Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku 
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, s katerim naj bi se odpravile številne administrativne ovire v davčnem postopku.


 Rok za pripombe: 22.6.2016

Prosimo, da vaše pripombe pošljete na e-naslov: igor.knez@gzs.si. BISTVENI POUDARKI:

 

Odprava administrativnih ovir:

 • odprava administrativnih ovir za davčne zavezance,
 • določitev dodatnih možnosti, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo davčnega dolga
 • sprememba višine obresti za odlog in obročno plačilo davka, prepozno predložitev davčne napovedi in davčnega obračuna, predložitev davčnega obračuna na podlagi samoprijave, v primeru, ko davčni organ v postopku davčnega nadzora ugotovi davčno obveznost,
 • davčni inšpekcijski nadzor,
 • davčna izvršba

 

Vsebinski predlogi spremembe:

 

 • Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost bo določenim skupinam davčnih zavezancev, omogočil lažje izpolnjevanje davčne obveznosti in znatno znižal stroške računovodenja, davčnemu organu pa zagotovil pravilno in pravočasno pobiranje prispevkov.
 • S pet dnevnim zamikom roka plačila davkov in prispevkov se davčnim zavezancem omogoči lažje plačilo davkov in prispevkov. Zamik velja tudi v drugih primerih plačila davkov z davčnim odtegljajem.
 • Davčni organ bo lahko v primerih poenostavljene prisilne poravnave dovolil obročno plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih, podobno kot to že velja za primer preventivnega finančnega prestrukturiranja.
 • Določi se, da davčni organ po končanem davčnem inšpekcijskem pregledu sestavi zapisnik, ki vsebuje ugotovljeno dejansko stanje, ki vključuje vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločbo.
 • Predlog uvaja nov institut – predložitev davčnega obračuna ali popravka davčnega obračuna znotraj davčnega inšpekcijskega nadzora, če mu bo to dovolil davčni organ
 • Določi se, da davčni organ opravi pobot takoj, ko stečejo pogoji zanj. Pobot nastane z dnem zapadlosti obeh obveznosti (obveznosti za plačilo in vračilo).
 • Pri določitvi obresti v zvezi z nespoštovanjem predpisov pri vložitvi davčne napovedi in predložitvi davčnega obračuna se upošteva teža kršitve ter okoliščina, ali je davčni zavezanec kršitev odpravil sam ali pa je kršitev ugotovil davčni organ. Višina letnih obresti znaša:
  • za odlog ali obročno plačilo davka 2 %,
  • za predložitev davčne napovedi in davčnega obračuna na podlagi samoprijave 3 %,
  • predložitev davčnega obračuna znotraj DIN (nov institut) 5 %,
  • po odločbi, ki jo izda davčni organ v davčnem inšpekcijskem nadzoru 7 %.

 


Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.