usmerjenih mednarodnih projektih v podporo krepitvam zmogljivosti virov socialnih partnerjev, promociji gradbenih dejavnosti, strateških usmeritvah dejavnosti, vseživljenjskemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih s področij: digitalizacija podjetja in poslovnih procesov, digitalna transformacija sektorja, vpeljava BIM, krepitev digitalnih kompetenc, prehod na krožno gospodarstvo, ozelenitev gradbenih dejavnosti in vključevanje gradbenih podjetij v zeleno javno naročanje gradenj, znamčenje podjetij, pridobivanje delovnih izkušenj v tujini, varnost in zdravja pri delu, etc.
Od 2011 predseduje Področnemu odboru za poklicne standarde GRADBENIŠTVO IN RUDARSTVO pri Centru za poklicno izobraževanje RS. Od leta 2021 predseduje tudi Svetu za tehnične ocene in soglasja pri ZAG. Aktivno deluje v 3 mednarodnih delovnih skupinah pri FIEC (zaposlovanje, PIU, VZD: področja socialnega dialoga gradbene dejavnosti na evropski ravni).  Pripravlja strokovna besedila za objave v medijih s področja delovanja GZS ZGIGM. Je (so)avtorica več strokovnih tiskovin - monografij:  Podpora socialnemu dialogu za učinkovitost gradbenega sektorja v prihodnosti, Sistem kvalifikacij na področju gradbeništva, arhitekture, prostorskega načrtovanja in urbanizma, idr.

*****************************************************************************

URADNI NASLOV DOGODKA kot v objavi na spletišču sejma Megra 2024

Kako do skoraj nič-energijskih stavb iz trajnostnih materialov

 »
Krepitev zmogljivosti javnih organov za soočanje z izzivi obnove javnih stavb«

Zaključna konferenca projekta CAPABLE

Organizator: GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

 

Trajnostnostne energijske spretnosti v gradbeništvu: vidne, uporabne, potrjene

Okrogla miza projekta SEETHESKILLS za deležnike v gradbenem sektorju

Dodatne info:
Strokovna služba GZS ZGIGM: zgigm@gzs.si, 01 5898 246, 01 5898 242


Tanja Gašperšič, vodja Službe za investicije na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, z bogatimi izkušnjami vodi projekte gradnje stanovanjskih stavb z neprofitnimi stanovanji. Njeno delo temelji na zavezanosti zagotavljanju kakovostnega in dostopnega bivanja, skozi razvoj in izvajanje investicijskih projektov, ki naslavljajo stanovanjske potrebe v skupnosti.
Tanja Gašperšič, vodja Službe za investicije na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, z bogatimi izkušnjami vodi projekte gradnje stanovanjskih stavb z neprofitnimi stanovanji. Njeno delo temelji na zavezanosti zagotavljanju kakovostnega in dostopnega bivanja, skozi razvoj in izvajanje investicijskih projektov, ki naslavljajo stanovanjske potrebe v skupnosti.
Tanja Gašperšič, vodja Službe za investicije na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, z bogatimi izkušnjami vodi projekte gradnje stanovanjskih stavb z neprofitnimi stanovanji. Njeno delo temelji na zavezanosti zagotavljanju kakovostnega in dostopnega bivanja, skozi razvoj in izvajanje investicijskih projektov, ki naslavljajo stanovanjske potrebe v skupnosti.
Tanja Gašperšič, vodja Službe za investicije na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, z bogatimi izkušnjami vodi projekte gradnje stanovanjskih stavb z neprofitnimi stanovanji. Njeno delo temelji na zavezanosti zagotavljanju kakovostnega in dostopnega bivanja, skozi razvoj in izvajanje investicijskih projektov, ki naslavljajo stanovanjske potrebe v skupnosti.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.