Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij in Uredba o nadzoru trga in skladnosti proizvodov

·         Od 10. avgusta 2021 je na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije pod zavihek: POSLOVNI NASVETI V ČASU KORONAVIRUSA dodan nov zavihek: »GDPR v času Corone«, na povezavi: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/GDPR-v-%C4%8Dasu-Corone.

 

 

·         Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v ponedeljek, 2. avgusta 2021 v javno razpravo in v strokovno in medresorsko usklajevanje posredovalo  tudi dva Predloga Uredb, in sicer Predlog Uredbe o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, ki ga najdete na spletni strani E-demokracija in Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o nadzoru trga in skladnosti proizvodov, ki ga najdete prav tako na spletni strani E-demokracija.

 

1.       Predlog Uredbe o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi

  

Trenutno veljavna Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi (Uradni list RS, št. 79/11, v nadaljevanju: veljavna Uredba) določa način dela in sodelovanja pristojnih državnih organov v postopkih mednarodne izmenjave informacij o prisilnih ukrepih pristojnih organov za nadzor trga ter o prostovoljnih dejanjih gospodarskih subjektov, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.

 

Zaradi številnih sprememb v primerjavi z veljavno Uredbo, tako po obsegu, kot vsebinsko je MGRT predlagal sprejetje nove Uredbe.

S predlagano novo Uredbo o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi se terminologija uskladi z Uredbo (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L, št. 196 z dne 25. 6. 2019, str. 1), ki delno nadomešča Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30), ki se jo izvaja z veljavno Uredbo.

 

Ostale novosti so:

·         v celotni novi Uredbi se izraz »pristojni inšpektorat« nadomesti z izrazom »pristojni organ za nadzor trga;

·         ostali pomeni izrazov se uskladijo s pomeni iz 3. člena Uredbe 2019/1020/EU;

·         skladno z novo razširjeno definicijo izraza gospodarski subjekt iz 13. točke 3. člena Uredbe 2019/1020/EU se v 1. členu predlagane nove Uredbe širi krog gospodarskih subjektov, katerih prostovoljna dejanja omejujejo trgovanje s proizvodi;

·         skladno z vzpostavitvijo načina izmenjave informacij preko sistemov ICSMS in RAPEX se posodabljajo določbe o vsebini obvestila ter 6. člen Uredbe, ki določa dolžnost upoštevanja smernic in izvedbenih aktov Evropske Komisije o vsebini in postopku obveščanja;

·         skladno z vzpostavitvijo sistema ICSMS se posodobijo določbe o postopku odobritve izvedbe zaščitne klavzule in določbe o nalogah pristojnih organov za nadzor trga;

·         novost je tudi, da se zaradi izostanka kontaktne točke pri uporabi sistema ICSMS, določa obveznost organov za nadzor trga spremljati prejete informacije o omejevalnih ukrepih. Z določbo o obveznosti spremljanja prejetih informacij se želi izogniti situacijam, ko potrebni ukrepi v zvezi z neskladnimi proizvodi zaradi spregleda obvestila s strani organov za nadzor trga ne bi bili sprejeti  in

·         posodablja se način pošiljanja obvestila o ugotovitvah in sprejetih omejevalnih ukrepih ali prostovoljnih dejanjih kot tudi način pošiljanja obvestila v zvezi s prejetimi informacijami od Komisije v zvezi s proizvodi, ki bi lahko pomenili resno nevarnost.

 

 

2.       Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o nadzoru trga in skladnosti proizvodov

 

 

S predlagano Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o nadzoru trga in zahtevah za proizvode se za izvajanje Uredbe (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L št. 169 z dne 25. 6. 2019, str. 1) določajo organi za nadzor trga in organ, pristojen za nadzor proizvodov, ki vstopajo na trg Evropske unije, ter urejajo pravila in postopki za gospodarske subjekte. S tem se izboljšuje delovanje enotnega trga s krepitvijo nadzora trga proizvodov, zajetih s harmonizacijsko zakonodajo Evropske unije, z namenom, da so na trgu Evropske unije dostopni samo skladni proizvodi, ki izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko raven zaščite javnih interesov, kot so zdravje in varnost na splošno, zdravje in varnost na delovnem mestu, varstvo potrošnikov, varstvo okolja in zaščita javne varnosti ter varstvo vseh drugih javnih interesov, ki so zaščiteni z navedeno zakonodajo.

 

Novosti so:

·         navodila in informacije gospodarskih subjektov o proizvodih, namenjenih uporabnikom in pristojnim organom, ki morajo biti pripravljena v slovenskem jeziku ali pa v slovenski jezik prevedena;

·         državam članicam je naložena obveznost vzpostavitev postopkov, s katerimi gospodarskim subjektom na njihovo zahtevo in brezplačno zagotavljajo informacije v zvezi z nacionalnim prenosom in izvajanjem harmonizacijske zakonodaje Unije, ki se uporablja za proizvode. Kontaktno točko za proizvode določi Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST);

·         za enotni povezovalni organ je določeno ministrstvo, pristojno za notranji trg (MGRT) medtem ko je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) določena za organ, pristojen za nadzor proizvodov, ki vstopajo na trg Evropske Unije. Prav tako je z uredbo določeno, da MGRT Evropsko komisijo in druge države članice obvešča o svojih organih za nadzor trga in področjih, za katera je vsak od teh organov pristojen ;

·         določenost pogojev dejavnosti organov za nadzor trga v zvezi z uporabo dokazov, uporabljenih v drugi državi članici, in obravnavo proizvodov, za katere se na podlagi odločbe organa za nadzor trga v drugi državi članici šteje, da so neskladni. Predlagana uredba tako organom ne določa novih pristojnosti, temveč v okviru obstoječih izboljšuje možnosti pridobivanja dokazov, ukrepanja in tesnejšega sodelovanja z drugimi organ;

·         na novo določen postopek mednarodne izmenjave informacij preko že obstoječih orodij, kot sta informacijski sistem ICSMS in komunikacijski sistem za nadzor trga RAPEX;

·         opredeljeni so organi, ki imajo dostop do informacijskega in komunikacijskega sistema za strukturirano zbiranje, obdelavo in hranjenje informacij o vprašanjih v zvezi z izvrševanjem harmonizacijske zakonodaje Evropske Unije, ki ga razvija in vzdržuje Komisija in

·         obveznost organov za nadzor trga ali organa, pristojnega za nadzor proizvodov, ki vstopajo na trg Evropske Unije, da obvestijo Evropsko Komisijo glede ugotovljenih pomembnih pomanjkljivosti v zvezi s posebnim sistemom nadzora proizvodov pred izvozom iz tretjih držav.

 

Rok za oddajo komentarjev Predloga Uredbe o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi je 19. september 2021.

Rok za oddajo komentarjev Predloga Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o nadzoru trga in skladnosti proizvodov pa 17. september 2021.

 

Obrazložene komentarje oziroma predloge pošljite najkasneje do 8. septembra 2021 na naslovpravnasluzba@gzs.si.

 

Po prejemu vaših predlogov bo Pravna služba GZS pripravila enoten dokument in ga naslovila na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.