Združenje kmetijskih podjetij

AKTIVNI ČLANI

Skupina Farme Ihan, Jeruzalem Ormož – SAT d.o.o., Skupina Panvita, Perutnina Ptuj d.d., ŽIPO Lenart d.o.o., KGZ Krajnc d.o.o., Paradajz d.o.o., Ljutomerčan d.o.o., Evrosad d.o.o., Kmetijstvo Črnci d.o.o., Radgonske Gorice d.d., Meja Šentjur d.d., HPG Brežice d.o.o.

VODSTVOSlovenska kmetijska podjetja so v primerjavi s povprečjem celotnega kmetijstva v Sloveniji konkurenčnejša v številnih kazalnikih, zato smo si v letu 2017 prizadevali predvsem za boljšo razpoznavnost kmetijskih podjetij v širši javnosti. Opozorili smo, da so slovenska kmetijska podjetja upravičena do zakupa državnih kmetijskih zemljišč, kajti le-ta proizvedejo dve tretjini tržnih viškov v Sloveniji. S tem veliko prispevajo k dvigu samooskrbe v Slovenski pridelavi kakovostne, varne in za potrošnike dovolj cenovno ugodne hrane. Le konkurenčna kmetijska podjetja, ki imajo dovolj strokovno in intelektualno usposobljenega kadra ter so organizacijsko in finančno stabilna, lahko veliko prispevajo za maksimalno proizvodnjo na slovenskih kmetijskih površinah.

Predsednik: Branko Virag, Skupina Panvita 

 

Sekretarka: Nina Barbara Križnik 

OPIS AKTIVNOSTI

Združenje kmetijskih podjetij povezuje aktivna slovenska kmetijska podjetja, ki si želijo strokovnega in interesnega sodelovanja. Glavni cilj je izboljšanje konkurenčnosti slovenskih kmetijskih podjetij in njihove prepoznavnosti. V ta namen si prizadevamo za izboljšanje gospodarske dejavnosti naših članov, ki je med drugim pogojena tudi s trenutno zakonodajo, zato na vladnem nivoju zastopamo in usklajujemo interese kmetijskih podjetij. Področja usklajevanja so predvsem kmetijska zemljiška politika, zakon o kmetijstvu s podzakonskimi akti, zakon o živinoreji, zakonodaja s področja veterine ter zakon o promociji kmetijskih in živilskih izdelkov. Precej aktivnosti posvečamo tudi usklajevanju Skupne kmetijske politike in Programa razvoja podeželja, v zadnjem času pa več pozornosti posvečamo tudi kadrovski politiki. Za člane redno pripravljamo informacije v zvezi z javnimi razpisi ter jim nudimo strokovno pomoč pri prijavi na razpis. Združenje kmetijskih podjetij organizira različne strokovne dogodke, kot so obisk slovenskih kmetijskih podjetij s predstavitvami dobrih praks, Žitna konferenca in novinarske konference, s katerimi želimo uspešnost slovenskih kmetijskih podjetij predstaviti tudi širši javnosti.