Sekcija bioplinarjev

AKTIVNI ČLANI

Petrol d.d., Panvita Ekoteh d.o.o., PP energija d.o.o., Koto d.o.o.

VODSTVO

Leto 2018 je bilo za upravljavce bioplinskih naprav v primerjavi s preteklimi leti relativno normalno in brez večjih pretresov. Naprave, ki še obratujejo, imajo zadostne količine surovin za obratovanje, lahko pa se pojavi problem, da bodo naprave, ki se prebujajo iz stečajev, začele nelojan konkurenco na področju predelave odpadkov. V letu 2019 bomo morali pristopiti k pogovorom z Ministrstvi zaradi bližanja konca pogodb o podporah za naprave, ki so šle prve v shemo za podpore. Prav tako pa bo aktivnosti sekcije potrebno usmeriti tudi na področje okoljske zakonodaje.

Predsednik: Matjaž Durič

 
Sekretarka: Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU
http://european-biogas.eu/
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2018

Sekcijo bioplinarjev tvorijo štiri podjetja, ki proizvajajo električno energijo iz biološko razgradljivih odpadkov, ki nastajajo v kmetijstvu, živilsko predelovalni industriji ter v obratih javne prehrane oziroma gostinstvu. V letu 2018 smo ponovno pristopili k usklajevanju izračuna referenčnih stroškov električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije. Spremembe na zakonodajnem in tržnem področju so se v zadnjih letih namreč spremenile in bioplionarne so v primerjavi s sosednjim državam v slabšem konkurenčnem položaju. V letu 2018 je sekcija svoje aktivnosti usmerjala tudi v pomanjkljivosti pri izvajanju Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta in digestata.

CILJI V LETU 2019

Sekcija se bo v letu 2019 še aktivneje vključevala v delovanje evropskega združenja bioplinarjev EBA ter vzpostavljala kontakte s tujimi bioplinarji. Tako kot leto poprej bodo aktivnosti sekcije usmerjene v izboljšanje zakonodajnih podlag, na okoljskem in energetskem področju. Sekcija si bo prizadevala pri spremembah sistema podpor, ki bi bioplinskim napravam omogočil boljše finančno poslovanje, ter prepoznavnosti in uporabnosti digestata, v rastlinski pridelavi. Posebno področje aktivnosti pa bo usmerjeno v pogovorom z resornim ministrstvom, glede iztekajočih se pogodb o podporah za obstoječe naprave. Skupaj s pristojnimi institucijami bomo poskušali bioplinarnam zagotoviti takšno okolje, ki bo omogočalo konkurenčen položaj na odprtem EU trgu. Aktivnosti bodo usmerjene tudi v sodelovanje s strokovno javnostjo (inštituti, fakultete, kmetijski svetovalci) ter v osveščanje javnosti glede delovanja in potrebnosti bioplinarn.