Zbornica računovodskih servisov

Pregled aktivnosti Upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov v mandatu 2015-2019

Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju UO ZRS) je maja 2019 predal zelo uspešno zaključen mandat novoizvoljenim članom UO ZRS. 
UO ZRS je štiri leta vodil predsednik UO ZRS, gospod Aleksander ŠTEFANAC, FACTA, d.o.o., Maribor.

Kot člani Upravnega odbora ZRS so delovali:
 • Artnak Branka, FIRABA d.o.o., Šentjur pri Celju
 • Hrvatin Nadja, RE-ING d.o.o. Koper
 • Kumelj Špela, REGISTRATOR d.o.o., Ljubljana
 • Okorn Tomaž, SOVA d.o.o., Ljubljana
 • Podgoršek Polonca, GZS-ZRS (direktorica)
 • Prosen Ksenija, NUCLEUS PLUS d.o.o., Trzin
 • Škrokov Neven, BE.EF.ES. d.o.o., Ljubljana
 • Štefanac Aleksander, FACTA d.o.o., Maribor (predsednik)
 • Zupan Valentina, SALDO PLUS d.o.o., Kranj (podpredsednica)
Predstavnik ZRS v Upravnem odboru GZS: 
 • Štefanac Aleksander, FACTA d.o.o., Maribor
Predstavnika ZRS v Skupščini GZS: 
 • Artnak Branka, FIRABA d.o.o.
 • Škrokov Neven, BE.EF.ES. d.o.o.
Opravljene aktivnosti in naloge UO ZRS v mandatu 2015–2019 lahko strnemo v naslednje sklope:
 • Aktivnosti v zvezi z ureditvijo opravljanja dejavnosti računovodskih servisov in implementacija Standarda izvajalcev računovodskih storitev
 • Zastopanje interesov članov
  • Oblikovanje in sodelovanje pri spremembah zakonskih predpisov, ki vplivajo na delo računovodskih servisov
  • Sodelovanje z organizacijami in institucijami RS, ki s svojim delom posegajo na področje delovanja računovodskih servisov (AJPES, FURS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za javno upravo, Banka Slovenije, Združenje bank Slovenije, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, Strokovna skupina GZS za davčno reformo, Nacionalni svet za plačila, Nacionalni forum za e-račun, Strateška skupina Podjetniške Slovenije, Strateški svet GZS za davčni sistem, Urad za preprečevanje pranja denarja, Centra RS za poklicno izobraževanje, Visoka šola za računovodstvo, SAZOR)
  • Sodelovanje z organizacijami in institucijami, katerih delovanje vključuje tudi sodelovanje računovodskih servisov (Banka Slovenije – Nacionalni svet za plačila, MF, MGRT, MDDSZ, MJU, FURS, UPPD, Združenje bank Slovenije, AJPES, Nacionalni forum za eRačun, Slovenski inštitut za revizijo, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Visoka šola za računovodstvo in finance, OPRPS-Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, Strateški svet GZS za davčni sistem, SAZOR avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja)
 • Izdaja standardov ZRS
  • Standard FRP – Finančna razkritja poslovanja in poenotenje vlog bank za odobritev kreditov (2016)
  • Standard izvajalcev računovodskih storitev – izdaja potrdil (2015 - 2019)
 • Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov
  • Izpostavljamo:
   • Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov (2018)
   • Inšpekcijski pregledi UPPD (2018)
   • Problematika e-pooblastil in vročanja (2017)
   • Obvestila FURS zavezancem o izvršenih pobotih in spremembah na kontih v centih (2017)
   • Stališča in predlogi GZS in ZDSS glede predloga davčnih sprememb (2017)
   • Register dejanski lastnikov (2017)
   • Upoštevane pripombe ZRS na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J) (2016)
   • Davčni nadzor pri olajšavah za vlaganja v raziskave in razvoj (2016)
   • Pripombe na predlog novele ZGD-1 s strani ZRS (2015)
   • Predlogi k predlogu sprememb Zakona o davčnem postopku (2015)
   • Pripombe in predlogi ZRS na predlog SRS 2016 (2015)
  • Ostale aktivnosti komisije so objavljene v letnih poročil o delu ZRS na zaprtih spletnih straneh ZRS
 • Priprava orodij, ki članom služijo kot pomoč pri opravljanju njihove dejavnosti
  • Redno dnevno obveščanje o spremembah zakonodaje z računovodskega in davčnega področja (dnevno o e-pošti)
  • Vzorci dokumentov po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR) (2018)
  • Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov – sodelovanje z UPPD (2017-2018)
  • Vzorci notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-1 (2018)
  • Raziskava »Računovodje in davčniki pod pritiskom« (2018)
  • eVročanje - Vzorec pogodbe o izvajanju eVročanja preko informacijskega sistema FURS - portala eDavki (2016)
  • Register dejanskih lastnikov (2016)
  • Obrazec za popis del in izračun porabe časa (2015–2016)
  • Pravna mnenja
   • Pravno mnenje glede odgovornosti računovodij oz. računovodskih servisov, pooblaščenih za elektronsko vročanje preko portala eDavki (2016)
   • Pravno mnenje v zvezi z dopustnostjo snemanja sestankov (2016)
   • Pravno mnenje glede hrambe dokumentacije strank (2015)
  • Projekt Na mavrici zdravja (promocija zdravja na delovnem mestu) (2015–2016)
   • izdane elektronske novice Zdravi izzivi – 14 x
   • razvit natečaj Mavrični pokal zdravja
   • podeljenih 12 pokalov Mavrični pokal zdravja
   • baza primerov dobrih praks PZD
   • izdan Mavrični koledar z gesli za leto 2017 v tiskani in elektronki verziji
  • Letna izdaja fizičnega in elektronskega Koledarja ZRS z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil (letno)
 • Strokovni vodja računovodskega servisa (2015–2018)
  • Izvajanje priprav na izpit po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« (118 udeležencev)
  • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« (podeljenih 44 certifikatov)
 • Promocija dejavnosti računovodskih servisov in članov ZRS
  • Promocija dejavnosti s članki v medijih (157 objav)
  • Sporočila in vabila za medije (19 objav)
  • Izdaja člankov (25 člankov)
  • Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine (OPRPS) – skupinski vpis 130 oseb v Register računovodske poklicne skupine za naziv »osebe, ki so pridobile Potrdilo o usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa« pri GZS in »Strokovni vodja računovodskega servisa« pri ZRS 
  • Informiranje javnosti o pomenu kakovostnega računovodskega servisa, izdane brošure za podjetnike:
   • Kako izbrati kakovosten računovodski servis? (ponatis maj 2015)
   • Kdo pa vam vodi poslovne knjige? (februar 2016)
   • Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev? (maj 2016)
  • Organizacija letnega izbora Naj računovodski servis 2015
  • Promocija članov – vodenje e-Registra članov ZRS (dopolnitev 2015)
  • Promocija članov – vodenje e-Kataloga certificiranih računovodskih servisov Slovenije
  • Informiranje članov in javnosti o delovanju zbornice
  • Vzpostavitev Facebook in LinkedIn strani ZRS (583 objav)
 • Izobraževanje
  • Organizacija letnega Kongresa izvajalcev računovodskih storitev (oktober 2015, 2016, 2017 in 2018 z 981 udeleženci)
  • Zbor članov ZRS (oktober 2015, 2016, 2017 in 2018 s 431 udeleženci)
  • Organizacija izobraževalnih seminarjev in delavnic pri spremembah zakonodaje in v zvezi z aktualnimi temami (72 dogodkov z 2.088 udeleženci v 4 letih)
  • Organizacija brezplačnih posvetov ZRS z institucijami, ki vplivajo na poslovanje članov (posveti ZRS z UPPD, FURS, AJPES, na temo varstva osebnih podatkov po GDPR, na temo zavarovanja poklicne in splošne odgovornosti, na temo finančnega načrtovanja – obvladovanje obratnega kapitala)
 • Informiranje članov ZRS
  • Vsakoletna priprava programa dela ZRS, na katerega imajo s svojimi pripombami in predlogi vpliv vsi člani ZRS
  • Elektronsko Pismo članom ZRS – pregled aktivnosti in tekočih projektov ZRS (1–2x mesečno, 60 izdaj)
  • Sodelovanje z regijskimi združenji pri območnih zbornicah in samostojnih regionalnih zbornicah
  • ZRS vodi 4 baze podatkov ZRS
   • Register članov ZRS
   • Seznam računovodskih servisov, ki so pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev
   • Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije
   • Seznam računovodij, ki so pridobili certifikat »Strokovni vodja računovodskega servisa«
  • Priprava zaprtih strani ZRS z informacijami, do katerih imajo dostop le člani
  • Spletne strani ZRS – ZRS vzdržuje pet spletnih strani s povprečno več kot 7.300 ogledi na mesec in več kot 3.600 naročniki na e-novice
  • Aktualno obveščanje z e-novicami portala ZRS (334 novic)
  • Informiranje članov in poslovne javnosti preko slovenski in angleških spletnih strani www.gzs.si/zrs in https://cas.gzs.si
  • ZRS lastnik 8 blagovnih znamk
 • Spodbujanje druženja članov ZRS z vsakoletno organizacijo
  • Izlet članov ZRS (junij 2015, 2016, 2017 in 2018)
  • Računovodski skeč ZRS (2016 in 2017)
 • Mednarodno povezovanje
  • Polnopravno članstvo ZRS v EFAA – European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (junij 2016, prej pridruženo)
  • Ekspertna skupina za računovodstvo pri EFAA – Š. Kumelj predstavnica ZRS 
  • Član Upravnega odbora EFAA v mandatu 2018–2020 – Aleksander Štefanac, predsednik ZRS izvoljen v 2018 
 • Člani ZRS
  • Ugodnosti in popusti za člane ZRS – popusti pri kotizacijah, konferencah, orodjih, literaturi
  • Nalepka član ZRS – člani prispevajo k promociji računovodske dejavnosti in izkazujejo članstvo v ZRS strankam in poslovnim partnerjem
  • Novoletno voščilo – ob zaključku leta je bila članom poslana čestitka ZRS in koledar z opomniki za oddajo poročil v letu 2018
  • Priznanja članom ZRS ob obletnici delovanja – 10. obletnici, 20. obletnici in 25. obletnici delovanja (162 priznanj)

Rezultati ankete članov ZRS ob koncu mandata UO ZRS 2015‒2019 >>