Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

 

Seminar prinaša pregled najpomembnejših strateških dokumentov, ki bodo v letošnjem letu krojili delovanje v živilski industriji. Namenjen je vodjem razvoja, kakovosti in tehnologom živilskih podjetij ter drugim iz agroživilske verige, ki potrebujejo konstantno nadgradnjo znanj. Več podrobnosti o dogodku najdete v programu.

PRIJAVA

PROGRAM


Predstavitev predavateljev

  Sara Lamonaca, FoodDrinkEurope
Sara Lamonaca is Senior Manager of Consumer Information at FoodDrinkEurope, the organisation representing
Europe’s food and drink manufacturing industry.
She deals with regulatory and policy issues in the areas of labelling and food information to consumers.

   dr. Mira Kos Skubic, UVHVVR

 Dr. Mira Kos Skubic ima bogate dolgoletne izkušnje na področju proizvodnje, kontrole in označevanja živil.
Univerzitetno in magistrsko izobraževanje je opravila na takratni Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, doktorski študij pa v okviru Biotehniške Fakultete.
Svojo poslovno pot je začela v gospodarstvu na področju raziskav in kontrole brezalkoholnih in alkoholnih pijač ter vina,
 v takratnem SOZD Slovin ter jo nadaljevala v javnem sektorju na področju standardizacije,
meroslovja, akreditacije ter priprave zakonodaje povezane z varnostjo in kakovostjo živil. Aktivno sodeluje
na strokovnih srečanjih in seminarjih v Sloveniji in v tujini.


   mag. Nadja Škrk, UVHVVR
mag. Nadja Škrk  je na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odgovorna za načrtovanje
in koordinacijo uradnega nadzora nad  varnostjo  in kakovostjo živil neživalskega izvora, vključno z goljufivimi praksami.
 Kot odgovorna za nacionalno kontaktno točko za mreže EU RASFF (sistem hitrega obveščanja za živila in krmo), 
AAC (sodelovanje v okviru administrativne-asistence) / FF (goljufije na področju živil)
ima pregled nad različnimi vidiki varnosti in kakovosti živil, kar se upošteva pri načrtovanju nadzora. 

   dr. Urška Blaznik, NIJZ
Dr. Urška Blaznik je leta 1993 diplomirala na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. 
Kot analitik na področju voda in živil je delala v Laboratoriju za sanitarno kemijo
Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj in se v letu 2006 priključila Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje,  kot zdravstveni analitik raziskovalec.
Doktorski študij Biomedicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je zaključila leta 2015.
 Delovna področja, ki jih razvija in na katerih raziskuje so: ocenjevanje izpostavljenosti kemijskim dejavnikom tveganja v živilih,
populacijsko spremljanje vnosa živil in hranil, preoblikovanje sestave živil ter spremljanje javnozdravstvenih ukrepov  na področju prehrane.
Aktivno sodeluje v nacionalnih in evropskih projektih, je članica programske skupine »Prehrana in javno zdravje«.
Že več kot desetletje je članica Svetovalnega foruma Evropske agencije za varnost hrane (EFSA). 

   izr. prof. Jasna Bertoncelj, BF-UL

Izredna profesorica za področje prehrana na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.
Poučuje in raziskuje na področju vrednotenja kakovosti živil (analitika živil; hranilna vrednost; živilska zakonodaja; označevanje živil),
senzorične analize (senzorične metode; analitični testi za zagotavljanje kakovosti živil; senzorični testi s potrošniki; sprejemljivost živil) 
in prehrane (zdrava in uravnotežena prehrana za različne skupine prebivalstva; načrtovanje prehrane;
 prehranska politika, prehranski profili, pomen prehranske vlaknine, preoblikovanje živil). 
Pomemben del njenega raziskovalnega dela predstavlja tudi karakterizacija čebeljih pridelkov.


  Barbara Lončarek, GZS-ZKŽP

Barbara Lončarek, magistrica inženirka prehrane je svetovalka na GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Nudi strokovno podporo na področju varnosti živil in javnega naročanja, je urednica spletne aplikacije "Kataloga živil za javno naročanje".
Dela na evropskih in nacionalnih projektih s področja varnosti, preprečevanja potvorb živil ter javnega naročanja.


   Nina Barbara Križnik, GZS-ZKŽP

Nina Barbara Križnik je samostojna svetovalka  na GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij,
kjer vodi Združenje kmetijskih podjetij ter Žitno verigo (Sekcijo proizvajalcev krmil, Sekcijo za mlinarstvo). 
Je aktivna na področju Skupne kmetijske politike ter s tem povezanih investicij ter članica različnih odborov
 in delovnih skupin pri Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano povezanih z razvojem kmetijstva.
Svojo delo uspešno nadgrajuje z delom na evropskih projektih
s področja kmetijstva, trajnosti in biogospodarstva.


   red. prof. dr. Gregor Radonjič, UM-EPF

Dr. Gregor Radonjič je redni profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer predava predmete s področja varstva okolja v podjetjih,
eko-inoviranja in trajnostnih vidikov izdelkov ter opravlja tudi funkcijo predstojnika Katedre za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja.
Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije. Je avtor dveh strokovnih knjig s področja embalaže in varstva okolja oziroma
načrtovanja okolju primernejše embalaže. Strokovno se najbolj intenzivno ukvarja s področji ocenjevanja vplivov izdelkov na okolje,
določevanjem ogljičnega odtisa in z analizami LCA ter trajnostnimi vidiki embalaže. S teh področij redno svetuje podjetjem, predava na strokovnih seminarjih
in znanstvenih konferencah. Vodil oz. sodeloval je pri LCA študijah za več slovenskih podjetij ter drugih projektih s področja varstva okolja v podjetjih. 

   Tadeja Kvas Majer, MKGP

Po zaključku študija zootehnike na Univerzi v Ljubljani je svojo poklicno pot nadaljevala na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj.
V letih dela na terenu je ustanovila in vodila Društvo rejcev drobnice.
Od leta 2000 službuje in dela na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Trenutno je odgovorna za področje zmanjševanja izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano. 
Je predstavnica Slovenije v delovni skupini EU za manj izgub in odpadne hrane.
Odgovorna je tudi za vsebine povezane z javnimi naročili živil v javnih zavodih. 
Samostojno deluje pri oblikovanju ključnih sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv s področja Direktorata za hrano. 


 

Janja Kokolj Prošek je vodja sektorja hrana v direktoratu hrana in ribištvo. 
Direktorat je nastal iz leta 2010 ustanovljene službe za podporo živilsko predelovalni industriji,
 katere namen je bil, da sodeluje z gospodarstvom,
pomaga pri urejanju odprtih vprašanj in pospešuje prodor živil na tuje trge.
 Od leta 2012 so implementirali zakon o promociji, zasnovali shemo izbrana kakovost,
vzpostavili Odbor za spremljanje kodeksa pravičnih odnosov v verigi preskrbe s hrano,
 vzpostavili Varuha in prenesli direktivo o nepoštenih praksah v nacionalni pravni red.