Zbornica računovodskih servisov

Pregled aktivnosti Upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov v mandatu 2007-2011


Novoizvoljen Upravni odbor Združenja računovodskih servisov (v nadaljevanju UO ZRS) je maja 2007 prevzel svoj štiriletni mandat. 

Člani UO ZRS:
 • Branka ARTNAK, FIRABA, d.o.o., Gorica pri Slivnici 
 • Maja BOHORIČ, SVILAR-BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., Ljubljana 
 • Valentina ERZNOŽNIK, SALDO PLUS d.o.o., Kranj 
 • Dunja KOMLJANEC STEPANEK, KOM & COM d.o.o., Izola
 • Miran PIKOVNIK, UNIJA d.d., Brezovica pri Ljubljani 
 • Neven ŠKROKOV, Be.eF.eS d.o.o., Ljubljana 
 • Darko VIDOVIČ, ALIN d.o.o., Kidričevo 
 • Polonca PODGORŠEK, GZS-ZRS

UO ZRS vodi predsednik ZRS. gospod Aleksander Štefanac.

Podlagi za obstoj in delovanje ZRS v skladu z letnim programom dela in morebitnimi dodatnimi aktivnostmi glede na aktualne potrebe med letom, predstavljata članarina in trženje lastnih storitev.

Opravljene aktivnosti in naloge UO ZRS v obdobju 2007-2010 lahko strnemo v naslednje sklope:
 • Aktivnosti v zvezi z zakonsko ureditvijo opravljanja računovodske dejavnosti (priprava analize učinkov Zakona o računovodski dejavnosti (september 2008), analizo o urejenosti računovodske dejavnost v šestih izbranih državah EU (maj 2008), besedilo predloga Zakona o računovodski dejavnosti (marec 2009).
 • Anketa »Analiza zadovoljstva strank z računovodskimi servisi« (junij 2008).
 • Sodelovanje z regijskimi združenji pri območnih zbornicah in samostojnih regionalnih zbornicah. 
 • Oblikovanje in sodelovanje pri spremembah zakonskih predpisov, ki vplivajo na delo računovodskih servisov
 • Priprava ustreznih strokovnih in drugih podlag za ureditev dejavnosti
  • Izdelava analize »Urejenost računovodske dejavnosti v državah EU« (junij 2008)
  • Priprava Analize razlogov in učinkov uveljavitve zakona o računovodski dejavnosti, (oktober 2008)
  • Izhodiščni tekst predloga zakona o računovodski dejavnosti
Priprava dokumentov, ki članom služijo kot pomoč pri opravljanju njihove dejavnosti:
 • Računovodska tarifa - priporočljiv način vrednotenja računovodskih storitev (oktober 2008)
 • Letna izdaja Koledarja ZRS z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil (letno)
 • Redno dnevno obveščanje o spremembah zakonodaje z računovodskega in davčnega področja (dnevno o e-pošti)
 • Pravilnik o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih knjig, ki določa postopke in roke za primopredajo dokumentacije v primerih, ko naročnik zamenja računovodski servis (maj 2009)
 • Pridobljeno Pravno mnenje v zvezi z zadrževanjem naročnikove dokumentacije (december 2009)
 • Prenovljena Tipska pogodba s protokolom (junij 2010)
 • Prenovljeno Zavarovanje poklicne odgovornosti; ZRS ima krovno pogodbo z Zavarovalnico Maribor in Zavarovalnico Triglav, ki omogočata članom posebne pogoje za zavarovanje poklicne odgovornosti;spletni obrazec za pripravo informativnega izračuna zavarovanja (januar 2010)
 • Sprejete Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev (november 2010)
 • Razvijanje Programa za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa« (november 2010).
 • Sodelovanje z organizacijami in institucijami RS, ki s svojim delom posegajo na področje delovanja računovodskih servisov
 • ZRS pridružena članica EFAA - European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (oktober 2010)
 • Organizacija posvetov in izobraževanj pri spremembah zakonodaje in v zvezi z aktualnimi temami (posveti ZRS z UPPD, AJPES, Informacijska pooblaščenka, Zavod za zaposlovanje)
 • Promocija dejavnosti računovodskih servisov v medijih
 • Promocija članov - vodenje e-registra članov ZRS
 • Promocija članov - vodenje e-Kataloga računovodskih servisov (prenova 2008)
 • Organizacija letnega izbora Naj računovodski servis 2008, 2009 in 2010 v treh kategorijah
 • Organizacija letnega Kongresa računovodskih servisov (oktober 2007, 2008, 2009, 2010)
 • Zbor članov ZRS (oktober 2008, 2009, 2010)
 • Spodbujanje stanovskega povezovanja in drugih oblik združevanja, zlasti z vsakoletno organizacijo
  • športnih iger ZRS (junij 2007, 2008, 2009, 2010)
  • izleta članov ZRS (maj 2010)
 • Mesečne e-novice članom ZRS – pregled aktivnosti in tekočih projektov ZRS
 • Aktualno obveščanje z e-novicami portala ZRS
 • Priprava zaprtih strani ZRS z informacijami, do katerih imajo dostop le člani
 • Vsakoletna priprava programa dela ZRS, na katerega imajo s svojimi pripombami in predlogi vpliv vsi člani ZRS
 • Informiranje članov in poslovne javnosti preko slovenski in angleških spletnih strani www.gzs.si/zrs in https://cas.gzs.si