Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Kdaj ne rabite licence?

  Pri katerih vrstah prevozov licence NE rabite?


  Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu se pridobi z licenco.

  Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu se opravlja kot javni linijski prevoz, posebni linijski prevoz, stalni izvenlinijski prevoz, prevoz na klic, občasni prevoz, avtotaksi prevoz in kot posebna oblika prevoza. Prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu se opravlja kot prevoz v mednarodnem javnem linijskem prometu, posebnem linijskem prometu, kot občasni prevoz potnikov in kot prevoz potnikov z izmeničnimi vožnjami.

  Prevoz blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu se opravlja kot prevoz v komercialne namene in kot prevoz za lastne potrebe. Prevoz blaga v komercialne namene je prevoz, za katerega se relacija, cena prevoza in drugi prevozni pogoji določijo s pogodbo, sklenjeno pisno, ustno ali s sklepčnimi dejanji med prevoznikom in naročnikom prevoza.

   Licence ni treba pridobiti za naslednje vrste prevozov:

  1.      prevoz pošte kot javne storitve;
  2.      prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil;
  3.      prevoz blaga za lastne potrebe pod pogoji iz 85. člena zakona;
  4.      prevoz oseb za lastne potrebe pod pogoji iz 82. člena zakona;
  5.      prevoz z vozili, ki so namenjena potrebam javne varnosti, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in potrebam državnih organov, medicinskim in humanitarnim prevozom;
  6.      prevoz blaga z vozili ali s skupino vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg;
  7.      prevoz s posebnimi vozili, ki so bila izdelana ali predelana za poseben namen in se z njimi ne morejo opravljati prevozi potnikov ali blaga na enak način kot z nepredelanimi vozili (npr. avtodvigala, črpalke za beton, vozila za prevoz čebel, potujoče knjižnice, avtobus, predelan v avtodom), kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja;
  8.      prevoz za osebne potrebe.

   

  Opredelitev prevoza oseb za lastne potrebe

  (82. člen) 
  •  Prevoz oseb za lastne potrebe je prevoz, ki ga izvajajo v nekomercialne in neprofitne namene fizične ali pravne osebe ter državni organi in je tak prevoz v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti ali nalog z njihovega delovnega področja. Vozila, ki se v ta namen uporabljajo, morajo biti v lasti te fizične ali pravne osebe oziroma organa ali ima ta pravico uporabe teh vozil na podlagi sklenjene najemne oziroma zakupne ali lizing pogodbe. Vozilo mora upravljati oseba, zaposlena pri fizični ali pravni osebi oziroma državnem organu, ali fizična oseba sama.
  • Prejšnji odstavek se ne uporablja za prevoze, za katere velja Uredba 1073/2009/ES.
  • Oseba, ki opravlja prevoz iz prvega odstavka tega člena, mora imeti v vozilu dokazila, da opravlja prevoz za lastne potrebe (na primer dokazilo, da so potniki člani društva, da so zaposleni pri osebi, ki opravlja prevoz, da so plačali turistični aranžma, ki vključuje tudi prevoz; najemno, zakupno ali lizinško pogodbo, če vozilo ni v lasti osebe, ki opravlja prevoz; dokazilo, da je voznik zaposlen pri osebi, ki opravlja prevoz, oziroma da je član društva).
   

  Opredelitev prevoza blaga za lastne potrebe

  (85. člen) 
   

  Šteje se, da gre za prevoz blaga za lastne potrebe, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • blago, ki se prevaža, mora biti v lasti izvajalca prevoza ali biti prodano, kupljeno, dano v najem, najeto, izdelano, dopolnjeno ali popravljeno s strani izvajalca prevoza;
  • namen poti mora biti prevoz blaga do ali od izvajalca prevoza ali za njegov premik bodisi znotraj podjetja ali zunaj, vendar le za potrebe izvajalca prevoza;
  • motorna vozila, uporabljena za tak prevoz, morajo voziti zaposleni pri izvajalcu prevoza;
  • vozila morajo biti v lasti izvajalca prevoza ali najeta. V primeru najema vozila morajo biti izpolnjeni tudi pogoji iz prvega in drugega odstavka 107. člena tega zakona.

  Oseba, ki opravlja prevoz iz prejšnjega odstavka, mora imeti v vozilu dokazila, da opravlja prevoz za lastne potrebe (na primer račun, dobavnico, odpremnico, tovorni list).

   

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/