Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje za mlinarstvo

AKTIVNI ČLANI
Mlin Katić, d. o. o.,
Mlin Korošec, d. o. o.,
Mlinopek, d. d.,

Mlinotest, d. d.,
Štupnikov Mlin – Marjan Maver, s. p.,
Žito, d. o. o.


 

VODSTVOLeto 2022 je sektor zaznamovala vrsta neugodnih dejavnikov, predvsem z vidika dobave embalaže in drugih nihanj na trgu ter astronomska rast cen žitaric, dodatno pa še enormna rast cene elektrike. Da bi sektor naštete krize lažje prebrodil, je potrebno dobro sodelovanje znotraj žitne verige. V prihodnje si bomo še naprej prizadevali za izboljšanje odnosov v verigi, povečanje samooskrbe z žiti in mlevskimi izdelki ter izboljšanjem konkurenčnosti sektorja. Nadaljevali smo z delom na shemi »Izbrana kakovost – Slovenija« za žitni sektor, saj želimo, da bi čim prej zaživela. S tem bi pri potrošnik upoglobili zaupanje v naše kvalitetne izdelke, čeprav so nekoliko dražji. Žal nam izračunavanje raznih 'košaric' ne gre naproti, saj je kvaliteta izdelkov iz objavljenih analiz popolnoma izpuščena, primerjajo se le cene. V luči boja proti podnebnim spremembam si bomo še vnaprej prizadevali za izboljšanje in povečanje prevoza žit po železnicah.
    Predsednik: Matic Majcenovič, Mlinotest, d. d.

 

  SEKRETARKA


Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

www.flourmillers.eu/


OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2022

Prvo polovico leta 2022 so zaznamovali številni nujni sestanki povezani z področjem dobave surovin, vezanih na ukrajinsko-rusko krizo, ki je še dodatno poglobila težave kmetijske politike. Kasneje se je sektor soočal z visokimi cenami žit. Veliko časa smo namenili usklajevanju in pripravi specifikacije za shemo Izbrana kakovost - Slovenija za žitni sektor. Vodstvo združenja se je udeležilo kongresa in skupščine Evropskega združenja za mlinarstvo (EFM), s člani združenja pa smo v okviru strokovne ekskurzije obiskali Kanado, kjer smo si pogledali njihovo kmetijstvo, mlinarstvo ter organiziranost odkupa žit. Zastopali smo stališča mlinarjev ter zbirali statistična poročila, ki so pomembna za razvoj in usmeritve sektorja. V mesecu novembru smo organizirali Žitno konferenco, kjer so se zbrali vsi deležniki žitne verige.


CILJI V LETU 2023

  • Izzivi mlinarstva bodo še naprej usmerjeni v to, kako proizvajati moko na bolj trajnosten način ob vse večjih zakonodajnih omejitvah in obenem še naprej ohraniti konkurenčnost,
  • naš cilj je slovenskemu peku in potrošniku zagotoviti kakovostno moko, pridelano na trajnostni način,
  • želimo, da bi potrošniki pri nakupni odločitvi dajali prednost lokalno pridelanim in predelanim izdelkom, zato si želimo čim prejšnjega začetka promocije sheme Izbrana kakovost za žitni sektor,
  • aktivno si bomo prizadevali za razogljičenje dobavne verige in povečanje transporta po železnicah, vlagali v obnovljive vire in silosne kapacitete.