Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  !!! Izpolnjevanje pogojev za licenco po novi zakonodaji

  Nujno opozorilo za vse imetnike licenc Skupnosti

  Novi pogoji za licenco Skupnosti

  Imetniki licenc Skupnosti za opravljanje prevozov blaga ali potnikov v mednarodnem cestnem prometu morate v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu(Ul RS, št.6/16– UPB in67/19) in Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Ul RS, št.67/07in102/20) najkasneje do23. 11. 2020 dokazati izpolnjevanje pogojev za licenco glede:


  1. upravljavca prevozov
  2. minimalnega števila zaposlenih voznikov
  3. minimalnega števila ostalih zaposlenih
  4. uradnih ur
  5. prostora in
  6. opreme.

  Čimprej oz. najkasneje do 23. 11. 2020 pošljite v celoti izpolnjena obrazca na naslov GZS - Javne listine, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana:
  Izjave glede sedeza.docx ali Izjave glede sedeza.pdf
  Seznam zaposlenih ali Seznam zaposlenih.pdf (če ima podjetje več kot 5 vozil)

  Zaradi velikega števila vlog za uskladitev z novo zakonodajo, boste o izpolnjevanju pogojev  obveščeni v roku enega meseca.

  Morebitno spremembo upravljavca prevozov sporočite z vlogo(9) Vloga za prijavo -spremembo upravljavca prevozov.pdf. Ko bodo listine pregledane, vas bomo o tem obvestili po e-pošti.

   

  Izpolnjevanje pogojev za licenco po novi zakonodaji

   

  Nov zakon velja od 23. 11. 2019. Prehodno obdodje za licence Skupnosti, ki so bile izdane pred 23.11.2019 poteče 23.11.2020. Do takrat morajo imetniki licenc uskladiti izpolnjevanje pogoja glede upravljavca prevozov z novim zakonom.
  Nov pravilnik velja od 6. 8. 2020. Glede števila zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih velja prehodno obdobje do 1. 6. 2021. 
  Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo tega pravilnika (do 6. 8. 2020), se uskladijo z zahtevami iz tega pravilnika glede zaposlenih, uradnih ur, prostora in opreme najkasneje do 23. 11. 2020. Po končanem prehodnem obdobju, torej po 1. 6. 2021, morajo vsa podjetja uskladiti število zaposlenih voznikov in število ostalih zaposlenih v skladu s tem pravilnikom.

  23. 11. 2020 bodo pogoji za obstoječe in nove licence enaki.
  2. 6. 2021 bodo novi pogoji veljali v celoti.


  Zakon o prevozih v cestnem prometu

  (ZAKON o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) (neuradno prečiščeno besedilo št. 9) Uradni list RS, št. 67/19)

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G) je bil  objavljen Uradnem listu RS št.  67/19 dne 8. novembra 2019 (povezava na zakon). Sprememba Zakona o prevozih v cestnem prometu bistveno vpliva tudi na pogoje za pridobitev licenc Skupnosti. Zakon je začel veljati 23. 11. 2019 in velja za vse nove licence. Za obstoječe licence prehodno obdobje poteče 23. 11. 2020. Vsi imetniki licenc Skupnosti morajo najkasneje do 23. 11. 2020 uskladiti izpolnjevanje pogojev za licenco z novim zakonom, sicer bodo v postopku odvzema in preklica veljavnosti licence. 

  Zakon v 32. c členu (posebne določbe za licenco Skupnosti) pravi:

  "(1) Za pridobitev licence Skupnosti je oseba lahko upravljavec prevozov samo v enem podjetju in mora biti zaposlena za poln delovni čas. To ne velja za osebe, ki so v podjetju več kot 50-odstotni lastniki. Če ima podjetje namesto upravljavca prevozov imenovano fizično osebo, ki opravlja naloge upravljavca prevozov v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1071/2009/ES (pogodbeni upravljavec), je ta oseba lahko namesto upravljavca prevozov upravljavec samo v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet vozil, pod pogojem, da ni že upravljavec prevozov v drugem podjetju.
  (2) Za pridobitev licence Skupnosti mora imeti podjetje za poln delovni čas zaposleno določeno število voznikov in drugih zaposlenih (npr. administracija, mehaniki, disponenti) v sorazmerju s številom vozil, za katera je izdan izvod licence. V času uradnih ur, ki jih določi prevoznik in priglasi pri izdajatelju licence, mora biti določeno število zaposlenih prisotnih na sedežu podjetja ali v drugih prostorih, iz katerih se vodi dejavnost podjetja v Republiki Sloveniji. Minimalno število zaposlenih glede na število vozil in njihovo prisotnost v podjetju, predpiše minister, glede na velikost podjetja.
  (3) Za pridobitev licence Skupnosti mora imeti podjetje na razpolago ustrezne prostore v skladu s 5. členom Uredbe 1071/2009/ES. Minimalno velikost, opremo in namen prostorov predpiše minister."

  Iz tega sledi, da je pogoj glede strokovne usposobljenosti za licenco Skupnosti izpolnjen v naslednjih primerih in so potrebna naslednja dokazila:

  a.       Upravljavec prevozov je lastnik podjetja, ki ima licencoČe je upravljavec prevozov lastnik (več kot 50-odstotni, samostojni podjetnik posameznik) druga dokazila niso potrebna, ni omejitev glede števila podjetij in vozil.

  b.       Upravljavec prevozov je zaposlen pri podjetju, ki ima licencoČe je upravljavec prevozov zaposlen pri prevozniku:

  • pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas in
  • pooblastilo direktorja tej osebi za opravljanje nalog upravljavca prevozov.
  • upravljavec je lahko samo v enem podjetju.

  c.       Če je zunanji/pogodbeni upravljavec prevozov:

  • pogodba za nedoločen čas s pooblastilom za izvajanje nalog upravljavca prevozov v imenu podjetja. V pogodbi morajo biti podrobno določene naloge, ki jih mora zadevna oseba izvajati učinkovito in neprekinjeno, ter navedene njene obveznosti kot upravljavca prevoza. Naloge, ki jih je treba podrobno določiti, obsegajo predvsem naloge, povezane z upravljanjem servisiranja in vzdrževanja vozil, preverjanjem prevoznih pogodb in dokumentov, osnovnim računovodstvom, razporeditvijo natovarjanj ali storitev po voznikih in vozilih ter preverjanjem postopkov v zvezi z varnostjo.
  • upravljavec je lahko samo v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet vozil. 

  Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu

  (Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07))

  Dne 22. 7. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 102/20, objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (povezava na pravilnik). Pravilnik začne veljati 6. 8. 2020.

  Pravilnik podrobno opredeljuje pogoje za pridobitev licence Skupnosti, ki so določene v Zakonu o prevozih v cestnem prometu glede:

  • minimalnega števila zaposlenih voznikov,
  • minimalnega števila ostalih zaposlenih v podjetju,
  • obvezne prisotnosti v času uradnih ur,
  • zahteve glede sedeža podjetja in prostora ter
  • zahteve glede komunikacijske in pisarniške opreme.

  Za nove licence se nov pravilnik uporablja od 6. 8. 2020.


  Glede števila zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih velja prehodno obdobje od uveljavitve tega pravilnika, torej od 6. 8. 2020 do 1. 6. 2021. 

  V tem času mora imeti podjetje:

  - ki ima nad 5 vozil: minimalno enega zaposlenega voznika,

  - ki ima nad 20 vozil: minimalno enega ostalega zaposlenega.

   

  Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo tega pravilnika (do 6. 8. 2020), se uskladijo z zahtevami iz tega pravilnika najkasneje do 23. 11. 2020.
  Po končanem prehodnem obdobju, torej od 2. 6. 2021, morajo vsa podjetja uskladiti število zaposlenih voznikov in število ostalih zaposlenih v skladu s tem pravilnikom.

  Spremembe zakona in pravilnika se nanašajo na licence Skupnosti, na pogoje za pridobitev nacionalne licence za prevoz blaga, potnikov in taksi prevoze ne vplivajo.


  Postopek pridobitve licenc predvideva več dodatnih dokazil, posledično se bo podaljšal čas pridobitve listin.

  Neizpolnjevanje katerega izmed pogojev je razlog za odvzem licence, zato pozivamo vse imetnike licenc Skupnosti, da prilagodijo poslovanje novim pogojem.

  NOVI OBRAZCI:

  GZS, Javne listine
  30. 7. 2020

   

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/