Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU PRI OMILITVI POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPGT)

Državni zbor Republike Slovenije je v sredo, 7. julija 2021, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUPGT). ZIUPGT začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pravna služba GZS je pripravila kratek pregled in povzetek ukrepov.

POVZETEK UKREPOV NA PODROČJU GOSPODARSTVA

 

1. Spremembe in dopolnitve Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (2. člen)
Podaljšanje finančnih spodbud na podlagi programa finančnih spodbud COVID-1 iz 36. člena Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) do 31. decembra 2021. Ukrepi se lahko izvajajo šele po odobritvi s strani Evropske komisije.

2. Spremembe in dopolnitve Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (3. – 6. člen)
Pri vračilu pomoči v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov in način ugotavljanja upravičenosti do pomoči iz 112. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) se določitev roka za predložitev izjave o vračilu pomoči v obliki nekritih fiksnih stroškov določi do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021.

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala glede na hektar zemljišča oziroma glave velike živine glede na povprečje zadnjih treh let, pri dopolnilnih dejavnostih na kmetiji pa glede na izpad dohodka v upravičenem obdobju: Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podpor gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.
Podaljšanje roka znižanje cen zakupnin kmetijskih zemljišč v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in brezplačnega zakupa zaraščenih zemljišč v lasti Republike Slovenije do 31. decembra 2021.

3. Zakon o dajatvah za motorna vozila (7. člen)

Podaljšanje roka obveznosti plačila za odjavljeno vozilo iz Zakon o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17) iz enega leta na dve leti.

4. Dopolnitev Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (8. člen)

Sprememba, ki jo prinaša ta zakon je tudi to, da se vpis v Poslovni register Slovenije, vpis v register nastanitvenih obratov in opravljanje dejavnosti veže na dan unovčitve turističnega bona iz Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 in spremembe) in ne na leto 2020.

5. Zakon o trgovini (9. člen)

Sprostitev omejitev obratovalnega časa prodajaln na letališčih, turistično informacijskih centrih in muzejih do 31. decembra 2021.

6. Zakon o vodah (10. člen)

Sprememba porabe sredstev Sklada za vode na način, da se ta lahko uporabijo tudi za financiranje izvajanja javne službe iz 161. člena Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe). Ukrep se izvaja v obdobju do 31. decembra 2021.

7. Zakon o rudarstvu (11. člen)

Podaljšanje obstoječih koncesijskih pogodb po Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 in spremembe) v letu 2021 ali v letu 2022 za 18 mesecev. Koncesionarji morajo predlog vložiti najpozneje v roku enega meseca od uveljavitve PKP9. V kolikor koncesionarji to ne storijo, se jim rudarska pravica in koncesijsko razmerje ne podaljšata in prenehata v skladu z veljavno koncesijsko pogodbo.

8. Zakon o davku na dodano vrednost (12. člen)

Začasna oprostitev plačila DDV, s pravico do odbitka DDV od 1. maja 2021 do 31. decembra 2021 za dobave zaščitne in medicinske opreme s seznama blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami epidemije COVID, ki je namenjena za brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njimi spopadajo. Blago mora biti dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali drugi organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo, ali je blago dobavljeno za račun teh organov in organizacij ali blago iz druge države članice Evropske unije pridobi druga oseba za račun teh organov in organizacij.

9. Zakon o osebni izkaznici (13. člen)

Podaljšanje uporabe osebnih izkaznic, ki so potekle 29. marca 2020 do konca leta oziroma do 31. decembra 2021, vendar le, če oseba v tem času ni spremenil na osebni izkaznici vpisanega osebnega imena, prebivališča, datuma rojstva ali EMŠO, če mu ni prenehalo državljanstvo RS in če fotografija na osebni izkaznici še izkazuje njegovo pravo podobo.

10. Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas (14. – 26. člen)

Možnost odreditve dela s skrajšanim delovnim časom tistim delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in določitev pogojev za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače. Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom je mogoča od 1. julija do 30. septembra 2021. Vlada lahko ukrep podaljša enkrat, za največ tri mesece, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2021. Omenjenega ukrepa ni mogoče uporabiti pri delavcih, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom na podlagi posebnih predpisov. Delodajalec uveljavlja pravico do pravico do delnega povračila nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri ZRSZ. Višina delnega povračila nadomestila plače znaša 80 odstotkov nadomestila plače. Nadzor nad dodelitvijo in izplačevanjem povračila nadomestil plač izvaja ZRSZ.

Pravico do delnega povračila nadomestila plače lahko uveljavlja delodajalec, ki:

 • je pravna ali fizična oseba, ki je bila v Poslovni register Slovenije vpisana pred 31. decembrom 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, oziroma fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je bila najpozneje na dan 31. december 2020 vpisana v Register kmetijskih gospodarstev, in
 • po njegovi oceni najmanj 10 odstotkov zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela in
 • mu je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.

POVZETEK ZAČASNIH UKEPOV NA PODORČJU TURIZMA

1. Sofinanciranje regresa za letni dopust za leto 2021 (27. – 32. člen)

Sofinanciranje regresa za letni dopust za leto 2021 za pravne in fizične osebe, ki so bile vpisane v Poslovni register Slovenije do 31. maja 2021 in ki kot glavno dejavnost ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji po SKD Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti ter dejavnosti opravljajo eno izmed naštetih dejavnosti:

 • 11.050Proizvodnja piva (mali proizvajalec piva skladno s 77. členom Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16))

 • 49.392Obratovanje žičnic
 • 55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
 • 56.Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
 • 59.140Kinematografska dejavnost
 • 77.110Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 • 77.210Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • 77.340Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • 79.110Dejavnost potovalnih agencij
 • 79.120Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 79.900Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 82.300Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 85.510Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • 85.520Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje na področju kulture in umetnosti
 • 86.220Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost - v sklopu slovenskih naravnih zdravilišč
 • 90.010Umetniško uprizarjanje
 • 90.020Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • 90.040Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • 91.020Dejavnost muzejev
 • 91.040Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • 92.001Dejavnost igralnic
 • 93.110Obratovanje športnih objektov
 • 93.120Dejavnosti športnih klubov
 • 93.130Obratovanje fitnes objektov
 • 93.190Druge športne dejavnosti
 • 93.210Dejavnost zabaviščnih parkov
 • 93.292Dejavnost smučarskih centrov
 • 93.299Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Pogoj jeupad prihodkov več kot 20% v letu 2021 glede na leto 2019 in da ima subjekt vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve tega zakona ter ni podjetje v težavah. Pomoč za financiranje regresa iz tega člena mora upravičenec nameniti za izplačilo regresa za zaposlene, kot jim pripada skladno z ZDR-1. Višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust znaša 1.024 eurov na zaposlenega. Upravičenec izjavo predloži FURSU najkasneje do 30. septembra 2021. FURS izplača pomoč za financiranje regresa za letni dopust do 20. oktobra 2021.

2. Pomoč industriji srečanj in dogodkov (33. - 37. člen)

Pomoč v obliki delnega povračila stroškov organizacije srečanj in dogodkov predstavlja povračila 80 odstotkov stroškov zaradi odpovedi ali 60 odstotkov zaradi omejitve izvedbe dogodkov. Skupni stroški morajo znašati najmanj 10.000 eurov, pri organizaciji dogodkov, ki so bili zaradi vladnih odlokov odpovedani ali omejeno izvedeni. Izvedba dogodka mora biti načrtovana v Republiki Sloveniji v obdobju od vključno 1. avgusta 2021 do vključno 31. decembra 2021. Delno povračilo lahko uveljavlja pravna ali fizična oseba, ki organizira dogodek ali dogodke ali je prijavljen na sejmu kot razstavljavec in sodi v eno v zakonu naštetih SKD 2008:

 • 55.100: Dejavnost hotelov,
 • 79.110: Dejavnost potovalnih agencij,
 • 79.120: Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • 79.900: Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
 • 82.300: Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • 90.020: Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
 • 93.120: Dejavnosti športnih klubov,
 • 93.190: Druge športne dejavnosti.

Šteje se, da omejena izvedba dogodka pomeni, da:

 • se dogodka zaradi razlogov iz četrte alineje prvega odstavka tega člena udeleži za vsaj 50 odstotkov manj udeležencev glede na kapacitete prostora, kjer se dogodek organizira, ali glede na kalkulacije v izvedbenem načrtu dogodka,
 • se dogodek izvede v avdio-video izvedbi, kar pomeni, da se mora izvedba dogodka zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 preseliti v virtualno okolje.

Sredstva bo izplačalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi vloge, ki jo predloži upravičenec.

3. Pomoč filmski in avdiovizualni industriji (38. – 42. člen)

Povračilo stroškov industriji srečanj ter denarnega povračila v višini 25 % upravičenih stroškov filmski in avdiovizualni industriji. Denarno povračilo lahko uveljavlja vsaka pravna ali fizična oseba, opravlja in je registrirana za eno izmed naslednjih dejavnosti:

 • 59.110: Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
 • 59.120: Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj,

Sredstva izplača Ministrstvo za kulturo na podlagi vloge, ki jo predloži upravičenec.

4. Turistični boni (43. – 44. člen)

Uvedba novih bonov, namenjenih izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi. Prejeli jih bodo vsi državljani in sicer: odrasli v višini 100 EUR, mladoletne osebe pa v višini 50 EUR. Novi boni bodo tako kot turistični boni iz lanskega leta, ki veljajo do 31. decembra 2021, prenosljivi med najožjimi sorodniki.

5. Upravljanje z vodami (45. člen)

Imetniki pravice za vodo za namen kopališč so oproščeni plačila povračila za obdobje od 1. januarja 2021 do 15. junija 2021.

6. Pomoč upravljalcem žičniških naprav (46. člen)

Do pomoči so upravičeni tudi upravljalci žičniških naprav, ki jim bo pripadlo povračilo izpada prihodkov od prodanih vozovnic v višini 40 % in fiksna nadomestila za nova smučišča med 500 in 1.600 evro na posamezno žičniško napravo.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.