Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje proizvajalcev krmil

AKTIVNI ČLANI
Dobrodej, d. o. o.,
Jata Emona, d. o. o.,
Jeruzalem Ormož – SAT, d. o. o.,
Pivka perutninarstvo, d. d.,
Perutnina Ptuj, d. o. o.,
PP-Agro, d. o. o.,
Panvita kmetijstvo, d. o. o. 

VODSTVOV letu 2022 smo največ pozornosti posvečali izzivom (ukrajinsko-ruska kriza, covid-19) rednih dobav in zagotavljanju surovin. Pomembna je bila razprava o tem, ali smo lahko s krmo in krmnimi sestavinami v Sloveniji tudi samooskrbni. Na domačem trgu se proizvajalci krmil trudimo, da odkupujemo čim večje količine ponujenega žita. Združenje proizvajalcev krmil na problematiko pomanjkanja skladiščnih kapacitet za žita opozarja že vse od pričetka korona krize, ko smo prehransko varnost države začeli dojemati kot eno pomembnejših temeljev delovanja države. Za večjo neodvisnost in prehransko varnost bi bilo potrebno nemudoma podpreti posodobitve obstoječih kapacitet s pripadajočo infrastrukturo. S temi kapacitetami smo in bomo tudi v prihodnje ohranjali žita na domačem trgu in za domačo potrošnjo tako za ljudi, kot za živali.
    Predsednik: mag. Aleš Zavadlal, Jata Emona, d. o. o.


SEKRETARKA


Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293

 

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU
www.fefac.eu

 

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2022

Ukrajinsko-ruska kriza je povzročila težave na področju nabave surovin in prodaje krmil v prvem delu leta 2022, zato je bilo sklicanih kar nekaj sestankov na temo reševanja preskrbe s krmili. Z Upravo za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin smo organizirali izobraževanje o novostih na področju krmne zakonodaje. Druge obravnavane tematike združenja so bile vezane predvsem na trajnostni razvoj, stanje na trgu, prehrano živali in inovacije ter varnost krme. V okviru ekološke pridelave in predelave smo organizirali tudi posvet na temo novosti v zakonodaji. Vodstvo združenja se je udeležilo skupščine FEFAC, ki je potekala na Nizozemskem. Združenje je zastopalo stališča proizvajalcev krmil ter zbiralo različna statistična poročila na nacionalni, evropski in globalni ravni, kar je zelo pomembno za nadaljnji strateški razvoj panoge. Aktivno smo sodelovali tudi v razpravah žitne verige. Poseben poudarek pa je bil na vlaganjih v infrastrukturo za hrambo žit.


CILJI V LETU 2023

  • Ureditev transporta žit po železnicah in izgradnja dodatnih silosnih kapacitet,
  • organizacija Žitne konference 2023 in priprava HACCP smernic (kodeks),
  • izobraževanje za tehnologe o aktualnih zakonodajnih spremembah in označevanju krme,
  • sodelovanje z Evropskim združenjem proizvajalcev krmil FEFAC in prenova vprašalnika o proizvodnji krmil,
  • okoljske teme, prehod na krožno gospodarstvo, certifikat odgovorne soje ter
  • sodelovanje z raziskovalnimi institucijami ter iskanje inovativnih rešitev znotraj panoge.